Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2007 (RP 131/2007 rd)
   Allmän motivering
        Inkomstposterna
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2007

Anslag

För anslagen inom förvaltningsområdena föreslås ett nettoavdrag på 149,4 miljoner euro. Anslaget för försvarsmaterielanskaffningar minskas med 65,6 miljoner euro till följd av att tidtabellen för betalning av de utgifter som föranleds av beställningsfullmakterna VYV 1 och HTH ändrats. Det föreslås att anslaget för energiskattestöd för jordbruket och trädgårdsodlingen minskas med 35,7 miljoner euro. Avdraget föranleds av att man inte hinner använda anslaget eftersom EU-kommissionens tillstånd till statligt stöd kom in för sent. Anslaget för statsborgen för studiestöd höjs med 6 miljoner euro. Behovet av tilläggsanslag föranleds av att borgensansvarsbeloppen stigit mer än beräknat. I anslaget för studiepenning och bostadstillägg föreslås ett avdrag på 6 miljoner euro, eftersom anslagsbehovet är mindre än beräknat. På grund av skottdramat i Jokela skolcentrum i Tusby kommun höjs finansieringsunderstödet till kommunerna enligt prövning så att 1 miljon euro anvisas till Tusby kommun och 0,1 miljoner euro för undersökning av skottdramat.

Statens bostadsfonds fullmakt gällande kortfristig medelsanskaffning höjs till 3,5 miljarder euro.

Man bedömer att utgifterna för räntan på skulden i euro bl.a. som en följd av amorteringen på statsskulden kommer att underskrida det anslag som budgeterats för 2007 med 50 miljoner euro.

På grund av den höjda inkomstposten och det minskade anslagsbehovet föreslås det att nettoamorteringen på statsskulden ökas med 348 miljoner euro. Med beaktande av den fjärde tillläggsbudgetpropositionen och kompletteringen av den amorteras statsskulden år 2007 med ca 3,0 miljarder euro.

De av riksdagen godkända inkomstposterna och anslagen för 2007 och ändringar som föreslås, euro
 Inkomstposter
(utan netto-
upplåning och
skuldhantering)
Anslag
(utan netto-
amorteringar och skuldhantering)
Nettoamorteringar och
skuldhantering
    
Ordinarie budget+ tilläggsbudgetarna42 172 681 00040 967 465 0001 205 216 000
IV tilläggsbudgetpropositionen1 405 038 000-21 049 0001 426 087 000
Kompletterande tilläggsbudgetproposition199 000 000-149 440 000348 440 000
Sammanlagt43 776 719 00040 796 976 0002 979 743 000