Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslagen
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2007

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2007.

Anslagen

Till utgifterna inom förvaltningsområdena föreslås ett tillägg av 139,5 miljoner euro, vilket föreslås bli anvisat för nyteckning av aktier i Finnair Abp. Samtidigt med denna tilläggsbudgetproposition överlämnas till riksdagen regeringens proposition med förslag till en fjärde tillläggsbudget, som är höstens egentliga tilläggsbudget och i vilken föreslås ändringar i de övriga anslagen och i inkomstposterna. Avsikten är att riksdagen ska godkänna den tredje tilläggsbudgetpropositionen enligt en snabbare tidtabell så att propositionen kan beaktas vid Finnair Abp:s extra bolagsstämma.

Balans och statsskulden

Den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2007 uppvisar ett underskott på 139,5 miljoner euro. Det föreslås att underskottet finansieras genom att man minskar minskningen av statsskulden.

De av riksdagen godkända inkomstposterna och anslagen för 2007 och ändringar som nu föreslås, euro
  Inkomstposter
(utan netto-
upplåning och
skuldhantering)
Anslag
(utan netto-
amorteringar och skuldhantering)
Nettoamorteringar och
skuldhantering
       
Ordinarie budget+ tilläggsbudgetarna 42 172 681 000 40 827 965 000 1 344 716 000
III tilläggsbudgetpropositionen - 139 500 000 -139 500 000
Sammanlagt 42 172 681 000 40 967 465 000 1 205 216 000