Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2007
   Allmän motivering
        Anslagen
        Balans och statsskulden
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2007

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2007.

Anslagen

Till utgifterna inom förvaltningsområdena föreslås ett tillägg av 139,5 miljoner euro, vilket föreslås bli anvisat för nyteckning av aktier i Finnair Abp. Samtidigt med denna tilläggsbudgetproposition överlämnas till riksdagen regeringens proposition med förslag till en fjärde tillläggsbudget, som är höstens egentliga tilläggsbudget och i vilken föreslås ändringar i de övriga anslagen och i inkomstposterna. Avsikten är att riksdagen ska godkänna den tredje tilläggsbudgetpropositionen enligt en snabbare tidtabell så att propositionen kan beaktas vid Finnair Abp:s extra bolagsstämma.

Balans och statsskulden

Den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2007 uppvisar ett underskott på 139,5 miljoner euro. Det föreslås att underskottet finansieras genom att man minskar minskningen av statsskulden.

De av riksdagen godkända inkomstposterna och anslagen för 2007 och ändringar som nu föreslås, euro
 Inkomstposter
(utan netto-
upplåning och
skuldhantering)
Anslag
(utan netto-
amorteringar och skuldhantering)
Nettoamorteringar och
skuldhantering
    
Ordinarie budget+ tilläggsbudgetarna42 172 681 00040 827 965 0001 344 716 000
III tilläggsbudgetpropositionen-139 500 000-139 500 000
Sammanlagt42 172 681 00040 967 465 0001 205 216 000