Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2007
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomsposter
   Anslag

Statsbudgeten 2007

IV tilläggsbudgeten för 2007PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR812 000 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet680 000 000
01.Skatt på inkomst, tillägg710 000 000
02.Källskatt på ränteinkomster, tilllägg70 000 000
03.Skatt på arv och gåva, minskning-100 000 000
08.Acciser50 000 000
04.Skatt på alkoholdrycker, tillägg17 000 000
07.Energiskatter, tilllägg33 000 000
10.Övriga skatter80 000 000
03.Bilskatt, minskning-60 000 000
05.Överlåtelseskatt, tillägg140 000 000
19.Övriga inkomster av skattenatur2 000 000
09.Övriga skatteinkomster, tillägg2 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR513 038 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde680 000
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg680 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde3 604 000
99.Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg3 604 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde3 333 000
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg3 333 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde-100 000
23.Servicecentralens inkomster, minskning-100 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde-141 000
31.Inkomster av köttbesiktningsverksamheten, minskning-141 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde-2 786 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, minskning-2 786 000
34.Arbetsministeriets förvaltningsområde-1 552 000
70.Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, minskning-2 000 000
99.Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde, tillägg448 000
39.Övriga inkomster av blandad natur510 000 000
01.Böter, tillägg20 000 000
04.Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag, tillägg20 000 000
50.Nettoinkomster av försäljning av aktier, tilllägg470 000 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST80 000 000
01.Ränteinkomster80 000 000
07.Räntor på depositioner, tillägg80 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

1 405 038 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 21euro
21.RIKSDAGEN430 000
30.Utrikespolitiska institutet430 000
21.Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg430 000
 
Huvudtitel 22
22.REPUBLIKENS PRESIDENT33 000
02.Republikens presidents kansli33 000
21.Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg33 000
 
Huvudtitel 23
23.STATSRÅDET467 000
01.Statsrådet17 000
01.Avlöningar (förslagsanslag), tilllägg17 000
02.Statsrådets kansli431 000
21.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg431 000
03.Justitiekanslersämbetet19 000
21.Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg19 000
99.Statsrådets övriga utgifter
21.Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 24
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 470 000
01.Utrikesförvaltningen666 000
21.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg666 000
99.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde804 000
21.Tillfällig representation vid internationella konferenser (förslagsanslag), tilllägg300 000
22.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag), tillägg255 000
25.Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), tillägg36 000
50.Vissa statsunderstöd (fast anslag), tillägg213 000
 
Huvudtitel 25
25.JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE4 040 000
01.Ministeriet och myndigheter i samband med det425 000
21.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg328 000
22.Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg97 000
10.Domstolsväsendet1 404 000
21.Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg49 000
22.Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg61 000
23.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg1 294 000
30.Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp188 000
21.Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg188 000
40.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning566 000
21.Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg566 000
50.Verkställighet av straff1 220 000
21.Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år), tillägg1 220 000
60.Åklagarväsendet237 000
21.Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg237 000
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE18 065 000
01.Inrikesministeriet3 050 000
21.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg454 000
23.Omkostnader för inrikesförvaltningens servicecentral (reservationsanslag 2 år), tillägg96 000
43.Kommunikationsnät för exceptionella förhållanden (reservationsanslag 3 år), tillägg2 500 000
02.Utlänningsverket79 000
21.Utlänningsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg79 000
05.Länsstyrelserna414 000
21.Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg414 000
06.Registerförvaltning303 000
21.Registerförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg303 000
07.Häradena53 000
21.Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg53 000
75.Polisväsendet5 085 000
21.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg6 585 000
22.Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag), minskning-1 500 000
80.Räddningsväsendet1 201 000
21.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg351 000
22.Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg850 000
90.Gränsbevakningsväsendet1 380 000
21.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 380 000
97.Understöd åt kommuner3 500 000
32.Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindelningen samt understöd till kommunsamarbete (förslagsanslag)
34.Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag), tillägg3 500 000
98.Utveckling av regionerna3 000 000
61.Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), tillägg10 000 000
64.Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag), minskning-4 000 000
65.Statlig medfinansiering för Europeiska regionala utvecklingsfonden under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag), minskning-3 000 000
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE42 007 000
01.Försvarspolitik och förvaltning18 744 000
21.Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg59 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg18 685 000
10.Militärt försvar23 253 000
16.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)
17.Reparation av ett Hornet 413-plan (reservationsanslag 3 år)1 500 000
18.Anskaffning av Hawk Mk 66-plan (reservationsanslag 3 år)10 000 000
21.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg11 753 000
30.Militär krishantering10 000
22.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
95.Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg10 000
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-82 425 000
01.Finansministeriet12 178 000
21.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg168 000
22.Omkostnader for enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år), tillägg16 000
62.Statlig medfinansiering för finansministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg24 000
73.Utveckling av ekonomi-, personal- och informationsförvaltningen (reservationsanslag 3 år)11 970 000
03.Statens ekonomiska forskningscentral28 000
21.Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg28 000
05.Statskontoret1 648 000
21.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning-52 000
23.Servicecentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 700 000
07.Pensioner och ersättningar som staten betalar ut-25 000 000
05.Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag), minskning-25 000 000
18.Skatteförvaltningen2 003 000
21.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 003 000
39.Vissa överföringar till landskapet Åland8 457 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg6 587 000
40.Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg1 870 000
40.Tullverket2 932 000
21.Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 932 000
52.Statistikcentralen329 000
21.Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg329 000
80.Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen
27.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
81.Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde13 000 000
03.Arbetsgivarens lönepolitiska utvecklingsåtgärder inom statsförvaltningen (reservationslagsanslag 2 år)13 000 000
90.Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen-98 000 000
69.Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning-98 000 000
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE23 664 000
01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet12 296 000
21.Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg146 000
23.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg119 000
25.Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000
27.Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reservationsanslag 2 år), tillägg31 000
62.Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg11 000 000
10.Allmänbildande utbildning891 000
21.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg891 000
20.Yrkesutbildning686 000
21.Omkostnader för statlig yrkesutbildning  (reservationsanslag 2 år), tillägg686 000
50.Undervisning och forskning vid universitet7 968 000
21.Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg7 211 000
22.Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg74 000
24.Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg683 000
60.Vetenskap777 000
21.Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg196 000
22.Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg65 000
23.Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg16 000
24.Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg6 000
50.Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år), tillägg494 000
70.Studiestöd3 000
22.Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), tillägg3 000
80.Konst och kultur1 043 000
21.Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg6 000
22.Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg382 000
23.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg227 000
24.Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg112 000
25.Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år), tillägg19 000
26.Finlands filmarkivs omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg17 000
27.Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg5 000
28.Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år), tillägg5 000
75.Ombyggnad och husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg270 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 458 000
10.Utveckling av landsbygden
61.EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)
20.Jordbruk126 000
21.Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år), tillägg126 000
30.Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet687 000
21.Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg187 000
22.Omkostnader för köttbesiktningsverksamheten (reservationsanslag 2 år)500 000
40.Fiskeri-, vilt- och renhushållning891 000
21.Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg91 000
42.Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år), tillägg800 000
50.Vattenhushållning868 000
22.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 2 år), tillägg18 000
43.Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag), tilllägg350 000
77.Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 3 år), tillägg500 000
60.Skogsbruk2 768 000
21.Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg284 000
42.Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (reservationsanslag 2 år), tillägg484 000
44.Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), tilllägg2 000 000
70.Lantmäteri och samanvändning av geografisk information358 000
21.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg339 000
22.Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg19 000
90.Förvaltning756 000
21.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg193 000
23.Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år), tillägg204 000
25.Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg359 000
91.Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämnden4 000
21.Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg4 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE34 654 000
01.Kommunikationsministeriet82 000
21.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg82 000
24.Vägförvaltningen7 511 000
21.Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg2 911 000
78.Vissa vägprojekt (förslagsanslag), tillägg4 600 000
30.Sjöfartsverket-3 072 000
21.Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg255 000
78.Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag), minskning-3 327 000
40.Banförvaltningscentralen23 834 000
21.Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg2 566 000
76.Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag), tillägg3 100 000
78.Vissa banprojekt (förslagsanslag), tillägg3 300 000
79.Byggande av radionät (reservationsanslag 3 år)14 868 000
41.Järnvägsverket21 000
21.Järnvägsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg21 000
60.Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik60 000
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg60 000
80.Meteorologiska institutet175 000
21.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg175 000
81.Havsforskningsinstitutet386 000
21.Havsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg386 000
99.Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde5 657 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg5 474 000
62.Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg183 000
 
Huvudtitel 32
32.HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE30 431 000
10.Förvaltning1 054 000
21.Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg541 000
22.Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg513 000
20.Teknologi- och innovationspolitik5 833 000
21.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg248 000
22.Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg5 353 000
23.Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg50 000
24.Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg17 000
25.Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg27 000
26.Teknologiska utvecklingscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg138 000
30.Företagspolitik22 986 000
22.Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg26 000
42.Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag)
48.Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag), tillägg2 000 000
60.Överföringar till statsgarantifonden (förslagsanslag), tillägg960 000
87.Kapitallån till Finnvera Abp (fast anslag)5 000 000
88.Kapital till Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)15 000 000
40.Konsument- och konkurrenspolitik44 000
21.Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg24 000
26.Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg20 000
60.Energipolitik514 000
21.Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg14 000
28.Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)500 000
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-88 772 000
01.Social- och hälsovårdsministeriet21 794 000
21.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg294 000
27.Ersättning till Folkpensionsanstalten för uppbyggande och upprätthållande av ett elektroniskt arkiv (reservationsanslag 3 år)21 000 000
62.Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg500 000
02.Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården202 000
21.Omkostnader för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg202 000
03.Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden10 000
21.Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år), tillägg10 000
04.Besvärsnämnden för social trygghet11 000
21.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år), tillägg11 000
06.Rättsskyddscentralen för hälsovården25 000
21.Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg25 000
08.Folkhälsoinstitutet37 164 000
21.Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg164 000
26.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), tillägg37 000 000
09.Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral36 000
21.Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (reservationsanslag 2 år), tillägg36 000
10.Strålsäkerhetscentralen61 000
21.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg61 000
11.Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling6 000
22.Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (reservationsanslag 2 år), tillägg6 000
13.Arbetarskyddets distriktsförvaltning159 000
21.Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg159 000
16.Allmän familjepension-1 200 000
60.Allmän familjepension (förslagsanslag), minskning-1 200 000
17.Utkomstskydd för arbetslösa-85 000 000
50.Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning-68 000 000
51.Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag), minskning-14 000 000
54.Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag), minskning-6 000 000
55.Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag), tillägg3 000 000
18.Sjukförsäkring-38 000 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), minskning-38 000 000
19.Pensionsförsäkring-27 400 000
51.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag), tillägg900 000
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning-5 000 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag), minskning-23 300 000
21.Frontveteranpensioner-1 000 000
52.Fronttillägg (förslagsanslag), minskning-1 000 000
28.Annat utkomstskydd-2 000 000
60.Pensionsstöd till långtidsarbetslösa (förslagsanslag), minskning-2 000 000
32.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård4 700 000
36.Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg4 700 000
33.Vissa utgifter inom social- och hälsovården1 660 000
23.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), tillägg1 660 000
 
Huvudtitel 34
34.ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-27 717 000
01.Arbetsförvaltningen118 000
21.Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg116 000
22.Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 000
05.Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program7 500 000
61.Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), tillägg10 000 000
62.Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg5 000 000
64.Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag), minskning-4 000 000
65.Statlig medfinansiering under programperioden 2007—2013 för projekt i vilka Europeiska socialfonden deltar (förslagsanslag), minskning-3 500 000
06.Arbetskraftspolitiken-33 356 000
21.Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reservationsanslag 2 år), tilllägg944 000
51.Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag), minskning-4 300 000
52.Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning-30 000 000
64.Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)
07.Flykting- och migrationsärenden21 000
21.Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg21 000
99.Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde-2 000 000
50.Lönegaranti (förslagsanslag), minskning-2 000 000
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE16 146 000
01.Miljöministeriet632 000
21.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg632 000
10.Miljövård14 200 000
27.Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag), tilllägg1 200 000
70.Anskaffning av ett fartyg för bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år), tillägg13 000 000
20.Samhällen, användning av områden och naturvård600 000
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg300 000
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)300 000
40.De regionala miljöcentralerna492 000
21.De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg492 000
50.Miljötillståndsverken43 000
21.Miljötillståndsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg43 000
60.Finlands miljöcentral150 000
21.Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg150 000
70.Statens bostadsfond29 000
21.Bostadsfondens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg29 000
 
Huvudtitel 37
37.MINSKNING AV STATSSKULDEN1 426 087 000
01.Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering1 426 087 000
94.Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag), tillägg1 426 087 000

Anslagens totalbelopp:

1 405 038 000