Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2007
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposterna
        Balans och statsskulden
        Strukturfonderna
        Myndighetsradionätet
        De finansieringsunderstöd som kommunerna betalas enligt prövning
        Trafiksäkerheten och polisväsendet
        Militär krishantering
        Militärt försvar
        Åland
        Avgifter till EU
        Lönepolitiken
        Kultursäsongen i Frankrike
        En uthållig virkesproduktion tryggas
        Infrastrukturprojekt
        Företagspolitiken
        Folkpensionsanstaltens elektroniska arkiv för klientuppgifter
        Beredskap mot en influensapandemi
        Kommittén för totalreformen av den sociala tryggheten
        Miljö
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag

Statsbudgeten 2007

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2007.

Ekonomiska utsikter

Den uppfattning om den ekonomiska utvecklingen som ligger till grund för tilläggsbudgetpropositionen baserar sig på finansministeriets konjunkturprognos från september 2007.

Den starka högkonjunkturen fortsätter inom den internationella ekonomin, eftersom den långsammare ekonomiska tillväxten i Förenta staterna har kompenserats av stark tillväxt på andra håll. Även om den senaste tidens oro på den internationella finansmarknaden har lett till större osäkerhet i fråga om tillväxtutsikterna inom världsekonomin, är det motiverat att bedöma att tillväxten inom världsekonomin i år kommer att nå upp till 5 %. Tillväxten inom euroområdet bedöms bli 2½ % till följd av den starka tillförsikten bland företag och konsumenter.

I Finland fortsatte tillväxten i den totala produktionen att vara snabb under den första hälften av 2007, och tillväxten för hela året uppskattas bli 4½ %, dvs. betydligt större än vad som förutspåddes i samband med beredningen av 2007 års budget och vårens tilläggsbudget. Högkonjunkturen stärks inte bara av att den internationella ekonomin redan är inne på fjärde året av snabb tillväxt, utan också av räntenivån som fortfarande är låg med tanke på det ekonomiska läget och av skattelättnaderna. Både nettoexporten och den inhemska efterfrågan stöder tillväxten. Ökningen i löntagarnas realinkomster blir långsammare under år 2007, men tillsammans med den förbättrade sysselsättningen leder statens inkomstskattelättnader till ökad köpkraft för hushållen. Antalet sysselsatta kommer i år att öka med närmare 50 000 främst inom service- och byggbranschen, men också en aning inom industrin. Sysselsättningsgraden förutspås stiga till 70 %. Arbetslöshetsgraden sjunker till 6,7 %. Stegringen i konsumentpriserna har i år blivit nästan en procentenhet snabbare och närmar sig 2½ %, bl.a. på grund av att boendekostnaderna har ökat.

Inkomstposterna

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna höjs med ett nettobelopp på 1 405 miljoner euro. Detta beror till stor del på försäljningen av aktier och på att förväntningarna i fråga om den totala ekonomin uppdaterades i september.

Det föreslås att kalkylen över skatter och inkomster av skattenatur höjs med ett nettobelopp på 812 miljoner euro jämfört med det som budgeterats tidigare. Eftersom den ekonomiska tillväxten är starkare än vad som bedömdes i våras, ökar skatteunderlaget snabbare än vad tidigare bedömningar ger vid handen.

Intäktskalkylen för inkomstskatten höjs med 710 miljoner euro på basis av det belopp som influtit och de förhandsuppgifter som man fick då beskattningen för 2006 färdigställdes. Med stöd av de löneökningar som man beslutade om i somras och den förbättrade sysselsättningen har tillväxtkalkylen för löneinkomsterna för 2007 höjts till 5,7 % från vårens uppskattning på 3,7 %. Tillväxtkalkylen för kapitalinkomsterna har likaså höjts från 8 % till 16½ % bl.a. till följd av den gynnsamma utvecklingen inom virkeshandeln. Företagens goda resultatutveckling fortsätter i år, och tillväxtkalkylen i fråga om skatteunderlaget för samfundsskatten har höjts från 5½ % till 7 %.

På basis av det belopp som influtit höjs inkomstposten i fråga om överlåtelseskatten med 140 miljoner euro och i fråga om källskatten på ränteinkomster med 70 miljoner euro. Avkastningskalkylen i fråga om arvs- och gåvoskatten sänks med 100 miljoner euro. Försäljningen av nya personbilar kommer antagligen att stanna på en lägre nivå än i fjol. Därför har inkomstposten sänkts med 60 miljoner euro i fråga om bilskatten.

Kalkylen över inkomsterna från försäljning av aktier höjs med 470 miljoner euro till 890 miljoner euro med stöd av försäljningen av aktier. Kalkylen över ränteinkomster höjs med 80 miljoner euro på grund av att beloppet av likvida medel är större än beräknat och på grund av att räntenivån har stigit.

Balans och statsskulden

Det föreslås att förvaltningsområdenas utgifter minskas med ett nettobelopp på 21 miljoner euro. På grund av den sjunkande arbetslösheten minskar behovet av anslag med ca 120 miljoner euro. Statens andel av sjukförsäkringsutgifterna och vissa pensionsutgifter minskar med ca 70 miljoner euro på grund av att kalkylerna över förmånsutgifter har preciserats. Dessutom minskar statens pensionsutgifter med 25 miljoner euro. Behovet av anslag minskar också på grund av att kalkylen över EU-medlemsavgiften minskar med 98 miljoner euro. Utbetalningarna från EU:s strukturfonder ökar med nettobelopp på 22,5 miljoner euro på grund av att utbetalningstidtabellerna har ändrats. Övriga anslagsökningar i propositionen uppgår till ca 270 miljoner euro. I enlighet med reglerna för användningen av inkomster från försäljning av aktier används 20 miljoner euro av 2007 års inkomster från försäljning av aktier till investeringar av engångsnatur för att öka aktiekapitalet i Aloitusrahasto Vera Oy och Finlands Industriinvestering Ab.

Den fjärde tilläggsbudgetpropositionen uppvisar ett överskott på 1 426 miljoner euro. Det föreslås att överskottet används till amorteringar på statsskulden. Statsskulden amorteras således med ca 2,6 miljarder euro sammanlagt år 2007. Statsskulden beräknas uppgå till 56 miljarder euro i slutet av 2007, vilket utgör 31½ % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
 2006
Bokslut
2007
Godkänd
budget (budget+tilläggsbudgetarna)
2007 III tillläggsbudgetproposition2007
Regeringens
proposition
2007
Sammanlagt
      
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
39 38440 828140-2140 946
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36)2 2612 398--2 398
Minskning av statsskulden
(huvudtitel 37)
1 4861 345-1401 4262 631
— Nettoamorteringar1 4301 297-1401 4262 583
— Skuldhantering5648--48
      
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
40 97942 173-1 40543 578
— Skatteinkomster34 69235 774-81236 586
— Övriga inkomster6 2875 799-5936 392
— Kumulativt överskott -600--600

Strukturfonderna

Det föreslås ett tillägg på sammanlagt 20 miljoner euro för de utgifter som ska betalas ur EU:s strukturfonder under programperioden 2000—2006 och ett avdrag på sammanlagt 8 miljoner euro för de utgifter som ska betalas under programperioden 2007—2013. I utgifterna för den statliga medfinansieringen för programperioden 2000—2006 föreslås i motsvarande grad ett tillägg på sammanlagt ca 17 miljoner euro och i utgifterna för den statliga medfinansieringen för programperioden 2007—2013 ett avdrag på sammanlagt 6,5 miljoner euro. De föreslagna ändringarna föranleds av preciseringar i den beräknade tidpunkten för utbetalning av bevillningsfullmakterna. Utbetalningarna för programperioden 2000—2006 koncentreras mer än beräknat till programperiodens sista verksamhetsår. På motsvarande sätt har verksamheten inom projekten för programperioden 2007—2013 kommit i gång senare än man tidigare beräknade.

Myndighetsradionätet

Eftersom behovet av prisstöd och underskottsunderstöd för myndighetsradionätet (VIRVE) har varit större än beräknat, föreslås att dessa stöd ökas med 2,5 miljoner euro.

De finansieringsunderstöd som kommunerna betalas enligt prövning

Det föreslås att de finansieringsunderstöd som betalas till kommunerna enligt prövning ska höjas med 3,5 miljoner euro.

Trafiksäkerheten och polisväsendet

Sammanlagt 5 miljoner euro reserveras för en förbättring av trafiksäkerheten på barnens skolväg och i plankorsningar. Av denna summa är 2,5 miljoner euro avsedda för basväghållningen och 2,5 miljoner euro för basbanhållningen.

För polisen reserverar man 1 miljon euro för bättre trafiksäkerhet och 1,4 miljoner euro för utgifterna för Schengendatasystemet. Av de tillägg som anvisas för polisväsendet täcks 1,5 miljoner euro genom interna överföringar.

Militär krishantering

Finland är berett att delta i EU:s planerade militära krishanteringsoperation i Tchad och Centralafrikanska republiken. Finansieringen för 2007 av operationen, ca 5 miljoner euro sammanlagt, sköts genom interna överföringar utan någon ny tilläggsfinansiering.

Militärt försvar

Det föreslås att tidtabellen ändras och utbetalningstiderna förlängs för utgifterna i fråga om följande beställningsfullmakter för anskaffning av försvarsmateriel: Kompletterande av beredskapsförbandens utrustning (VYV 2), Utvecklande av marinen och spaningen (PVKEH 2005), Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2006) och Materiell utveckling av försvarsmakten (PVKEH 2007). Dessutom föreslås det att maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2007 höjs med 18,2 miljoner euro. För övrig anskaffning av försvarsmateriel föreslår man ett tillägg på 12 miljoner euro. Det är meningen att det föreslagna tillägget för en höjning av beställningsfullmakten och för övrig anskaffning av försvarsmateriel ska beaktas som avdrag i anslagen för beställningsfullmakter och övrig anskaffning av försvarsmateriel åren 2008—2011. Behovet av anslag ökar inte på grund av ändringarna i beställningsfullmakterna. På grund av prisstegringen på bränsle föreslår man ett tillägg på 5 miljoner euro för försvarsmaktens omkostnader.

I enlighet med statsrådets principbeslut föreslås det ett tilläggsanslag på 10 miljoner euro för anskaffning av Hawk Mk 66-plan. Beställningsfullmakten för 2007—2008, till ett sammanlagt belopp av 41 miljoner euro, har också beaktats i budgetpropositionen för 2008.

Åland

Det föreslås ett tillägg på 6,6 miljoner euro till avräkningsbeloppet till landskapet Åland. Tilllägget orsakas huvudsakligen av att statens inkomster har ökat. För återbäring av intäkterna från lotteriskatten till landskapet Åland föreslås ett tillägg på 1,9 miljoner euro. Detta beror på att Ålands Penningautomatförening har betalat mer lotteriskatt än beräknat år 2006.

Avgifter till EU

Det föreslås att Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen minskas med 98 miljoner euro. Minskningen baserar sig på att man i Europeiska unionens tilläggsbudgetar har beaktat intäktsföringen av överskottet för år 2006, justeringarna av beloppet av den lättnad i betalningsvillkoren som beviljats Förenade konungariket under tidigare år och justeringarna av den inkomstbas för år 2007 som mervärdesskatten och bruttonationalinkomsten tas ut på samt av de traditionella egna medlen.

Lönepolitiken

Den 13 oktober 2007 nåddes resultat i förhandlingarna om ett tjänste- och arbetskollektivavtal för perioden 2007—2010 för de anställda inom statsförvaltningen. Det är meningen att underteckna avtalet den 31 oktober 2007. Man föreslår anslagsökningar på sammanlagt 38 miljoner euro för de tilläggsutgifter som avtalet medför år 2007.

Det föreslås ett anslag på 13 miljoner euro för åtgärder som är avsedda att öka statsförvaltningens konkurrenskraft i fråga om löner och förbättra lönejämställdheten.

Kultursäsongen i Frankrike

Ett anslag på 1 miljon euro föreslås för Finlands kultursäsong i Frankrike.

En uthållig virkesproduktion tryggas

Ett tilläggsanslag och en fullmakt på 2 miljoner euro föreslås för stöd huvudsakligen till åtgärder för vård av ungskog, drivning och flisning av energivirke och till skogsföryngring.

Infrastrukturprojekt

För Havsforskningsinstitutets anskaffningar av mätinstrument föreslår man ett anslag på 350 000 euro. Det föreslås att medfinansieringen från Helsingfors stad för trafikprojekten i Nordsjö minskas med ett belopp på 2,3 miljoner euro, vilket motsvarar TEN-stödet från EU. Ett anslag på 3,1 miljoner euro föreslås för ersättningar för inlösen av jordområden för direktbanan mellan Kervo och Lahtis. På grund av att vissa pågående trafikprojekt fördröjs eller påskyndas ses behoven av anslag för dem över.

Företagspolitiken

Det föreslås att bevillningsfullmakten för lån som omfattas av Finnvera Abp:s regionala räntestöd höjs med 20 miljoner euro i syfte att stödja bl.a. nya företags investeringar och utveckling i regioner som genomgår strukturomvandlingar. Enligt förslaget ska Finnvera Abp dessutom beviljas 5 miljoner euro för ökning av dotterbolaget Aloitusrahasto Vera Oy:s aktiekapital. För detta ändamål kommer också Finnveras likvida medel att användas. Fonden Aloitusrahasto Vera svarar på den efterfrågan på kapital som uppkommer i skarven mellan finansieringen av produktutveckling och utbudet av privat kapital. Man föreslår vidare att Finlands Industriinvestering Ab beviljas 15 miljoner euro för ökning av sitt aktiekapital. Samtidigt förbättras Industriinvesterings verksamhetsbetingelser genom att finansieringsreglerna för bolaget luckras upp. Det är meningen att använda ökningen till att inrätta en fond för fonderna tillsammans med arbetspensionsbolagen. Syftet med denna fond är att trygga utbudet på riskplaceringskapital för kapitalplaceringsfonder som är inriktade på att finansiera företag som är inne i en fas av tidig tillväxt eller som håller på att internationaliseras.

Folkpensionsanstaltens elektroniska arkiv för klientuppgifter

Folkpensionsanstalten föreslås få 21 miljoner euro i ersättning för upprättandet av ett elektroniskt arkiv för klientuppgifter inom social- och hälsovården och ett elektroniskt receptcenter samt för anknytande nationell service.

Beredskap mot en influensapandemi

Det föreslås ett anslag på 37 miljoner euro för anskaffning av vaccin för hela befolkningen med tanke på en eventuell influensapandemi. Avsikten är att Finland inom ett år ska få ett vaccin som genast kan tas i bruk.

Kommittén för totalreformen av den sociala tryggheten

För att utgifterna år 2007 för den kommitté som statsrådet tillsatt för åren 2007—2009 för en reform av den sociala tryggheten ska kunna täckas föreslår man en anslagsökning på 100 000 euro för social- och hälsovårdsministeriets omkostnader.

Miljö

Det föreslås en engångshöjning på 1,2 miljoner euro av den beredskapsavgift som i syfte att upprätthålla oljebekämpningsberedskapen betalas till Rederiverket för farledsservice- och oljebekämpningsfartyg. I beställningsfullmakten och anslagen för anskaffning av ett fartyg för bekämpning av olje- och kemikalieskador föreslås en ökning med 13 miljoner eftersom kostnadsförslaget för fartyget har ökat.

För Forststyrelsen föreslås ett anslag på sammanlagt 0,6 miljoner euro för utvecklandet av verksamheten i landhöjningsområdet i Kvarkens skärgård, som är Finlands första objekt på UNESCO:s lista över världsnaturarv.

Ett tilläggsanslag på 0,5 miljoner euro föreslås för framtagande av bakgrundsmaterial i syfte att göra byggnaderna energieffektivare.

De av riksdagen godkända anslagen för 2007 och de föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro
 HuvudtitelGodkänd
budget (budget+tilläggsbudgetarna)
III tilläggsbudgetpropositionRegeringens propositionSammanlagt
      
21.Riksdagen112 649 000-430 000113 079 000
22.Republikens president9 943 000-33 0009 976 000
23.Statsrådet56 958 000139 500 000467 000196 925 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde996 970 000-1 470 000998 440 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde710 709 000-4 040 000714 749 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde1 607 213 000-18 065 0001 625 278 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde2 236 381 000-42 007 0002 278 388 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde6 140 423 000--82 425 0006 057 998 000
29.Undervisningsministeriets förvaltningsområde6 567 593 000-23 664 0006 591 257 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
2 703 511 000-6 458 0002 709 969 000
31.Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
1 873 993 000-34 654 0001 908 647 000
32.Handels- och industriministeriets
förvaltningsområde
1 019 886 000-30 431 0001 050 317 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde11 688 273 000--88 772 00011 599 501 000
34.Arbetsministeriets förvaltningsområde1 956 710 000--27 717 0001 928 993 000
35.Miljöministeriets förvaltningsområde749 053 000-16 146 000765 199 000
36.Räntor på statsskulden2 397 700 000--2 397 700 000
Sammanlagt (exkl. minskning av statsskulden)40 827 965 000139 500 000-21 049 00040 946 416 000
      
37.Minskning av statsskulden1 344 716 000-139 500 0001 426 087 0002 631 303 000
Sammanlagt42 172 681 000-1 405 038 00043 577 719 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2007 och de föreslagna ändringarna i inkomstposterna enligt avdelning, euro
 AvdelningGodkänd
budget (budget+tilläggsbudgetarna)
Regeringens propositionSammanlagt
     
11.Skatter och inkomster av skattenatur35 773 576 000812 000 00036 585 576 000
12.Inkomster av blandad natur3 401 640 000513 038 0003 914 678 000
13.Ränteinkomster och intäktsföring av vinst2 162 785 00080 000 0002 242 785 000
15.Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering)834 680 000-834 680 000
Sammanlagt42 172 681 0001 405 038 00043 577 719 000