Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2007
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2007

ANSLAG

 
Huvudtitel 21euro
21.RIKSDAGEN300 000
02.Riksdagens kansli1 131 000
21.Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag), tillägg831 000
74.Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år), tillägg300 000
09.Statsrevisorerna-831 000
21.Omkostnader för statsrevisorerna (förslagsanslag), minskning-831 000
 
Huvudtitel 22
22.REPUBLIKENS PRESIDENT-
02.Republikens presidents kansli-
21.Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)-
 
Huvudtitel 23
23.STATSRÅDET4 514 000
01.Statsrådet559 000
01.Avlöningar (förslagsanslag), tilllägg559 000
02.Statsrådets kansli1 127 000
21.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg1 127 000
27.Understödjande av politisk verksamhet2 778 000
50.Understödjande av partiverksamhet (fast anslag), tillägg2 778 000
99.Statsrådets övriga utgifter50 000
28.Förberedelser med anledning av märkesåret 1809 (reservationsanslag 3 år), tillägg50 000
 
Huvudtitel 24
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE4 500 000
01.Utrikesförvaltningen3 000 000
21.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 000 000
99.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde1 500 000
22.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
26.OSSE-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år), tillägg1 500 000
 
Huvudtitel 25
25.JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 057 000
01.Ministeriet och myndigheter i samband med det35 000
21.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg35 000
40.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning122 000
21.Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg122 000
50.Verkställighet av straff2 900 000
21.Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år), tillägg2 900 000
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 293 000
01.Inrikesministeriet270 000
21.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg270 000
75.Polisväsendet600 000
21.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg600 000
90.Gränsbevakningsväsendet173 000
21.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg173 000
97.Understöd åt kommuner50 000
32.Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindelningen samt understöd till kommunsamarbete (förslagsanslag), tillägg50 000
98.Utveckling av regionerna5 200 000
62.Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
63.Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg5 200 000
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE790 000
01.Försvarspolitik och förvaltning630 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg630 000
10.Militärt försvar160 000
16.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)
21.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
50.Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag), tillägg160 000
30.Militär krishantering
22.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE37 487 000
01.Finansministeriet-150 000
21.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning-150 000
73.Utveckling av ekonomi-, personal- och informationsförvaltningen (reservationsanslag 3 år)
05.Statskontoret150 000
21.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg150 000
39.Vissa överföringar till landskapet Åland20 931 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg6 831 000
31.Skattegottgörelse (förslagsanslag), tillägg14 100 000
40.Tullverket746 000
70.Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)746 000
99.Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde15 810 000
43.Energiskattestöd (förslagsanslag), tillägg15 810 000
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 420 000
01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
23.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
62.Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
10.Allmänbildande utbildning
30.Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)
50.Undervisning och forskning vid universitet124 000
22.Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg100 000
24.Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg24 000
60.Vetenskap96 000
21.Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg96 000
80.Konst och kultur200 000
24.Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg200 000
91.Ungdomsarbete2 000 000
51.Verkstadsverksamhet för unga och förebyggande drogarbete (reservationsanslag 2 år), tillägg2 000 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE77 340 000
10.Utvecklande av landsbygden7 000 000
61.EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag), tilllägg7 000 000
62.Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)
20.Jordbruk65 920 000
21.Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000
43.Miljöstöd för jordbruket (reservationsanslag 2 år), minskning-42 000 000
44.Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år), minskning-5 000 000
45.Avträdelsestöd och avträdelseersättningar samt stöd för beskogning av åker (reservationsanslag 2 år), minskning-5 000 000
49.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), tillägg16 920 000
61.Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000 000
30.Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet-70 000
21.Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning-70 000
41.Vissa ersättningar (förslagsanslag)
40.Fiskeri-, vilt- och renhushållning680 000
21.Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg680 000
62.Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
50.Vattenhushållning500 000
77.Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 3 år), tillägg500 000
60.Skogsbruk-29 000
41.Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år)
44.Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), minskning-29 000
90.Förvaltning3 339 000
21.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg160 000
22.Utvecklande av datasystem (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000
23.Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år), tillägg602 000
25.Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 577 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE25 229 000
01.Kommunikationsministeriet29 000
21.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg29 000
24.Vägförvaltningen5 800 000
78.Vissa vägprojekt (förslagsanslag), tillägg5 800 000
30.Sjöfartsverket2 700 000
77.Utvecklande av farledsnätet (reservationsanslag 3 år)2 700 000
40.Banförvaltningscentralen7 233 000
21.Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg1 420 000
78.Vissa banprojekt (förslagsanslag), tillägg5 813 000
72.Ersättningar och understöd för kommunikation667 000
44.Statsunderstöd för sändning av finländska televisions- och radioprogram utomlands (reservationsanslag 2 år)667 000
99.Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde8 800 000
29.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg8 800 000
62.Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 32
32.HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE4 450 000
10.Förvaltning200 000
21.Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg200 000
20.Teknologi- och innovationspolitik4 450 000
20.Samordning av klustren i kompetenscentraprogrammet (reservationsanslag 2 år)
21.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
87.Bolagisering av Geologiska forskningscentralens kemiska analystjänster (reservationsanslag 2 år)4 450 000
30.Företagspolitik-200 000
45.Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag), minskning-200 000
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 700 000
06.Rättsskyddscentralen för hälsovården30 000
21.Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg30 000
09.Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral70 000
21.Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (reservationsanslag 2 år), tillägg70 000
15.Utjämning av familjekostnader200 000
53.Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten (förslagsanslag), tillägg200 000
32.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård2 400 000
30.Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg2 400 000
 
Huvudtitel 34
34.ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE15 142 000
01.Arbetsförvaltningen110 000
21.Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg80 000
23.Arbetslivsprogram (reservationsanslag 3 år), tillägg30 000
05.Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program
61.Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)
62.Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
06.Arbetskraftspolitiken13 200 000
50.Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag), tillägg3 200 000
51.Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag), tillägg10 000 000
52.Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
07.Flykting- och migrationsärenden1 832 000
21.Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg402 000
28.Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)
30.Statlig ersättning till kommunerna för särskilda kostnader för utkomststöd till personer som flyttar till Finland och för social- och hälsovård som ges dem (förslagsanslag)
63.Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg1 430 000
99.Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde
51.Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE4 429 000
01.Miljöministeriet29 000
21.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg29 000
10.Miljövård
70.Anskaffning av ett fartyg för bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)
77.Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år)
20.Samhällen, användning av områden och naturvård3 000 000
63.Vissa ersättningar i samband med naturvården (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000
76.Anskaffning av naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
40.De regionala miljöcentralerna1 400 000
21.De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 400 000
99.Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
62.Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 36
36.RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN50 000 000
01.Ränta på skulden i euro50 000 000
90.Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), tilllägg50 000 000
 
Huvudtitel 37
37.MINSKNING AV STATSSKULDEN1 146 819 000
01.Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering1 146 819 000
94.Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag), tillägg1 146 819 000

Anslagens totalbelopp:

1 385 470 000