Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag

Statsbudgeten 2007

II tilläggsbudgeten för 2007PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 482 000 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 336 000 000
01. Skatt på inkomst, tillägg 336 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 146 000 000
01. Mervärdesskatt, tillägg 146 000 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 28 760 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 5 310 000
02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, tillägg 4 000 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, tillägg 1 310 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 3 220 000
40. Inkomster av banhållningen, tillägg 1 420 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg 1 800 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 230 000
99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde, tillägg 230 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 20 000 000
04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag, tillägg 20 000 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 274 710 000
03. Dividendinkomster 139 400 000
01. Dividendinkomster, tillägg 139 400 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 86 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst, tilllägg 86 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 49 310 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst, tilllägg 49 310 000
 
Avdelning 15
15. LÅN 600 000 000
02. Användning av överskott 600 000 000
01. Användning av överskott 600 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

1 385 470 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 21 euro
21. RIKSDAGEN 300 000
02. Riksdagens kansli 1 131 000
21. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag), tillägg 831 000
74. Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år), tillägg 300 000
09. Statsrevisorerna -831 000
21. Omkostnader för statsrevisorerna (förslagsanslag), minskning -831 000
 
Huvudtitel 22
22. REPUBLIKENS PRESIDENT -
02. Republikens presidents kansli -
21. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) -
 
Huvudtitel 23
23. STATSRÅDET 4 514 000
01. Statsrådet 559 000
01. Avlöningar (förslagsanslag), tilllägg 559 000
02. Statsrådets kansli 1 127 000
21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 127 000
27. Understödjande av politisk verksamhet 2 778 000
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag), tillägg 2 778 000
99. Statsrådets övriga utgifter 50 000
28. Förberedelser med anledning av märkesåret 1809 (reservationsanslag 3 år), tillägg 50 000
 
Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 500 000
01. Utrikesförvaltningen 3 000 000
21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 000 000
99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 1 500 000
22. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
26. OSSE-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 500 000
 
Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 057 000
01. Ministeriet och myndigheter i samband med det 35 000
21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 35 000
40. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 122 000
21. Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 122 000
50. Verkställighet av straff 2 900 000
21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 900 000
 
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 293 000
01. Inrikesministeriet 270 000
21. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 270 000
75. Polisväsendet 600 000
21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 600 000
90. Gränsbevakningsväsendet 173 000
21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 173 000
97. Understöd åt kommuner 50 000
32. Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindelningen samt understöd till kommunsamarbete (förslagsanslag), tillägg 50 000
98. Utveckling av regionerna 5 200 000
62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 200 000
 
Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 790 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 630 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 630 000
10. Militärt försvar 160 000
16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)
21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag), tillägg 160 000
30. Militär krishantering
22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
 
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 37 487 000
01. Finansministeriet -150 000
21. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning -150 000
73. Utveckling av ekonomi-, personal- och informationsförvaltningen (reservationsanslag 3 år)
05. Statskontoret 150 000
21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 150 000
39. Vissa överföringar till landskapet Åland 20 931 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 6 831 000
31. Skattegottgörelse (förslagsanslag), tillägg 14 100 000
40. Tullverket 746 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) 746 000
99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde 15 810 000
43. Energiskattestöd (förslagsanslag), tillägg 15 810 000
 
Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 420 000
01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
23. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
10. Allmänbildande utbildning
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)
50. Undervisning och forskning vid universitet 124 000
22. Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 100 000
24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 24 000
60. Vetenskap 96 000
21. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 96 000
80. Konst och kultur 200 000
24. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 200 000
91. Ungdomsarbete 2 000 000
51. Verkstadsverksamhet för unga och förebyggande drogarbete (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 000 000
 
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 77 340 000
10. Utvecklande av landsbygden 7 000 000
61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag), tilllägg 7 000 000
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)
20. Jordbruk 65 920 000
21. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 000 000
43. Miljöstöd för jordbruket (reservationsanslag 2 år), minskning -42 000 000
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år), minskning -5 000 000
45. Avträdelsestöd och avträdelseersättningar samt stöd för beskogning av åker (reservationsanslag 2 år), minskning -5 000 000
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), tillägg 16 920 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 2 år), tillägg 100 000 000
30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet -70 000
21. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning -70 000
41. Vissa ersättningar (förslagsanslag)
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 680 000
21. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 680 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
50. Vattenhushållning 500 000
77. Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 3 år), tillägg 500 000
60. Skogsbruk -29 000
41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 2 år)
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag), minskning -29 000
90. Förvaltning 3 339 000
21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 160 000
22. Utvecklande av datasystem (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 000 000
23. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år), tillägg 602 000
25. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 577 000
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 25 229 000
01. Kommunikationsministeriet 29 000
21. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 29 000
24. Vägförvaltningen 5 800 000
78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag), tillägg 5 800 000
30. Sjöfartsverket 2 700 000
77. Utvecklande av farledsnätet (reservationsanslag 3 år) 2 700 000
40. Banförvaltningscentralen 7 233 000
21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 420 000
78. Vissa banprojekt (förslagsanslag), tillägg 5 813 000
72. Ersättningar och understöd för kommunikation 667 000
44. Statsunderstöd för sändning av finländska televisions- och radioprogram utomlands (reservationsanslag 2 år) 667 000
99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 8 800 000
29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 8 800 000
62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 32
32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 450 000
10. Förvaltning 200 000
21. Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 200 000
20. Teknologi- och innovationspolitik 4 450 000
20. Samordning av klustren i kompetenscentraprogrammet (reservationsanslag 2 år)
21. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
87. Bolagisering av Geologiska forskningscentralens kemiska analystjänster (reservationsanslag 2 år) 4 450 000
30. Företagspolitik -200 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag), minskning -200 000
 
Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 700 000
06. Rättsskyddscentralen för hälsovården 30 000
21. Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg 30 000
09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 70 000
21. Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (reservationsanslag 2 år), tillägg 70 000
15. Utjämning av familjekostnader 200 000
53. Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten (förslagsanslag), tillägg 200 000
32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 2 400 000
30. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg 2 400 000
 
Huvudtitel 34
34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 15 142 000
01. Arbetsförvaltningen 110 000
21. Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 80 000
23. Arbetslivsprogram (reservationsanslag 3 år), tillägg 30 000
05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program
61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)
62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
06. Arbetskraftspolitiken 13 200 000
50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag), tillägg 3 200 000
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag), tillägg 10 000 000
52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
07. Flykting- och migrationsärenden 1 832 000
21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg 402 000
28. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)
30. Statlig ersättning till kommunerna för särskilda kostnader för utkomststöd till personer som flyttar till Finland och för social- och hälsovård som ges dem (förslagsanslag)
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg 1 430 000
99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 429 000
01. Miljöministeriet 29 000
21. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 29 000
10. Miljövård
70. Anskaffning av ett fartyg för bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)
77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år)
20. Samhällen, användning av områden och naturvård 3 000 000
63. Vissa ersättningar i samband med naturvården (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 000 000
76. Anskaffning av naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 000 000
40. De regionala miljöcentralerna 1 400 000
21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 400 000
99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 50 000 000
01. Ränta på skulden i euro 50 000 000
90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), tilllägg 50 000 000
 
Huvudtitel 37
37. MINSKNING AV STATSSKULDEN 1 146 819 000
01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering 1 146 819 000
94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag), tillägg 1 146 819 000

Anslagens totalbelopp:

1 385 470 000