Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2007
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposterna
        Balans och statsskulden
        Understödjande av partiverksamhet
        Systemet med Schengenvisum
        OSSE
        Verkställighet av straff
        Sysselsättning av poliser
        Försvarsförvaltningens beställningsfullmakter
        Finlands veteranorganisationer
        Åland
        Upphandling av ett ekonomi- och personalförvaltningssystem för staten
        Tullfunktionerna i Nordsjö hamn
        Senatfastigheter
        Museiverket
        Verkstadsverksamhet för unga
        Makera
        Landsbygdsverket
        Gruvan i Talvivaara
        Basbanhållningen
        TV- och radiosändningar till utlandet
        Geologiska forskningscentralen
        Arbets- och näringsministeriet
        Skogarnas mångfald och vattenvård
        Precisering av vissa utgiftsposter
        Räntor på statsskulden
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2007

Inkomstposterna

Som egentliga inkomster inom tilläggsbudgeten föreslås 785 miljoner euro. Kalkylen över skatter och inkomster av skattenatur höjs med 482 miljoner euro. Inkomstskattekalkylen höjs med 336 miljoner euro på basis av uppgifterna om det belopp som influtit från kompletteringar av förskott år 2006. Intäktsprognosen för mervärdesskatt höjs med 146 miljoner euro på basis av att det belopp som inflöt år 2006 var högre än beräknat.

Kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med 29 miljoner euro. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst beräknas inflyta 275 miljoner euro mer än vad som budgeterats. Av detta orsakas 139 miljoner euro av ökade dividender på grund av den starka resultatutvecklingen i statsbolagen och statens intressebolag. Av Finlands Banks vinst intäktsförs dessutom till staten 86 miljoner euro mer än vad som budgeterats. Även intäktsföringen av Forststyrelsens och Senatsfastigheternas vinst överskrider tidigare beräkningar.