Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2007
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposterna
        Balans och statsskulden
        Understödjande av partiverksamhet
        Systemet med Schengenvisum
        OSSE
        Verkställighet av straff
        Sysselsättning av poliser
        Försvarsförvaltningens beställningsfullmakter
        Finlands veteranorganisationer
        Åland
        Upphandling av ett ekonomi- och personalförvaltningssystem för staten
        Tullfunktionerna i Nordsjö hamn
        Senatfastigheter
        Museiverket
        Verkstadsverksamhet för unga
        Makera
        Landsbygdsverket
        Gruvan i Talvivaara
        Basbanhållningen
        TV- och radiosändningar till utlandet
        Geologiska forskningscentralen
        Arbets- och näringsministeriet
        Skogarnas mångfald och vattenvård
        Precisering av vissa utgiftsposter
        Räntor på statsskulden
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2007

Ekonomiska utsikter

Inom världsekonomin fortsatte tillväxten på ungefär fem procent i fjol för tredje året i rad. I år blir tillväxten något långsammare framför allt på grund av att USA:s ekonomi avmattas. Utsikterna för den ekonomiska tillväxten i euroområdet är fortfarande gynnsamma, eftersom arbetslösheten är på nedåtgående, inflationen hålls under kontroll då pristrycket på råvaror minskar och det finansiella läget inom den offentliga ekonomin håller på att förbättras.

I Finland uppskattas totalproduktionens tillväxt i år uppgå till 3,1 %. Senaste års bättre utveckling än väntat innebär en god utgångspunkt för detta år, trots att tillväxttoppen redan har passerats. Den ekonomiska tillväxten är övergripande och grundar sig såväl på den inhemska som på den utländska efterfrågan. Hushållens starka förtroende och den allt bättre sysselsättningsnivån tillsammans med den ökande upplåningen upprätthåller konsumtionstillväxten. Exporttillväxten stöds av att världsmarknaden drar bra och särskilt av den ökande efterfrågan inom euroområdet. Sysselsättningstillväxten beräknas fortsätta med fortsatt betoning på privata servicefunktioner och byggnadsverksamhet. Sysselsättningsgraden stiger till knappt 69½ procent och arbetslöshetsnivån sjunker till i genomsnitt ca 7 procent i år. I landet råder samtidigt både arbetslöshet och brist på arbetskraft. Konsumentpriserna stiger år 2007 på samma sätt som i fjol med i genomsnitt drygt 1½ %, ifall priset på råolja under innevarande vår sjunker till samma nivå som i början av året. Den osäkerhet som anknyter till detta års ekonomiska prognos gäller närmast världsekonomins utveckling, de stora produktionsvariationerna inom den inhemska elektronikindustrin och konjunkturcykelns mognande tillsammans med resursbegränsningar.