Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2007
   Allmän motivering
        Ekonomiska utsikter
        Inkomstposterna
        Balans och statsskulden
        Understödjande av partiverksamhet
        Systemet med Schengenvisum
        OSSE
        Verkställighet av straff
        Sysselsättning av poliser
        Försvarsförvaltningens beställningsfullmakter
        Finlands veteranorganisationer
        Åland
        Upphandling av ett ekonomi- och personalförvaltningssystem för staten
        Tullfunktionerna i Nordsjö hamn
        Senatfastigheter
        Museiverket
        Verkstadsverksamhet för unga
        Makera
        Landsbygdsverket
        Gruvan i Talvivaara
        Basbanhållningen
        TV- och radiosändningar till utlandet
        Geologiska forskningscentralen
        Arbets- och näringsministeriet
        Skogarnas mångfald och vattenvård
        Precisering av vissa utgiftsposter
        Räntor på statsskulden
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2007

Makera

Utgående från regeringsprogrammet föreslås en överföring på 100 miljoner euro till Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) för avhjälpande av anhopningen av investeringsansökningar. På motsvarande sätt föreslås att kvoten för räntestödslån höjs med 130 miljoner euro. För att täcka utgifterna har man för avsikt att av statens finansieringsandel av medlen för landsbygdsutveckling dra in 20 miljoner euro av de anslag som överförts från föregående år och att minska 2007 års anslag för landsbygdsstöd med 52 miljoner euro, vilket motsvarar de överförda posterna.