Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        OSSE
        Åland
        Museiverket
        Makera
   Siffertabell

Statsbudgeten 2007

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2007.

Ekonomiska utsikter

Inom världsekonomin fortsatte tillväxten på ungefär fem procent i fjol för tredje året i rad. I år blir tillväxten något långsammare framför allt på grund av att USA:s ekonomi avmattas. Utsikterna för den ekonomiska tillväxten i euroområdet är fortfarande gynnsamma, eftersom arbetslösheten är på nedåtgående, inflationen hålls under kontroll då pristrycket på råvaror minskar och det finansiella läget inom den offentliga ekonomin håller på att förbättras.

I Finland uppskattas totalproduktionens tillväxt i år uppgå till 3,1 %. Senaste års bättre utveckling än väntat innebär en god utgångspunkt för detta år, trots att tillväxttoppen redan har passerats. Den ekonomiska tillväxten är övergripande och grundar sig såväl på den inhemska som på den utländska efterfrågan. Hushållens starka förtroende och den allt bättre sysselsättningsnivån tillsammans med den ökande upplåningen upprätthåller konsumtionstillväxten. Exporttillväxten stöds av att världsmarknaden drar bra och särskilt av den ökande efterfrågan inom euroområdet. Sysselsättningstillväxten beräknas fortsätta med fortsatt betoning på privata servicefunktioner och byggnadsverksamhet. Sysselsättningsgraden stiger till knappt 69½ procent och arbetslöshetsnivån sjunker till i genomsnitt ca 7 procent i år. I landet råder samtidigt både arbetslöshet och brist på arbetskraft. Konsumentpriserna stiger år 2007 på samma sätt som i fjol med i genomsnitt drygt 1½ %, ifall priset på råolja under innevarande vår sjunker till samma nivå som i början av året. Den osäkerhet som anknyter till detta års ekonomiska prognos gäller närmast världsekonomins utveckling, de stora produktionsvariationerna inom den inhemska elektronikindustrin och konjunkturcykelns mognande tillsammans med resursbegränsningar.

Inkomstposterna

Som egentliga inkomster inom tilläggsbudgeten föreslås 785 miljoner euro. Kalkylen över skatter och inkomster av skattenatur höjs med 482 miljoner euro. Inkomstskattekalkylen höjs med 336 miljoner euro på basis av uppgifterna om det belopp som influtit från kompletteringar av förskott år 2006. Intäktsprognosen för mervärdesskatt höjs med 146 miljoner euro på basis av att det belopp som inflöt år 2006 var högre än beräknat.

Kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med 29 miljoner euro. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst beräknas inflyta 275 miljoner euro mer än vad som budgeterats. Av detta orsakas 139 miljoner euro av ökade dividender på grund av den starka resultatutvecklingen i statsbolagen och statens intressebolag. Av Finlands Banks vinst intäktsförs dessutom till staten 86 miljoner euro mer än vad som budgeterats. Även intäktsföringen av Forststyrelsens och Senatsfastigheternas vinst överskrider tidigare beräkningar.

Balans och statsskulden

Det föreslås att statskassan minskas genom att sammanlagt 600 miljoner euro av det kumulativa överskott som statens bokslut för 2006 visar intäktsförs som täckning för budgeten.

Med beaktande av de ordinarie inkomsterna, användningen av kumulativt överskott och anslagsökningarna på 239 miljoner euro uppvisar den andra tilläggsbudgetpropositionen ett överskott på 1 147 miljoner euro, vilket används till amortering på statsskulden. Statsskulden beräknas uppgå till 58 miljarder euro i slutet av 2007, vilket är 33 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
  2006
Bokslut
2007
Godkänd
budget (budget + I tillläggsb.)
2007
Regeringens
proposition
2007
Sammanlagt
         
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
39 384 40 569 239 40 808
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 2 261 2 348 50 2 398
Minskning av statsskulden
(huvudtitel 37)
1 486 218 1 147 1 365
— Nettoamorteringar 1 430 170 1 147 1 317
— Skuldhantering 56 48 - 48
         
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
40 979 40 787 1 385 42 173
— Skatteinkomster 34 692 35 292 482 35 774
— Övriga inkomster 6 287 5 496 303 5 799
— Kumulativt överskott   - 600 600

Understödjande av partiverksamhet

Utgående från regeringsprogrammet ökas anslaget för understödjande av partiverksamheten med 2,8 miljoner euro. Samtidigt upphör det separata systemet med valbidrag.

Systemet med Schengenvisum

För det nationella genomförandet av systemet med Schengenvisum föreslås 3 miljoner euro.

OSSE

Till förberedelser för och genomförande av Finlands ordförandeskap i Organisationen för säkerhet och samarbete (OSSE) år 2008 anvisas tilläggsfinansiering på 1,5 miljoner euro.

Verkställighet av straff

För fångvårdens omkostnader föreslås ett tillägg av 2,9 miljoner euro för inredning av Sydvästra Finlands fängelse och förbättrande av fångvårdens verksamhetsförutsättningar.

Sysselsättning av poliser

För sysselsättning av arbetslösa poliser föreslås för innevarande år ett tillägg av engångsnatur på 0,6 miljoner euro.

Försvarsförvaltningens beställningsfullmakter

Det föreslås att maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2006 (Materiell utveckling av försvarsmakten) som beviljades för anskaffning av försvarsmateriel i 2006 års budget höjs med 11,5 miljoner euro. Dessutom föreslås att det beviljas en ny beställningsfullmakt för upphandling av tjänster till Sodankylä verkstad för klädvård till ett belopp av sammanlagt 9,8 miljoner euro under åren 2008—2014. Ändringarna av fullmakterna ökar inte behovet av anslag.

Finlands veteranorganisationer

Det föreslås att för stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet beviljas 160 000 euro till Finlands veteranorganisationer för de totala hyresutgifterna för gemensamma lokaler för att tillfälligt åtgärda projektet för anskaffning av lokaler.

Åland

För avräkningsbeloppet till Åland beviljas ett tillägg av 6,8 miljoner euro. Av tillägget orsakas 3,5 miljoner euro av att de inkomster som uppskattats i statsbudgeten har ökat och 3,3 miljoner euro av tilläggsförskottet för 2006 års avräkningsbelopp. För den skattegottgörelse som betalas till landskapet Åland för år 2005 anvisas tilläggsanslag på 14,1 miljoner euro.

Upphandling av ett ekonomi- och personalförvaltningssystem för staten

Det föreslås att en beställningsfullmakt beviljas för centraliserad upphandling av ett ekonomi- och personalförvaltningssystem för staten. Anskaffningen och ibruktagandet av systemet beräknas åren 2007—2012 orsaka utgifter uppgående till sammanlagt 35,0 miljoner euro.

Tullfunktionerna i Nordsjö hamn

För Tullverket föreslås till anskaffning av materiel i anslutning till hamnprojektet i Nordsjö 0,75 miljoner euro. Med hjälp av tilläggsanslaget tidigareläggs anskaffningen och undviks fördröjningar i verksamheten och extrakostnader. Totalt sett förändras inte kostnadsförslaget för hamnprojektet för tullens del. Materielanskaffningar och utrustande orsakar Tullverket utgifter om uppskattningsvis 11,8 miljoner euro fram till år 2010.

Senatfastigheter

Det föreslås att maximibeloppet av Senatfastigheters investeringar för 2007 höjs med 10,0 miljoner euro. Tillägget föranleds av de projekt som överförts från år 2006 till år 2007, på grund av vilket ett belopp av ca 35,0 miljoner euro av investeringsramen för år 2006 förblev oanvänt. Riksdagens samtycke begärs för en försäljning av Svidja gård och dess driftscentrum med omgivande markområden i Sjundeå kommun.

Museiverket

Det föreslås att Museiverket beviljas en fullmakt på 750 000 euro för ingående av hyresavtal för nya lokaler.

Verkstadsverksamhet för unga

Som ett led i programmet för livslångt lärande föreslås ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro för främjande av verkstadsverksamhet för unga.

Makera

Utgående från regeringsprogrammet föreslås en överföring på 100 miljoner euro till Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) för avhjälpande av anhopningen av investeringsansökningar. På motsvarande sätt föreslås att kvoten för räntestödslån höjs med 130 miljoner euro. För att täcka utgifterna har man för avsikt att av statens finansieringsandel av medlen för landsbygdsutveckling dra in 20 miljoner euro av de anslag som överförts från föregående år och att minska 2007 års anslag för landsbygdsstöd med 52 miljoner euro, vilket motsvarar de överförda posterna.

Landsbygdsverket

För de tilläggskostnader som orsakas av inrättandet av Landsbygdsverket föreslås ett tillägg av 2,3 miljoner euro.

Gruvan i Talvivaara

För anläggande av en järnvägsförbindelse till gruvan i Talvivaara föreslås en fullmakt att ingå avtal på högst 48,8 miljoner euro. Dessutom föreslås för Kajanaland en fullmakt att ingå avtal på högst 8,8 miljoner euro för att förbättra vägförbindelserna till gruvan i Talvivaara. Kajanalands utvecklingspengar ökas med 5 miljoner euro för stödjande av investeringar och utbildningsanskaffningar i anslutning till gruvprojektet i Talvivaara.

Basbanhållningen

Basbanhållningens anslag höjs med 1,4 miljoner euro, vilket motsvarar inkomsterna från EU-bidrag.

TV- och radiosändningar till utlandet

Det föreslås att Rundradions verksamhet för TV- och radiosändningar till utlandet skall understödjas med 667 000 euro.

Geologiska forskningscentralen

Inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde föreslås 4,5 miljoner euro för inrättande av det bolag som bildas av Geologiska forskningscentralens kemiska laboratorier.

Arbets- och näringsministeriet

För utgfter till följd av inrättandet av det nya arbets- och näringsministeriet föreslås 0,2 miljoner euro.

Skogarnas mångfald och vattenvård

För miljöministeriets förvaltningsområde föreslås för förbättrande av skyddssituationen i de värdefulla skogsområden som avses i handlingsprogrammet för biologisk mångfald i skogarna i södra Finland (METSO) sammanlagt 3 miljoner euro. För de större kostnaderna än beräknat för beredningen av vattenvårdsplaner föreslås 1,4 miljoner euro.

Precisering av vissa utgiftsposter

För arbetskraftspolitisk vuxenutbildning enligt verksamhetsmodellen för omställningsskydd och användning av startpeng samt studiesociala förmåner i anknytning till dessa föreslås ett tilllägg av sammanlagt 13,2 miljoner euro till följd av preciserade kalkyler.

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde föreslås på basis av indexjusteringen av underhållsstödet ett tilläggsanslag på 2,4 miljoner euro till kommunernas statsandel.

Inom trafik- och kommunikationsministeriets förvaltningsområde ses behoven av anslag för vissa pågående trafikprojekt över på grund av att de fördröjs eller påskyndas.

Räntor på statsskulden

För ränteutgifter för statsskulden föreslås ett tillägg av 50 miljoner euro till följd av att den allmänna räntenivån steg i början av året. De korta räntorna har stigit snabbare än vad som förutspåddes i budgeten.

De av riksdagen godkända anslagen för 2007 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro
  Huvudtitel Godkänd
budget (budget + I tilläggsb.)
Regeringens proposition Sammanlagt
         
21. Riksdagen 112 349 000 300 000 112 649 000
22. Republikens president 9 943 000 - 9 943 000
23. Statsrådet 52 444 000 4 514 000 56 958 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 992 470 000 4 500 000 996 970 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 707 652 000 3 057 000 710 709 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 600 520 000 6 293 000 1 606 813 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 235 591 000 790 000 2 236 381 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 6 102 936 000 37 487 000 6 140 423 000
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 6 565 173 000 2 420 000 6 567 593 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
2 626 171 000 77 340 000 2 703 511 000
31. Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
1 828 764 000 25 229 000 1 853 993 000
32. Handels- och industriministeriets
förvaltningsområde
1 015 436 000 4 450 000 1 019 886 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 11 685 573 000 2 700 000 11 688 273 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 1 941 568 000 15 142 000 1 956 710 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 744 624 000 4 429 000 749 053 000
36. Räntor på statsskulden 2 347 700 000 50 000 000 2 397 700 000
Sammanlagt (exkl. minskning av statsskulden) 40 568 914 000 238 651 000 40 807 565 000
         
37. Minskning av statsskulden 218 297 000 1 146 819 000 1 365 116 000
Sammanlagt 40 787 211 000 1 385 470 000 42 172 681 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2007 och de nu föreslagna ändringarna i inkomstposterna enligt avdelning, euro
  Avdelning Godkänd
budget (budget + I tilläggsb.)
Regeringens proposition Sammanlagt
         
11. Skatter och inkomster av skattenatur 35 291 576 000 482 000 000 35 773 576 000
12. Inkomster av blandad natur 3 372 880 000 28 760 000 3 401 640 000
13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 888 075 000 274 710 000 2 162 785 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 234 680 000 600 000 000 834 680 000
Sammanlagt 40 787 211 000 1 385 470 000 42 172 681 000