Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2007
   Allmän motivering
        Inkomstposterna
        Anslagen
        Balans och statsskulden
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2007

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2007.

Inkomstposterna

Det föreslås att de ordinarie inkomstposterna höjs med ett nettobelopp 270 miljoner euro. Det föreslås att kalkylen över skatter och inkomster av skattenatur höjs med 200 miljoner euro på grund av att intäktskalkylen över inkomstskatter har höjts till följd av den höjda prognosen för kapitalinkomster. När beskattningen för 2005 färdigställts framgick det att beloppet av kapitalinkomstskatterna för skatteåret 2005 var större än vad som förutspåtts. I synnerhet överlåtelsevinsterna ökade kraftigt år 2005. Därför har kapitalinkomstprognoserna för 2006 och 2007 höjts. Det föreslås att överföringen från pensionsfonden sänks med 480 miljoner euro. Avsikten är att pensionsfondens medel skall öka med ett större belopp än tidigare på grund av den gynnsamma inkomstutvecklingen inom statsfinanserna. Det föreslås att kalkylen över ränteinkomster och intäktsföring av vinst höjs med 550 miljoner euro på grund av att de dividendinkomstposter som baserar sig på förhandsuppgifterna om bokslutet för 2006 har preciserats.

Anslagen

Till utgifterna inom förvaltningsområdena föreslås ett tillägg av 86,2 miljoner euro. Det föreslås att 85 miljoner euro anvisas för nyteckning av aktier i Sponda Oyj. Till följd av att inkomstposterna höjts föreslås att avräkningsbeloppet till Åland ökas med 1,2 miljoner euro. Den ofördelade reserven för innevarande år uppgår till 4,6 miljoner euro.

Balans och statsskulden

Tilläggsbudgetpropositionen för 2007 uppvisar ett överskott på 184 miljoner euro. Det föreslås att överskottet används till amorteringar på statsskulden. Med beaktande av tilläggsbudgetpropositionen uppskattas beloppet av statsskulden vid utgången av 2007 uppgå till 58,5 miljarder euro, vilket motsvarar 33,4 % av bruttonationalprodukten.

De av riksdagen godkända inkomstposterna och anslagen för 2007 och ändringar som nu föreslås, euro
 Inkomstposter
(utan netto-
upplåning och
skuldhantering)
Anslag
(utan netto-
amorteringar och skuldhantering)
Nettoamorteringar och
skuldhantering
    
Ordinarie budget40 517 211 00040 482 699 00034 512 000
Tilläggsbudgetpropositionen270 000 00086 215 000183 785 000
Sammanlagt40 787 211 00040 568 914 000218 297 000