Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
        Ahvenanmaa
        Ympäristö
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2007

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2007 neljänneksi lisätalousarvioksi.

Talouden näkymät

Lisätalousarvioesityksen pohjana oleva näkemys talouskehityksestä perustuu valtiovarainministeriön syyskuun 2007 suhdanne-ennusteeseen.

Kansainvälisen talouden korkeasuhdanne jatkuu vahvana, sillä Yhdysvaltojen talouskasvun hidastumisen on korvannut vahva kasvu muualla. Vaikka kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden viimeaikainen rauhattomuus onkin lisännyt epävarmuutta maailmantalouden kasvunäkymien suhteen, on perusteltua arvioida, että maailmantalouden kasvu yltää tänä vuonna 5 prosenttiin. Euroalueen kasvuksi arvioidaan 2½ prosenttia yritysten ja kuluttajien vahvan luottamuksen johdosta.

Suomessa kokonaistuotannon kasvu pysyi nopeana vuoden 2007 alkupuoliskolla, ja koko vuoden kasvuksi arvioidaan 4½ prosenttia eli huomattavasti enemmän kuin vuoden 2007 talousarviota ja kevään lisätalousarviota laadittaessa ennustettiin. Korkeasuhdannetta vahvistaa kansainvälisen talouden jo neljättä vuotta jatkuvan ripeän kasvun ohella yhä taloustilanteeseen nähden alhaisena säilynyt korkotaso ja verotuksen keveneminen. Sekä nettovienti että kotimainen kysyntä tukevat kasvua. Vuonna 2007 palkansaajien reaaliansioiden nousu hidastuu, mutta valtion tuloverotuksen keveneminen yhdessä työllisyyden kohenemisen kanssa lisäävät kotitalouksien ostovoimaa. Työllisten määrä lisääntyy tänä vuonna liki 50 000 henkeä lähinnä palvelu- ja rakennusaloilla, mutta hieman myös teollisuudessa. Työllisyysasteen ennustetaan nousevan 70 prosenttiin. Työttömyysaste alenee 6,7 prosenttiin. Kuluttajahintojen nousu on tänä vuonna nopeutunut lähes prosenttiyksiköllä 2½ prosentin tuntumaan muun muassa asumiskustannusten nousun seurauksena.

Tuloarviot

Lisätalousarvioesityksessä varsinaisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 1 405 milj. eurolla. Tämä perustuu suurelta osin toteutuneisiin osakemyynteihin ja syyskuussa päivitettyjen kokonaistaloudellisten oletusten muutoksiin.

Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota ehdotetaan korotettavaksi aiemmin budjetoidusta nettomääräisesti 812 milj. eurolla. Koska talouskasvu on vahvempaa kuin keväällä arvioitiin, veropohjat kasvavat aiemmin arvioitua nopeammin.

Tuloveron tuottoarviota korotetaan 710 milj. eurolla toteutuneiden kertymätietojen ja vuoden 2006 verotuksen valmistumisesta saatujen ennakkotietojen perusteella. Kesällä tehtyjen palkankorotusratkaisujen sekä työllisyyden paranemisen perusteella vuoden 2007 palkkatulojen kasvuarvio on nostettu keväällä arvioidusta 3,7 prosentista 5,7 prosenttiin. Myös pääomatulojen kasvuarviota on nostettu 8 prosentista 16½ prosenttiin muun muassa puukaupan suotuisan kehityksen seurauksena. Yritysten hyvä tuloskehitys jatkuu kuluvana vuonna, ja yhteisöveron veropohjan kasvuarvio on nostettu 5½ prosentista 7 prosenttiin.

Toteutuneiden kertymätietojen perusteella varainsiirtoveron tuloarviota korotetaan 140 milj. eurolla ja korkotulojen lähdeveron tuloarviota 70 milj. eurolla. Perintö- ja lahjaveron tuottoarviota puolestaan alennetaan 100 milj. eurolla. Uusien henkilöautojen myynti jäänee viime vuotta alemmalle tasolle, ja tästä johtuen autoveron tuloarviota on alennettu 60 milj. eurolla.

Arviota osakemyyntituloista korotetaan 470 milj. eurolla 890 milj. euroon osakemyyntien perusteella. Korkotuloarviota korotetaan 80 milj. eurolla ennakoitua suurempien kassavarojen sekä korkotason nousun vuoksi.

Tasapaino ja valtionvelka

Hallinnonalojen menoihin ehdotetaan nettomääräisesti 21 milj. euron vähennystä. Työttömyyden alenemisesta johtuen määrärahatarve vähenee noin 120 milj. euroa. Valtion osuus sairausvakuutus- ja eräisiin eläkemenoihin vähenee noin 70 milj. eurolla etuusmenoarvioiden tarkentumisen johdosta. Lisäksi valtion eläkemenot vähenevät 25 milj. euroa. Määrärahatarvetta vähentää myös EU-jäsenmaksuarvion pieneneminen 98 milj. eurolla. EU:n rakennerahastojen maksatukset lisääntyvät nettomääräisesti 22,5 milj. euroa maksatusaikataulujen muuttumisen vuoksi. Muita määrärahalisäyksiä esitykseen sisältyy noin 270 milj. euroa. Osakemyyntitulojen käyttösäännön mukaisesti käytetään vuonna 2007 kertyneistä osakemyyntituloista 20 milj. euroa kertaluonteisiin investointeihin Aloitusrahasto Vera Oy:n ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osakepääoman korottamiseen.

Neljäs lisätalousarvioesitys on 1 426 milj. euroa ylijäämäinen. Ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi valtionvelan lyhentämiseen. Valtionvelkaa lyhennetään siten vuonna 2007 yhteensä noin 2,6 mrd. eurolla. Valtionvelan määräksi vuoden 2007 lopussa arvioidaan 56 mrd. euroa, joka on 31½ prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa
  2006
Tilinpäätös
2007
Hyväksytty talousarvio (TA+LTA:t)
2007 III lisätalousarvioesitys 2007 Hallituksen esitys 2007
Yhteensä
           
Määrärahat yhteensä (pl. valtionvelan
vähentäminen)
39 384 40 828 140 -21 40 946
— Valtionvelan korot (pääluokka 36) 2 261 2 398 - - 2 398
Valtionvelan vähentäminen (pääluokka 37) 1 486 1 345 -140 1 426 2 631
— Nettokuoletukset 1 430 1 297 -140 1 426 2 583
— Velanhallinta 56 48 - - 48
           
Tuloarviot yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta) 40 979 42 173 - 1 405 43 578
— Verotulot 34 692 35 774 - 812 36 586
— Muut tulot 6 287 5 799 - 593 6 392
— Kumulatiivisen ylijäämän käyttö  - 600 - - 600

Rakennerahastot

EU:n rakennerahastoista maksettaviin ohjelmakauden 2000—2006 menoihin ehdotetaan lisäystä yhteensä 20 milj. euroa ja ohjelmakauden 2007—2013 menoihin vähennystä yhteensä 8 milj. euroa. Vastaavasti ohjelmakauden 2000—2006 valtion rahoitusosuuden menoihin ehdotetaan lisäystä yhteensä noin 17 milj. euroa ja ohjelmakauden 2007—2013 valtion rahoitusosuuden menoihin ehdotetaan vähennystä yhteensä 6,5 milj. euroa. Ehdotetut muutokset aiheutuvat myöntämisvaltuuksien maksatusten ajoittumista koskevien arvioiden täsmentymisestä. Ohjelmakauden 2000—2006 maksatukset painottuvat ennalta arvioitua enemmän ohjelmakauden viimeisiin toimintavuosiin. Vastaavasti ohjelmakauden 2007—2013 hankkeiden toiminnan alkaminen on viivästynyt aiemmin arvioidusta.

Viranomaisradioverkko

Viranomaisradioverkon (VIRVE) ennakoitua suuremman hinta- ja alijäämätuen tarpeen johdosta ehdotetaan tukea lisättäväksi 2,5 milj. eurolla.

Kuntien harkinnanvaraiset avustukset

Kuntien harkinnanvaraisia rahoitusavustuksia ehdotetaan lisättäväksi 3,5 milj. eurolla.

Liikenneturvallisuus ja poliisitoimi

Liikenneturvallisuuden parantamiseen koulumatkoilla ja tasoristeyksissä varataan yhteensä 5 milj. euroa, josta perustienpidon osuus on 2,5 milj. euroa ja perusradanpidon osuus 2,5 milj. euroa.

Poliisille varataan liikenneturvallisuuden parantamiseen 1 milj. euroa ja Schengen-tietojärjestelmämenoihin 1,4 milj. euroa. Poliisitoimeen kohdistuvista lisäyksistä 1,5 milj. euroa katetaan sisäisenä siirtona.

Sotilaallinen kriisinhallinta

Suomi varautuu osallistumaan suunnitteilla olevaan EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Operaation rahoitus vuonna 2007, yhteensä noin 5 milj. euroa, hoidetaan sisäisin siirroin ilman uutta lisärahoitusta.

Sotilaallinen maanpuolustus

Puolustusmateriaalihankintojen tilausvaltuuksiin Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2), Merivoimien ja tiedustelun kehittäminen (PVKEH 2005), Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006) ja Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) ehdotetaan menoajoitusmuutoksia ja menojen maksatusaikojen pidennyksiä. Lisäksi PVKEH 2007 -tilausvaltuuden enimmäismäärää ehdotetaan lisättäväksi 18,2 milj. eurolla. Muihin puolustusmateriaalihankintoihin ehdotetaan lisäystä 12 milj. euroa. Tilausvaltuuden lisäys ja muihin puolustusmateriaalihankintoihin ehdotettu lisäys on tarkoitus ottaa huomioon tilausvaltuuksien ja muiden puolustusmateriaalihankintojen määrärahojen vähennyksenä vuosina 2008—2011. Tilausvaltuusmuutokset eivät lisää määrärahatarvetta. Polttoaineiden hinnannoususta johtuen puolustusvoimien toimintamenoihin ehdotetaan 5 milj. euron lisäystä.

Hawk Mk 66 -koneiden hankintaan ehdotetaan 10 milj. euron lisämäärärahaa valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti. Vuosille 2007—2008 ajoittuva tilausvaltuus, yhteismäärältään 41 milj. euroa, on huomioitu myös vuoden 2008 talousarvioesityksessä.

Ahvenanmaa

Ahvenanmaan maakunnalle maksettavaan tasoitusmaksuun ehdotetaan lisäystä 6,6 milj. euroa, mikä aiheutuu pääosin valtion kasvaneista tuloista. Arpajaisveron tuoton palauttamiseen Ahvenanmaan maakunnalle ehdotetaan lisäystä 1,9 milj. euroa, mikä aiheutuu siitä, että Ålands Penningautomatförening on maksanut vuonna 2006 ennakoitua enemmän arpajaisveroa.

Maksut EU:lle

Suomen maksuosuuksia Euroopan unionille ehdotetaan vähennettäväksi 98 milj. euroa. Vähennys perustuu Euroopan unionin lisätalousarvioissa huomioituihin vuoden 2006 ylijäämän tuloutuksiin, tarkistuksiin Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen määrään aikaisemmilta vuosilta ja tarkistuksiin vuoden 2007 arvonlisävero- ja bruttokansantulopohjiin sekä perinteisiin omiin varoihin.

Palkkapolitiikka

Valtiohallinnon henkilöstöä koskevasta virka- ja työehtosopimuksesta vuosille 2007—2010 on saavutettu neuvottelutulos 13.10.2007. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa 31.10.2007. Sopimuksesta aiheutuu vuodelle 2007 lisämenoja, joiden osalta ehdotetaan yhteensä 38 milj. euron määrärahalisäyksiä.

Valtionhallinnon palkkakilpailukykyä ja palkkatasa-arvoa parantaviin toimenpiteisiin ehdotetaan 13 milj. euron määrärahaa.

Kulttuurikausi Ranskassa

Ranskassa vietettävän Suomen kulttuurikauden tarpeisiin ehdotetaan 1 milj. euron määrärahaa.

Puuntuotannon kestävyyden turvaaminen

Pääasiassa nuoren metsän hoitotöiden, energiapuun korjuun ja haketuksen sekä metsänuudistamisen tukeen ehdotetaan 2 milj. euron lisämäärärahaa ja valtuutta.

Infrastruktuurihankkeet

Merentutkimuslaitoksen mittauslaitehankintoihin ehdotetaan 350 000 euron määrärahaa. Helsingin kaupungin maksuosuutta Vuosaaren liikennehankkeisiin ehdotetaan vähennettäväksi EU:n TEN-tukea vastaavalla 2,3 milj. euron osuudella. Kerava—Lahti -oikoradan maa-alueiden lunastuskorvauksiin ehdotetaan 3,1 milj. euron määrärahaa. Eräiden keskeneräisten liikennehankkeiden viivästymisten ja nopeutumisten johdosta niiden määrärahatarpeita tarkistetaan.

Yrityspolitiikka

Finnvera Oyj:n alueellisen korkotuen piiriin kuuluvien lainojen myöntämisvaltuutta ehdotetaan korotettavaksi 20 milj. eurolla muun muassa rakennemuutosalueiden uusien yritysten investointien ja kehittämisen tukemiseksi. Lisäksi ehdotetaan myönnettäväksi Finnvera Oyj:lle 5 milj. euroa sen tytäryhtiö Aloitusrahasto Vera Oy:n osakepääoman korottamista varten. Samaan tarkoitukseen käytetään myös Finnveran kassavaroja. Rahasto vastaa siihen pääomien kysyntään, jota esiintyy tuotekehityksen rahoittamisen jälkeen ennen yksityistä pääoman tarjontaa. Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle ehdotetaan myönnettäväksi 15 milj. euroa sen osakepääoman korottamiseen. Teollisuussijoituksen toimintamahdollisuuksia parannetaan samalla sen rahoitussääntöjä väljentämällä. Korotus käytettäisiin työeläkeyhtiöiden kanssa perustettavaan rahastojen rahastoon. Rahaston tavoitteena on varmistaa riskisijoituspääoman tarjonta pääomasijoitusrahastoihin, jotka keskittyvät varhaisessa kasvun vaiheessa olevien ja kansainvälistyvien yritysten rahoittamiseen.

Kansaneläkelaitoksen sähköinen asiakastietoarkisto

Kansaneläkelaitokselle ehdotetaan maksettavaksi 21 milj. euroa korvausta sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asiakastietoarkiston ja sähköisen reseptikeskuksen sekä niihin liittyvien kansallisten palvelujen rakentamiseen.

Influenssapandemiaan varautuminen

Koko väestölle suunnattavan rokotteen hankkimiseksi influenssapandemiaan varautumista varten ehdotetaan 37 milj. euron määrärahaa. Tarkoitus on saada käyttövalmis rokote Suomeen vuoden kuluessa.

Sosiaaliturvan uudistamiskomitea

Valtioneuvoston vuosiksi 2007—2009 asettaman sosiaaliturvan uudistamiskomitean menojen kattamiseksi vuonna 2007 ehdotetaan 100 000 euron määrärahalisäystä sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenoihin.

Ympäristö

Öljyntorjuntavalmiuden ylläpitämiseksi Varustamoliikelaitokselle suoritettavaan väylä- ja öljyntorjunta-alusten valmiusmaksuun ehdotetaan kertaluonteista 1,2 milj. euron korotusta. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta-aluksen hankintaan varattua tilausvaltuutta ja määrärahoja ehdotetaan lisättäväksi 13 milj. eurolla aluksen kustannusarvion kohoamisen johdosta.

Suomen ensimmäisen UNESCO:n luontoperintökohteen, Merenkurkun maankohoamissaariston, toiminnan kehittämiseen ehdotetaan Metsähallitukselle yhteensä 0,6 milj. euron määrärahaa.

Taustaselvitysten tekemiseen rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ehdotetaan 0,5 milj. euron lisämäärärahaa.

Eduskunnan vuodelle 2007 hyväksymät määrärahat ja ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa
  Pääluokka Hyväksytty
talousarvio (TA+LTA:t)
III lisätalousarvioesitys Hallituksen esitys Yhteensä
           
21. Eduskunta 112 649 000 - 430 000 113 079 000
22. Tasavallan presidentti 9 943 000 - 33 000 9 976 000
23. Valtioneuvosto 56 958 000 139 500 000 467 000 196 925 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 996 970 000 - 1 470 000 998 440 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 710 709 000 - 4 040 000 714 749 000
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 607 213 000 - 18 065 000 1 625 278 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 236 381 000 - 42 007 000 2 278 388 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 6 140 423 000 - -82 425 000 6 057 998 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 6 567 593 000 - 23 664 000 6 591 257 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonala
2 703 511 000 - 6 458 000 2 709 969 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonala
1 873 993 000 - 34 654 000 1 908 647 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön
hallinnonala
1 019 886 000 - 30 431 000 1 050 317 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön
hallinnonala
11 688 273 000 - -88 772 000 11 599 501 000
34. Työministeriön hallinnonala 1 956 710 000 - -27 717 000 1 928 993 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 749 053 000 - 16 146 000 765 199 000
36. Valtionvelan korot 2 397 700 000 - - 2 397 700 000
Yhteensä (pl. valtionvelan vähentäminen) 40 827 965 000 139 500 000 -21 049 000 40 946 416 000
           
37. Valtionvelan vähentäminen 1 344 716 000 -139 500 000 1 426 087 000 2 631 303 000
Yhteensä 42 172 681 000 - 1 405 038 000 43 577 719 000

Eduskunnan vuodelle 2007 hyväksymät tuloarviot ja ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa
  Osasto Hyväksytty
talousarvio (TA+LTA:t)
Hallituksen esitys Yhteensä
         
11. Verot ja veronluonteiset tulot 35 773 576 000 812 000 000 36 585 576 000
12. Sekalaiset tulot 3 401 640 000 513 038 000 3 914 678 000
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 2 162 785 000 80 000 000 2 242 785 000
15. Lainat (pl. nettolainanotto ja
velanhallinta)
834 680 000 - 834 680 000
Yhteensä 42 172 681 000 1 405 038 000 43 577 719 000