Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag

Statsbudgeten 2006

Statsbudgeten för 2006PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 33 098 949 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 12 808 000 000
01. Skatt på inkomst och förmögenhet 12 153 000 000
02. Källskatt på ränteinkomster 165 000 000
03. Skatt på arv och gåva 490 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 13 061 000 000
01. Mervärdesskatt 12 478 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier 460 000 000
03. Apoteksavgifter 123 000 000
08. Acciser 4 636 000 000
01. Tobaksaccis 608 000 000
04. Skatt på alkoholdrycker 991 000 000
05. Läskedrycksaccis 40 000 000
07. Energiskatter 2 979 000 000
08. Skatt som hänför sig till miljöstyrningen av dryckesförpackningar 18 000 000
10. Övriga skatter 2 484 000 000
03. Bilskatt 1 300 000 000
05. Överlåtelseskatt 436 000 000
06. Lotteriskatt 130 000 000
07. Fordonsskatt 560 000 000
08. Avfallsskatt 58 000 000
19. Övriga inkomster av skattenatur 109 949 000
02. Lästavgifter 953 000
03. Banskatt 18 000 000
04. Kommunikationsmarknadsavgift, teleentreprenadavgift, dataskyddsavgift och postförmedlingens tillsynsavgift 4 532 000
05. Avgift för övervakning av flygtrafiken 5 800 000
06. Farledsavgifter 76 300 000
08. Oljeavfallsavgift 3 364 000
09. Övriga skatteinkomster 1 000 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 4 482 373 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 1 390 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde 1 390 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 88 470 000
01. Domstolarnas inkomster 30 000 000
47. Utsökningsavgifter 48 000 000
50. Inkomster från verkställighet av straff 10 320 000
99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde 150 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 129 990 000
98. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden 129 000 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde 990 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 939 000
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter 18 000
22. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster 8 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde 913 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 1 551 269 000
07. Överföring från statens pensionsfond 1 229 104 000
25. Försäkringsavgifter för skadeersättningar m.m. 24 000 000
28. Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna 114 169 000
29. Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna 31 137 000
30. Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna 17 422 000
49. Tullverkets inkomster 7 537 000
51. Inkomster av metallmynt 22 520 000
63. Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar 26 000 000
87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden 30 000 000
90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel 34 800 000
91. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader 3 700 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde 10 880 000
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 421 432 000
43. Studentexamensnämndens inkomster 8 000
70. Inkomster från studiestödsverksamheten 23 000 000
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 391 424 000
99. Övriga inkomster inom undervisningsministeriets förvaltningsområde 7 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 902 962 000
01. Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket 825 110 000
02. Inkomster från utvecklingssektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket 32 948 000
03. Inkomster från EU:s fond för fiskets utveckling 5 096 000
04. Andra inkomster från EU 845 000
20. Statens andel av inkomsten av totospel 7 700 000
30. Livsmedelssäkerhetsverkets inkomster 2 400 000
31. Inkomster av köttbesiktningsverksamheten 240 000
32. Växtförädlingsavgifter 757 000
40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter 2 300 000
41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv 500 000
42. Avgifter för jakt på hjortdjur 4 200 000
43. Spöfiskeavgifter 2 500 000
44. Fiskevårdsavgifter 6 500 000
45. Jaktvårdsavgifter 7 176 000
60. Skogsforskningsinstitutets inkomster 2 000 000
71. Inkomster till Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel 460 000
73. Inkomster till kontrollcentralen för växtproduktion 730 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 1 500 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 53 367 000
24. Vägverkets inkomster 3 000 000
30. Sjöfartsverkets inkomster 17 000
40. Inkomster av banhållningen 6 000 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 44 350 000
32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 15 713 000
10. Finansieringsandel för handels- och industriministeriets samt arbetskrafts- och näringscentralernas tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande 3 300 000
20. Säkerhetsteknikcentralens inkomster 1 413 000
99. Övriga inkomster inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde 11 000 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 422 464 000
05. Försäkringsinspektionens inkomster
08. Folkhälsoinstitutets inkomster 700 000
09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals inkomster 1 144 000
92. Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 400 445 000
98. Återbäringar av statsunderstöd 20 000 000
99. Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 175 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 156 877 000
40. Inkomster från Europeiska socialfonden 134 000 000
70. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti 21 327 000
99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde 1 550 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 135 800 000
07. Överföring från statens bostadsfond 128 000 000
40. Inkomster till regionala miljöcentraler 250 000
60. Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador 4 650 000
99. Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde 2 900 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 601 700 000
01. Böter 67 000 000
02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen 75 000 000
04. Återtagande av utgiftsrester och reserverade anslag 35 000 000
07. Ersättningar som bokförs som inkomst till staten utanför statens pensionsfond 2 200 000
10. Övriga inkomster av blandad natur 2 500 000
50. Nettoinkomster av försäljning av aktier 420 000 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 1 024 895 000
01. Ränteinkomster 154 795 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken 83 200 000
05. Räntor på övriga lån 9 095 000
07. Räntor på depositioner 62 500 000
03. Dividendinkomster 650 000 000
01. Dividendinkomster 650 000 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 100 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst 100 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 120 100 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 120 100 000
 
Avdelning 15
15. LÅN 846 218 000
01. Lån som återbetalas till staten 228 864 000
02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk 90 370 000
04. Amorteringar på övriga lån 138 494 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 617 354 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering 617 354 000

Inkomstposternas totalbelopp:

39 452 435 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 21 euro
21. RIKSDAGEN 104 480 000
01. Riksdagsledamöterna 20 820 000
21. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag) 20 820 000
02. Riksdagens kansli 61 254 000
19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 4 700 000
21. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag) 56 554 000
09. Statsrevisorerna 1 737 000
21. Omkostnader för statsrevisorerna (förslagsanslag) 1 737 000
14. Riksdagens justitieombudsman 4 545 000
21. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag) 4 545 000
40. Statens revisionsverk 12 521 000
19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 428 000
21. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år) 12 093 000
99. Riksdagens övriga utgifter 3 603 000
21. Dispositionsmedel till riksdagsgrupperna för gruppkanslierna (fast anslag) 3 603 000
 
Huvudtitel 22
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 11 465 000
01. Republikens president 305 000
01. Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag) 262 000
21. Presidentens dispositionsmedel (fast anslag) 43 000
02. Republikens presidents kansli 11 160 000
19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 1 000 000
21. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år) 8 770 000
27. Utgifter för pensionerade presidenter (fast anslag) 240 000
75. Reparation och ombyggnad (reservationsanslag 3 år) 1 150 000
 
Huvudtitel 23
23. STATSRÅDET 72 529 000
01. Statsrådet 3 987 000
01. Avlöningar (förslagsanslag) 3 987 000
02. Statsrådets kansli 49 120 000
19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag) 4 500 000
21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år) 21 250 000
22. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 3 år) 23 370 000
03. Justitiekanslersämbetet 2 818 000
21. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 2 818 000
27. Understödjande av politisk verksamhet 14 712 000
50. Understödjande av partiverksamhet (fast anslag) 14 712 000
99. Statsrådets övriga utgifter 1 892 000
21. Statsministerns och medarbetarnas resor (förslagsanslag) 812 000
24. Ordnar (förslagsanslag) 471 000
25. Forskningsprojektet Utlämningen av människor under fortsättningskriget (reservationsanslag 2 år) 414 000
26. Utgifter för inrättande av Kemikalieverket (reservationsanslag 2 år) 120 000
58. Understöd för stödjande av verksamheten inom Traditionsförbudet Eklövet (reservationsanslag 3 år) 75 000
 
Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 895 437 000
01. Utrikesförvaltningen 199 842 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 14 800 000
21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 179 237 000
74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år) 4 805 000
76. Anskaffning av fastigheter och lokaler (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
30. Internationellt bistånd 518 377 000
66. Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år) 516 077 000
67. Ekonomiskt, industriellt och teknologiskt samarbete med utvecklingsländerna (reservationsanslag 3 år) 2 300 000
50. Närområdessamarbete 23 000 000
66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år) 23 000 000
99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 154 218 000
01. Avlöningar till medlemmarna i Europaparlamentet (förslagsanslag) 1 150 000
21. Tillfällig representation vid internationella konferenser (förslagsanslag) 2 213 000
22. Utgifter för underhåll av Finlands fredsbevarande styrkor (förslagsanslag) 49 119 000
25. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag) 14 411 000
50. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 1 383 000
51. Understöd till nödställda (förslagsanslag) 39 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 84 886 000
67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen  (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 17 000
 
Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 692 700 000
01. Ministeriet och myndigheter i samband med det 91 212 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 39 000 000
21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 23 619 000
22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år) 17 493 000
29. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 1 000 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag) 10 100 000
10. Domstolsväsendet 221 737 000
21. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 7 000 000
22. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 8 500 000
23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år) 199 837 000
29. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 6 400 000
30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp 56 251 000
21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 21 851 000
50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag) 34 400 000
40. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 79 000 000
21. Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 79 000 000
50. Verkställighet av straff 192 352 000
21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år) 186 952 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år) 5 400 000
60. Åklagarväsendet 30 998 000
21. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 30 998 000
70. Valutgifter 21 150 000
21. Valutgifter (förslagsanslag) 21 150 000
 
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 545 639 000
01. Inrikesministeriet 92 747 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 60 000 000
21. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 535 000
22. Gemensamma utgifter för informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år) 5 212 000
23. Omkostnader för inrikesförvaltningens servicecentral (reservationsanslag 2 år) 5 000 000
02. Utlänningsverket 12 983 000
21. Utlänningsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 12 983 000
05. Länsstyrelserna 51 418 000
21. Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 51 418 000
06. Registerförvaltningen 28 659 000
21. Registerförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 28 659 000
07. Häradena 43 806 000
21. Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 43 806 000
75. Polisväsendet 571 875 000
21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 568 375 000
22. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag) 3 500 000
80. Räddningsväsendet 66 413 000
21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 60 653 000
22. Särskilda utgifter (förslagsanslag) 2 050 000
31. Statsunderstöd (reservationsanslag 2 år) 3 710 000
90. Gränsbevakningsväsendet 195 855 000
21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 195 514 000
74. Husbyggen (fast anslag) 341 000
97. Understöd åt kommuner 251 435 000
31. Allmän statsandel till kommunerna, på kommunernas skatteinkomster baserad utjämning och övergångsutjämningar (förslagsanslag) 198 135 000
32. Sammanlagningsunderstöd till kommunerna och kommunindelningen samt understöd till kommunsamarbete (förslagsanslag) 24 600 000
34. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag) 25 000 000
35. Intressebevakning i förmyndarverksamhet (förslagsanslag) 3 700 000
98. Utveckling av regionerna 230 448 000
43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) 29 880 000
61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag) 125 097 000
62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 31 162 000
63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) 44 309 000
 
Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 273 933 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 242 189 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 228 022 000
21. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 167 000
10. Militärt försvar 1 974 264 000
16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 2 år) 643 300 000
21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 329 314 000
50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag) 1 650 000
30. Militär krishantering 57 480 000
21. Omkostnader i hemlandet för militär krishantering (reservationsanslag 2 år) 5 724 000
22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år) 51 746 000
95. Kursfluktuationer (förslagsanslag) 10 000
 
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 5 787 698 000
01. Finansministeriet 81 681 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 42 000 000
21. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 30 742 000
22. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år) 7 861 000
62. Statlig medfinansiering för finansministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 237 000
89. Försäljning och förvärv av aktier (reservationsanslag 2 år) 841 000
03. Statens ekonomiska forskningscentral 3 762 000
21. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 762 000
05. Statskontoret 41 506 000
21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 41 138 000
22. Statens pensionsnämnds omkostnader (reservationsanslag 2 år) 368 000
07. Pensioner och ersättningar som staten betalar ut 3 187 860 000
05. Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag) 3 072 760 000
06. Extra pensioner (förslagsanslag) 20 290 000
07. Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag) 27 710 000
50. Olycksfallsersättningar och övriga skadestånd (förslagsanslag) 41 000 000
63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter skall svara för (förslagsanslag) 26 000 000
95. Räntor som staten skall betala på överstora inkomster som erhållits i förskott på grund av principen om sista pensionsanstalt (förslagsanslag) 100 000
18. Skatteförvaltningen 347 487 000
21. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 347 487 000
39. Vissa överföringar till landskapet Åland 199 258 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag) 174 758 000
31. Skattegottgörelse (förslagsanslag) 21 000 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag) 3 500 000
40. Tullverket 129 403 000
21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 129 403 000
52. Statistikcentralen 41 239 000
21. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 41 239 000
80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen 16 485 000
21. Stöd för anpassning av personalen (reservationsanslag 2 år) 169 000
23. Främjande av arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år) 1 096 000
24. Stöd för främjande av välbefinnande i arbetet (reservationsanslag 2 år) 1 600 000
25. Statens personalarrangemang (reservationsanslag 2 år) 410 000
26. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år) 13 000 000
60. Statens betalning av utgifterna på grund av Utbildningsfonden (förslagsanslag) 210 000
81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde 10 062 000
01. Avlöningar till nationella experter inom Europeiska unionen (förslagsanslag) 1 177 000
02. Vissa andra löner och beslut som gäller villkor i tjänsteförhållande (förslagsanslag) 168 000
25. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år) 3 700 000
95. På lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilt anslag icke ingår i budgeten (förslagsanslag) 17 000
96. Oförutsedda utgifter (fast anslag) 5 000 000
82. Ersättningar till fonder och finansiella institut 5 500 000
44. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag) 5 500 000
84. Internationella finansiella bidrag 1 405 000
66. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag) 170 000
68. Finlands kapitalinsats i Nordiska miljöfinansieringsbolaget (förslagsanslag) 1 235 000
90. Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen 1 540 000 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag) 1 540 000 000
99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde 182 050 000
41. Stöd till företagare (förslagsanslag) 124 000 000
63. På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag) 8 000 000
95. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag) 50 000
97. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag) 50 000 000
 
Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 456 689 000
01. Undervisningsministeriet 240 571 000
19.  Mervärdesskatteutgifter inom undervisningsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 135 000 000
21. Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 275 000
22. Utvecklingsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 3 644 000
26. Vissa kopierings- och dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 2 år) 10 563 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 485 000
62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 68 554 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) 50 000
05. Kyrkliga ärenden 2 564 000
21. Ortodoxa kyrkostyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 809 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 755 000
07. Utbildningsstyrelsen 18 725 000
21. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 18 725 000
08. Internationellt samarbete 10 569 000
22. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år) 800 000
25. Internationellt kulturellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 5 966 000
50. Vissa understöd (fast anslag) 1 860 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 1 943 000
10. Undervisning och forskning vid universitet 1 360 037 000
21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 258 053 000
22. Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år) 21 949 000
23. Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reservationsanslag 2 år) 7 903 000
24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 72 132 000
20. Yrkeshögskoleundervisning 367 158 000
22. Yrkeshögskoleväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år) 4 386 000
25. Utvecklande av yrkeshögskolorna (reservationsanslag 2 år) 2 068 000
30. Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader (förslagsanslag) 360 704 000
40. Allmänbildande utbildning 1 958 315 000
21. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år) 43 003 000
25. Utvecklande av den allmänbildande utbildningen (reservationsanslag 2 år) 3 649 000
30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 1 844 942 000
34. Statsandel för de allmänbildande läroanstalternas och yrkesläroanstalternas samt yrkeshögskolornas anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) 66 200 000
51. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 521 000
60. Yrkesutbildning 639 172 000
21. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år) 31 243 000
24. Inlärning på arbetsplatser (reservationsanslag 2 år) 3 026 000
25. Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år) 1 499 000
30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag) 500 397 000
31. Statsandel för läroavtalsutbildning (förslagsanslag) 101 727 000
76. Anskaffning av fastigheter (reservationsanslag 3 år) 1 280 000
69. Yrkesinriktad tillläggsutbildning och fritt bildningsarbete 330 626 000
21. Omkostnader för Utbildningscentret för undervisningssektorn (reservationsanslag 2 år) 412 000
22. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år) 14 004 000
25. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år) 2 927 000
30. Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader (förslagsanslag) 78 100 000
31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tillläggsutbildning (förslagsanslag) 112 790 000
34. Statsunderstöd till programmet för höjande av utbildningsnivån hos vuxna (reservationsanslag 3 år) 30 000 000
50. Statsandelar för folkhögskolornas driftskostnader (förslagsanslag) 46 847 000
51. Statsandelar för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag) 18 169 000
52.  Statsandel och -understöd för vuxenutbildningens anläggningskostnader (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
53. Statsunderstöd till organisationer (fast anslag) 9 328 000
55. Statsandel för studiecentralers driftskostnader (förslagsanslag) 11 538 000
56. Statsandel för sommaruniversitets driftskostnader (förslagsanslag) 4 511 000
70. Studiestöd 775 565 000
22. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år) 599 000
52. Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag) 27 100 000
55. Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag) 697 500 000
57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag) 20 000 000
58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år) 3 866 000
59. Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag) 26 500 000
88. Vetenskap 258 361 000
21. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år) 31 827 000
22. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 13 843 000
23. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år) 2 788 000
24. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 512 000
25. Utarbetande och anskaffning av vissa verk (reservationsanslag 2 år) 200 000
50. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år) 120 132 000
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag) 75 739 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 12 320 000
90. Konst och kultur 359 690 000
21. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år) 3 357 000
22. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 948 000
23. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år) 2 407 000
24. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 743 000
25. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år) 5 978 000
26. Finlands filmarkivs omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 464 000
27. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år) 547 000
30. Statsandelar och -understöd för de allmänna bibliotekens driftskostnader (förslagsanslag) 51 274 000
31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag) 13 667 000
32. Statsandelar och -understöd för museer (förslagsanslag) 4 471 000
33.  Statsandelar och -understöd för kulturverksamhet i kommunerna (förslagsanslag) 5 000 000
34. Statsandelar för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek (förslagsanslag) 6 000 000
40. Ersättning till Suomenlinnan Liikenne Oy (förslagsanslag) 252 000
50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 8 035 000
51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag) 11 062 000
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag) 186 380 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag) 16 465 000
54. Statsunderstöd till lånekostnaderna för Suomen Kansallisteatteris lån för grundlig renovering (fast anslag) 3 534 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3 år) 589 000
75. Ombyggnad och husbyggen (reservationsanslag 3 år) 2 500 000
95. Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag) 17 000
98. Idrottsverksamhet 96 385 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag) 95 077 000
52. Statsandel för idrottsutbildningscentrer (fast anslag) 1 308 000
99. Ungdomsarbete 38 951 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag) 34 228 000
51. Verkstadsverksamhet för unga och förebyggande drogarbete (reservationsanslag 2 år) 4 723 000
 
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 700 067 000
10. Utvecklande av landsbygden 194 741 000
50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år) 10 370 000
54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (förslagsanslag) 7 532 000
55. Statsbidrag för 4H-verksamhet (fast anslag) 4 620 000
61. Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag) 70 862 000
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag) 98 834 000
63. Utvecklande av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 2 523 000
20. Jordbruk 2 074 331 000
21. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år) 31 629 000
22. Kontroll av bekämpningsmedel (förslagsanslag) 437 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år) 608 620 000
41. EU-inkomststöd (förslagsanslag) 543 486 000
42. Ersättning för skördeskador (reservationsanslag 3 år) 3 400 000
43. Miljöstöd för jordbruket (reservationsanslag 2 år) 264 629 000
44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år) 422 673 000
45. Avträdelsestöd och avträdelseersättningar samt stöd för beskogning av åker (reservationsanslag 2 år) 147 000 000
46. Utveckling av marknadsföring och produktion (reservationsanslag 2 år) 3 942 000
47. Utveckling av kvalitetssystem (reservationsanslag 3 år) 1 213 000
48. Specialåtgärder inom trädgårdsodlingen (förslagsanslag) 810 000
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag) 43 580 000
60. Överföring till interventionsfonden (fast anslag) 1 600 000
61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (fast anslag) 1 312 000
30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet 31 296 000
21. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 25 668 000
25. Veterinärvård (förslagsanslag) 1 680 000
28. Vaccin och serum (förslagsanslag) 1 330 000
41. Vissa ersättningar (förslagsanslag) 1 945 000
47. Främjande av växtförädlingsverksamheten (förslagsanslag) 673 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 57 896 000
21. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 16 435 000
25. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 2 år) 2 300 000
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag) 4 200 000
42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år) 2 300 000
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år) 1 637 000
50. Främjande av jakten och jaktvården (reservationsanslag 2 år) 7 122 000
51. Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år) 6 078 000
52. Avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv och spöfiskeavgifter (förslagsanslag) 2 867 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år) 14 200 000
77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år) 757 000
50. Vattenhushållning 26 768 000
22. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 2 år) 6 459 000
30. Räntestöd för byggande av vatten- och avloppsanläggningar (förslagsanslag) 1 200 000
31. Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (reservationsanslag 3 år) 5 590 000
43. Vissa ersättningar som staten åläggs att betala (förslagsanslag) 420 000
48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år) 841 000
77. Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 3 år) 12 258 000
60. Skogsbruk 153 460 000
21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 39 318 000
41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (fast anslag) 843 000
42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (fast anslag) 43 679 000
43. Vissa ersättningar (förslagsanslag) 50 000
44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag) 59 880 000
45. Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år) 7 005 000
50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år) 2 585 000
83. Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år) 100 000
63. Forststyrelsen 5 830 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 5 830 000
70. Lantmäteri och samanvändning av geografisk information 54 876 000
21. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 47 576 000
22. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 3 300 000
40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag) 4 000 000
71. Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel 7 175 000
21. Omkostnader för Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel (reservationsanslag 2 år) 7 175 000
72. Livsmedelsverket 1 820 000
21. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 820 000
73. Kontrollcentralen för växtproduktion 3 426 000
21. Omkostnader för Kontrollcentralen för växtproduktion (reservationsanslag 2 år) 3 426 000
90. Förvaltning 87 720 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 25 000 000
21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 35 541 000
22. Utvecklande av datasystem (reservationsanslag 2 år) 4 083 000
23. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år) 13 857 000
26. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år) 729 000
27. Samarbetsforskning (reservationsanslag 3 år) 5 820 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 2 690 000
91. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämnden 728 000
21. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 728 000
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 722 550 000
01. Kommunikationsministeriet 20 535 000
21. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 14 685 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år) 5 850 000
20. Fordonsförvaltningscentralen 10 996 000
21. Fordonsförvaltningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 10 996 000
24. Vägförvaltningen 679 939 000
21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år) 578 393 000
76. Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (förslagsanslag) 24 446 000
78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag) 56 000 000
79. Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) 21 100 000
25. Statsbidrag för väghållningen 12 000 000
50. Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) 12 000 000
30. Sjöfartsverket 102 829 000
21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 94 779 000
76. Anskaffning av mark- och vattenområden (förslagsanslag) 50 000
77. Utvecklande av farledsnätet (reservationsanslag 3 år)
78. Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag) 8 000 000
32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik 67 418 000
41. Tryggande av konkurrensförutsättningarna för lastfartyg samt passagerarfartyg i trafik mellan tredje länder vilka är upptagna i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart (förslagsanslag) 40 985 000
42. Tryggande av konkurrensförutsättningarna för passagerarfartyg och passagerarbilfärjor i utrikesfart (förslagsanslag) 21 483 000
50. Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag) 953 000
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år) 3 997 000
40. Banförvaltningscentralen 353 942 000
21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år) 285 342 000
76. Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag) 1 500 000
77. Utvecklande av bannätet (reservationsanslag 2 år) 6 900 000
78. Vissa banprojekt (förslagsanslag) 53 900 000
79. Byggande av radionät (fast anslag) 6 300 000
41. Järnvägsverket 1 000 000
21. Järnvägsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 000 000
51. Luftfartsförvaltningen 5 800 000
21. Luftfartsförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 800 000
52. Ersättningar och statsbidrag till lufttrafiken 1 000 000
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (fast anslag) 1 000 000
60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik 83 170 000
42. Statsunderstöd för utbildning (fast anslag) 841 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år) 74 575 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år) 7 754 000
70. Kommunikationsverket 5 248 000
21. Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 248 000
72. Ersättningar och understöd för kommunikation 15 614 000
42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag) 13 614 000
43. Kommunikationsnät vid undantagsförhållanden (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
80. Meteorologiska institutet 30 216 000
21. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 30 216 000
81. Havsforskningsinstitutet 10 280 000
21. Havsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 10 280 000
99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 322 563 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 251 132 000
40. Vissa statsunderstöd (fast anslag) 942 000
62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 11 284 000
78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag) 58 700 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 505 000
 
Huvudtitel 32
32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 971 635 000
10. Förvaltning 153 784 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 36 000 000
21. Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 23 401 000
22. Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 77 808 000
24. Forsknings- och utredningsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 5 458 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 7 200 000
92. Ersättning till statens kärnavfallshanteringsfond (förslagsanslag) 3 907 000
95. Jordägarnas andel av gamla utmålsavgifter (förslagsanslag) 10 000
20. Teknologi- och innovationspolitik 555 227 000
21. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 40 315 000
22. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 69 732 000
23. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 9 738 000
24. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 945 000
25. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 289 000
26. Teknologiska utvecklingscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 27 991 000
27. Teknologisk forskningsverksamhet (förslagsanslag) 157 917 000
28. Utrednings- och utvecklingsutgifter för projekt- och programverksamhet (reservationsanslag 2 år) 13 490 000
40. Bidrag till teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag) 158 647 000
41. Statsunderstöd till vissa sammanslutningar för främjande av uppfinnings-, kvalitets- och standardiseringsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 6 663 000
50. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år) 1 000 000
83. Lån för teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag) 62 500 000
30. Företagspolitik 157 797 000
21. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år) 1 189 000
42. Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag) 14 420 000
43. Ersättning för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) 18 700 000
44. Regionalt transportstöd (förslagsanslag) 3 540 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag) 18 235 000
47. Statsunderstöd för utvecklingsservice och för vissa sammanslutningar i branschen (reservationsanslag 3 år) 4 361 000
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 12 600 000
60. Överföringar till statsgarantifonden (förslagsanslag) 20 000
62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 84 732 000
40. Konsument- och konkurrenspolitik 15 890 000
21. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 849 000
26. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 5 057 000
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år) 4 311 000
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag) 673 000
50. Internationaliseringspolitik 56 086 000
21. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år) 16 334 000
40. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag) 15 656 000
41. Understöd till organisationer som främjar utrikeshandeln och till Finpro rf (fast anslag) 24 096 000
60. Energipolitik 31 469 000
21. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 701 000
27. Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation (reservationsanslag 3 år) 3 400 000
40. Energistöd (förslagsanslag) 27 318 000
50. Vissa understöd för energiekonomin (reservationsanslag 3 år) 50 000
70. Ägarpolitik 1 382 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 1 382 000
 
Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 11 262 550 000
01. Social- och hälsovårdsministeriet 68 301 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 15 000 000
21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 34 934 000
29. Främjande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik samt byggande av behövlig infrastruktur (reservationsanslag 2 år) 2 200 000
62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 5 457 000
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) 6 500 000
67. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag) 4 210 000
02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården 22 740 000
21. Omkostnader för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år) 22 740 000
03. Arbetslöshetsnämnden 1 837 000
21. Arbetslöshetsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 837 000
04. Prövningsnämnden 1 964 000
21. Prövningsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 964 000
06. Rättsskyddscentralen för hälsovården 5 426 000
21. Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reservationsanslag 2 år) 3 226 000
26. Utgifter för sinnesundersökningar (förslagsanslag) 2 200 000
07. Institutet för arbetshygien 40 600 000
50. Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för arbetshygien (reservationsanslag 2 år) 37 900 000
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 2 år) 2 700 000
08. Folkhälsoinstitutet 44 125 000
21. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 34 403 000
26. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år) 9 722 000
09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 5 055 000
21. Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (reservationsanslag 2 år) 5 055 000
10. Strålsäkerhetscentralen 11 562 000
21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 11 562 000
11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling 2 664 000
21. Läkemedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 331 000
22. Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (reservationsanslag 2 år) 1 333 000
12. Statens skolhem 588 000
21. Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år) 588 000
13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning 24 310 000
21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 24 310 000
14. Statens sinnessjukhus 607 000
21. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år) 607 000
15. Utjämning av familjekostnader 1 422 600 000
51. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag) 11 200 000
52. Barnbidrag (förslagsanslag) 1 410 400 000
53. Vissa familjeförmåner som skall ersättas av staten (förslagsanslag) 1 000 000
16. Allmän familjepension 38 000 000
60. Allmän familjepension (förslagsanslag) 38 000 000
17. Utkomstskydd för arbetslösa 641 500 000
50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag) 514 000 000
51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag) 61 000 000
53. Statsandel till utbildningsdagpenning (förslagsanslag) 11 500 000
54. Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag) 22 000 000
55. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag) 33 000 000
18. Sjukförsäkring 1 107 800 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag) 1 107 800 000
19. Pensionsförsäkring 2 369 001 000
50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag) 39 000 000
51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 435 000 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag) 62 000 000
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag) 1 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag) 1 833 000 000
20. Olycksfallsförsäkring 14 500 000
53. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag) 14 500 000
21. Frontveteranpensioner 80 000 000
52. Fronttillägg och bostadsbidrag (förslagsanslag) 80 000 000
22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering 233 798 000
50. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag) 230 900 000
56. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år) 2 760 000
57. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år) 130 000
59. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 8 000
23. Annat skydd för personer som lidit skada av krigen 2 400 000
30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag) 2 400 000
28. Annat utkomstskydd 68 600 000
50. Militärunderstöd (förslagsanslag) 16 400 000
51. Särskilt understöd till invandrare (förslagsanslag) 18 700 000
60. Pensionsstöd till långtidsarbetslösa (förslagsanslag) 33 500 000
32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 4 424 717 000
30. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader (förslagsanslag) 4 006 000 000
32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskningsverksamhet enligt lagen om specialiserad sjukvård (fast anslag) 48 747 000
33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag) 82 170 000
34. Statlig ersättning till kommunerna för kostnaderna för patienter som sinnesundersöks och patientöverföringar (förslagsanslag) 2 370 000
36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år) 55 230 000
38. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomstskyddet (förslagsanslag) 227 700 000
39. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentra inom det sociala området (fast anslag) 2 500 000
33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården 12 050 000
23. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag) 6 200 000
31. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag) 600 000
32. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (förslagsanslag) 5 250 000
53. Hälsofrämjande verksamhet och hälsoövervakning 9 660 000
23. Hälsokontroll (reservationsanslag 2 år) 800 000
24. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år) 1 360 000
50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 2 år) 7 500 000
57. Avbrytarverksamhet för lantbruksföretagare 207 700 000
40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag) 192 500 000
50. Statlig ersättning till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare (fast anslag) 15 200 000
92. Användningen av avkastningen av Penningautomatföreningens verksamhet 400 445 000
50. Understöd till samfund och stiftelser för främjande av hälsa och socialt välbefinnande (förslagsanslag) 295 500 000
55. Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år) 59 707 000
58. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år) 2 950 000
59. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år) 42 288 000
 
Huvudtitel 34
34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 965 218 000
01. Arbetsförvaltningen 59 791 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 22 000 000
21. Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 22 494 000
22. Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 767 000
23. Arbetslivsprogram och arbetspolitisk forskning (reservationsanslag 3 år) 4 700 000
63. Statsunderstöd för projekt med arbetslivsprogram (reservationsanslag 3 år) 8 300 000
67. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag) 1 530 000
05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program 224 427 000
61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag) 137 242 000
62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 87 185 000
06. Arbetskraftspolitiken 1 568 404 000
21. Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reservationsanslag 2 år) 142 826 000
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag) 6 500 000
50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag) 149 234 000
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag) 506 502 000
52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag) 735 971 000
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) 27 371 000
07. Flykting- och migrationsärenden 85 978 000
21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) 8 826 000
29. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag) 900 000
30. Statlig ersättning till kommunerna för särskilda kostnader för utkomststöd till personer som flyttar till Finland och för social- och hälsovård som ges dem (förslagsanslag) 9 300 000
31. Åtgärder mot diskriminering (reservationsanslag 3 år) 100 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag) 66 852 000
99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde 26 618 000
23. Civiltjänst (förslagsanslag) 3 818 000
50. Lönegaranti (förslagsanslag) 22 000 000
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) 800 000
 
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 751 845 000
01. Miljöministeriet 23 612 000
21. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 23 612 000
10. Miljövård 19 181 000
27. Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag) 2 467 000
60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
63. Främjande av miljövården (reservationsanslag 3 år) 1 750 000
65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år) 1 364 000
67. Främjande av miljösamarbete i länder i Finlands närområden (reservationsanslag 3 år) 1 600 000
77. Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år) 10 000 000
20. Samhällen, användning av områden och naturvård 68 413 000
22. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år) 2 100 000
37. Understöd för planläggning i kommuner och styrning av markanvändningen (reservationsanslag 3 år) 925 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år) 24 038 000
63. Vissa ersättningar i samband med naturvården (reservationsanslag 3 år) 14 000 000
64. Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år) 2 350 000
76. Anskaffning av naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år) 25 000 000
30. Främjande av boendet 503 500 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag) 433 500 000
55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år) 70 000 000
60. Överföring till statens bostadsfond
40. De regionala miljöcentralerna 65 426 000
21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 65 426 000
50. Miljötillståndsverken 4 622 000
21. Miljötillståndsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 622 000
60. Finlands miljöcentral 24 606 000
21. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år) 24 606 000
70. Statens bostadsfond 4 650 000
21. Bostadsfondens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 4 650 000
99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde 37 835 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 9 000 000
22. Utveckling och planering (reservationsanslag 2 år) 12 930 000
26. Vissa ersättningar (reservationsanslag 2 år) 270 000
62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag) 10 135 000
63. EU:s miljöfonds deltagande i naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
65. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (förslagsanslag) 1 500 000
 
Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 2 238 000 000
01. Ränta på skulden i euro 2 214 000 000
90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag) 2 214 000 000
03. Ränta på skulden i utländsk valuta 4 500 000
90. Ränta på skulden i utländsk valuta (förslagsanslag) 4 500 000
09. Övriga utgifter för statsskulden 19 500 000
21. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag) 19 500 000

Anslagens totalbelopp:

39 452 435 000