Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslagen
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2006

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2006.

Inkomstposterna

Det föreslås att den ordinarie inkomstposten höjs med ett nettobelopp på 828 miljoner euro. Utgående från de uppgifter som erhållits då beskattningen för 2005 färdigställts och utdelningen för 2006 justerats höjs intäktskalkylen över inkomst- och förmögenhetsskatt med 150 miljoner euro. Kalkylen över nettoinkomster av försäljning av aktier höjs med 295 miljoner euro till 1 241 miljoner euro på grund av försäljning av 12 000 000 aktier i Outokumpu Oyj. Det föreslås att inkomsterna från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket minskas med 110 miljoner euro. Minskningen beror främst på att tidtabellen för utbetalning av EU:s inkomststöd har ändrats. Det föreslås att överskottet från föregående räkenskapsperioder används som täckning för budgeten till ett belopp av 493 miljoner euro. Användningen av överskottet möjliggör en motsvarande minskning av statskassan och att staten inte ökar upplåningen, dvs. en amorting av statsskulden.

Anslagen

För utgifterna inom förvaltningsområdena föreslås en ökning på 97,8 miljoner euro. För EU:s inkomststöd föreslås en ökning på 96,3 miljoner euro. Ökningen föranleds av att, avvikande från tidigare bedömningar, kan gårdsstödet för 2006 betalas nästan i sin helhet under innevarande år. Till följd av att inkomstposten ökat föreslås ett tillägg av 1,5 miljoner euro för avräkningen till Åland. Sammanlagt 9,2 miljoner euro återstår som ofördelad reserv inom anslagsramen för innevarande år.

Balans och statsskulden

Den tredje tilläggsbudgetpropositionen uppvisar ett överskott på 730 miljoner euro. Det föreslås att överskottet används till amorteringar på statsskulden, som i år således uppgår till cirka 1,5 miljarder euro. Statsskulden beräknas uppgå till 58,6 miljarder euro i slutet av 2006, vilket motsvarar 35,2 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

De av riksdagen godkända inkomstposterna och anslagen för 2006 och ändringar som nu föreslås, euro
  Inkomstposter
(utan nettoupplåning och skuldhantering)
Nettoupplåning och
skuldhantering
Anslag
(utan netto-
amorteringar och skuldhantering)
Nettoamorteringar och
skuldhantering
         
Ordinarie budget 39 135 581 000 446 039 000 39 581 620 000 -
I tilläggsbudget 991 902 000 -446 039 000 199 929 000 345 934 000
II tilläggsbudget 457 847 000 - 47 567 000 410 280 000
III tilläggsbudgetpropositionen 828 176 000 - 97 808 000 730 368 000
Sammanlagt 41 413 506 000 - 39 926 924 000 1 486 582 000