Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2006

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om komplettering av propositionen om en andra tilläggsbudget för 2006 (RP 208/2006 rd). Regeringens proposition med förslag till en andra tilläggsbudget för 2006 överlämnades till riksdagen den 19 oktober 2006, och finansutskottet har ännu inte gett sitt betänkande om den.

Det föreslås att den ordinarie inkomstposten höjs med ett nettobelopp på 397 miljoner euro. Uppskattningen av nettoinkomsterna av försäljning av aktier höjs med 526 miljoner euro, vilket föranleds av försäljning av aktier i Kapiteeli Oyj. Beloppet av överföringen från statens pensionsfond föreslås bli sänkt med 129 miljoner euro. Med anledning av höjningen av inkomstposten föreslås ett tillägg på 1,8 miljoner euro i avräkning till Åland. Som ofördelad reserv för år 2006 kvarstår 11 miljoner euro.

Det föreslås att nettoamorteringen på statsskulden ökas med 396 miljoner euro. Med beaktande av den andra tilläggsbudgetpropositionen och kompletteringen av den, amorteras statsskulden med 756 miljoner euro år 2006.

De budgeterade beloppen av statens inkomstposter och anslag samt den kompletterande tilläggsbudgetpropositionen, euro
  Inkomstposter
(utan nettoupplåning och skuldhantering)
Nettoupplåning och
skuldhantering
Anslag
(utan netto-
amorteringar och skuldhantering)
Nettoamorteringar och
skuldhantering
         
Ordinarie budget 39 135 581 000 446 039 000 39 581 620 000 -
I tilläggsbudget 991 902 000 -446 039 000 199 929 000 345 934 000
II tilläggsbudgetpropositionen 60 547 000 - 45 779 000 14 768 000
Kompletterande tilläggsbudgetproposition 397 300 000 - 1 788 000 395 512 000
Sammanlagt 40 585 330 000 - 39 829 116 000 756 214 000