Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2006

ANSLAG

 
Huvudtitel 23 euro
23. STATSRÅDET 7 250 000
02. Statsrådets kansli 7 250 000
19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag), tillägg 4 500 000
22. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 750 000
 
Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 741 000
01. Utrikesförvaltningen -44 000
21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning -44 000
99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 6 785 000
22. Utgifter för underhåll av Finlands fredsbevarande styrkor (förslagsanslag), tillägg 3 508 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag), tillägg 3 277 000
 
Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 503 000
01. Ministeriet och myndigheter i samband med det 3 266 000
21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 116 000
22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 150 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag), tillägg 3 000 000
10. Domstolsväsendet 120 000
23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 120 000
30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp 117 000
21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 117 000
 
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 26 748 000
01. Inrikesministeriet 2 170 000
43. Kommunikationsnät vid undantagsförhållanden (reservationsanslag 3 år) 2 170 000
05. Länsstyrelserna 32 000
21. Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 32 000
75. Polisväsendet 1 200 000
21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 200 000
22. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag), minskning -1 000 000
80. Räddningsväsendet 5 633 000
21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 578 000
22. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg 4 055 000
90. Gränsbevakningsväsendet 1 713 000
21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 500 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år) 213 000
97. Understöd åt kommuner 2 000 000
32. Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindelningen samt understöd till kommunsamarbete (förslagsanslag)
34. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag), tillägg 2 000 000
98. Utveckling av regionerna 14 000 000
61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), tillägg 15 000 000
62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning -1 000 000
 
Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 21 472 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 3 872 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 3 872 000
10. Militärt försvar 9 000 000
16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 000 000
21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 000 000
30. Militär krishantering 8 600 000
22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg 8 600 000
 
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -46 608 000
01. Finansministeriet 2 700 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tilllägg 2 000 000
22. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år), tillägg 700 000
05. Statskontoret -25 000
21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning -25 000
39. Vissa överföringar till landskapet Åland 1 152 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 1 152 000
40. Tullverket
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)
80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen 2 565 000
26. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 565 000
81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde
25. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)
90. Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen -53 000 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning -53 000 000
 
Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 17 609 000
01. Undervisningsministeriet
62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
05. Kyrkliga ärenden 40 000
50. Vissa understöd (fast anslag), tilllägg 40 000
10. Undervisning och forskning vid universitet 11 404 000
21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 9 360 000
22. Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 020 000
24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 24 000
60. Yrkesutbildning 5 178 000
31. Statsandel för läroavtalsutbildning (förslagsanslag), tillägg 5 178 000
88. Vetenskap
50. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år)
90. Konst och kultur 987 000
24. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 225 000
33. Statsandelar och -understöd för kulturverksamhet i kommunerna (förslagsanslag), tillägg 522 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år), tillägg 180 000
72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3 år), tillägg 60 000
 
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 750 000
10. Utvecklande av landsbygden
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (reservationsanslag 3 år)
30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet 600 000
25. Veterinärvård (förslagsanslag), tillägg 600 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning -50 000
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år), tillägg 200 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), minskning -250 000
60. Skogsbruk 1 200 000
42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 200 000
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 8 569 000
01. Kommunikationsministeriet 128 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg 128 000
24. Vägförvaltningen 4 860 000
21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 560 000
76. Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (förslagsanslag), tillägg 10 000 000
78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag), minskning -8 700 000
30. Sjöfartsverket 200 000
21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 300 000
78. Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag), minskning -1 100 000
32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik 150 000
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år), tillägg 150 000
40. Banförvaltningscentralen 3 450 000
21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 450 000
60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik 661 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg 47 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år), tillägg 614 000
99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde -880 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), minskning -1 300 000
62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg 4 620 000
78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag), minskning -4 200 000
 
Huvudtitel 32
32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 33 522 000
20. Teknologi- och innovationspolitik -14 000 000
27. Teknologisk forskningsverksamhet (förslagsanslag), minskning -14 000 000
30. Företagspolitik 38 400 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag), tillägg 11 400 000
62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg 2 000 000
63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 3 år) 25 000 000
60. Energipolitik 9 122 000
21. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 122 000
44. Understöd för utvecklande av nya produktionsteknologier för biobränslen (reservationsanslag 3 år) 9 000 000
 
Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -10 980 000
01. Social- och hälsovårdsministeriet
62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
10. Strålsäkerhetscentralen 80 000
21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 80 000
11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
22. Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (reservationsanslag 2 år)
13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning 210 000
21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 210 000
18. Sjukförsäkring -5 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), minskning -5 000 000
19. Pensionsförsäkring -20 000 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning -10 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag), minskning -10 000 000
22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering 10 800 000
50. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag), tilllägg 10 800 000
28. Annat utkomstskydd 1 000 000
50. Militärunderstöd (förslagsanslag), tillägg 600 000
51. Särskilt understöd till invandrare (förslagsanslag), tillägg 400 000
32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 900 000
36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg 300 000
39. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentra inom det sociala området (reservationsanslag 2 år), tillägg 600 000
33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården 1 030 000
23. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), tillägg 1 030 000
 
Huvudtitel 34
34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 10 603 000
01. Arbetsförvaltningen 33 000
23. Arbetslivsprogram och arbetspolitisk forskning (reservationsanslag 3 år), tillägg 33 000
05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program -1 000 000
61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)
62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning -1 000 000
06. Arbetskraftspolitiken 9 570 000
50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag), minskning -18 430 000
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag), minskning -15 000 000
52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg 43 000 000
99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde 2 000 000
50. Lönegaranti (förslagsanslag), tilllägg 2 000 000
 
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 15 600 000
10. Miljövård 4 100 000
70. Anskaffning av fartyg för bekämpning av miljöskador och utrustning för luftövervakning (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 1 100 000
20. Samhällen, användning av områden och naturvård 6 500 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 6 500 000
30. Främjande av boendet 5 000 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg 5 000 000
99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN -50 000 000
01. Ränta på skulden i euro -50 000 000
90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), minskning -50 000 000
 
Huvudtitel 37
37. MINSKNING AV STATSSKULDEN 14 768 000
01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering 14 768 000
94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag) 14 768 000

Anslagens totalbelopp:

60 547 000