Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2006

II tilläggsbudgeten för 2006PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 762 000 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 642 000 000
01. Skatt på inkomst och förmögenhet, tillägg 597 000 000
03. Skatt på arv och gåva, tillägg 45 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 137 000 000
01. Mervärdesskatt, tillägg 107 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier, tillägg 30 000 000
08. Acciser 58 000 000
07. Energiskatter, tilllägg 48 000 000
08. Skatt som hänför sig till miljöstyrningen av dryckesförpackningar, tillägg 10 000 000
10. Övriga skatter -75 000 000
03. Bilskatt, minskning -75 000 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR -901 453 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 7 346 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg 7 346 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 4 000 000
01. Domstolarnas inkomster, tillägg 1 500 000
47. Utsökningsavgifter, tillägg 2 500 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 9 045 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg 9 045 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde -923 700 000
07. Överföring från statens pensionsfond, minskning -930 000 000
90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel, tillägg 6 300 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde -177 000
24. Vägförvaltningens inkomster, tillägg 960 000
40. Inkomster av banhållningen, tillägg 3 450 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, minskning -4 587 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 2 033 000
70. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, tilllägg 2 000 000
99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde, tillägg 33 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 200 000 000
03. Dividendinkomster 200 000 000
01. Dividendinkomster, tillägg 200 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

60 547 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 23 euro
23. STATSRÅDET 7 250 000
02. Statsrådets kansli 7 250 000
19. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag), tillägg 4 500 000
22. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 750 000
 
Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 741 000
01. Utrikesförvaltningen -44 000
21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning -44 000
99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 6 785 000
22. Utgifter för underhåll av Finlands fredsbevarande styrkor (förslagsanslag), tillägg 3 508 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag), tillägg 3 277 000
 
Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 503 000
01. Ministeriet och myndigheter i samband med det 3 266 000
21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 116 000
22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 150 000
51. Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag), tillägg 3 000 000
10. Domstolsväsendet 120 000
23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 120 000
30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp 117 000
21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 117 000
 
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 26 748 000
01. Inrikesministeriet 2 170 000
43. Kommunikationsnät vid undantagsförhållanden (reservationsanslag 3 år) 2 170 000
05. Länsstyrelserna 32 000
21. Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 32 000
75. Polisväsendet 1 200 000
21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 200 000
22. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag), minskning -1 000 000
80. Räddningsväsendet 5 633 000
21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 578 000
22. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg 4 055 000
90. Gränsbevakningsväsendet 1 713 000
21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 500 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år) 213 000
97. Understöd åt kommuner 2 000 000
32. Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindelningen samt understöd till kommunsamarbete (förslagsanslag)
34. Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag), tillägg 2 000 000
98. Utveckling av regionerna 14 000 000
61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), tillägg 15 000 000
62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning -1 000 000
 
Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 21 472 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 3 872 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 3 872 000
10. Militärt försvar 9 000 000
16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år), tillägg 5 000 000
21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 000 000
30. Militär krishantering 8 600 000
22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg 8 600 000
 
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -46 608 000
01. Finansministeriet 2 700 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tilllägg 2 000 000
22. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år), tillägg 700 000
05. Statskontoret -25 000
21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning -25 000
39. Vissa överföringar till landskapet Åland 1 152 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 1 152 000
40. Tullverket
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år)
80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen 2 565 000
26. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 565 000
81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde
25. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)
90. Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen -53 000 000
69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning -53 000 000
 
Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 17 609 000
01. Undervisningsministeriet
62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
05. Kyrkliga ärenden 40 000
50. Vissa understöd (fast anslag), tilllägg 40 000
10. Undervisning och forskning vid universitet 11 404 000
21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 9 360 000
22. Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 2 020 000
24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 24 000
60. Yrkesutbildning 5 178 000
31. Statsandel för läroavtalsutbildning (förslagsanslag), tillägg 5 178 000
88. Vetenskap
50. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år)
90. Konst och kultur 987 000
24. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 225 000
33. Statsandelar och -understöd för kulturverksamhet i kommunerna (förslagsanslag), tillägg 522 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år), tillägg 180 000
72. Utökning av Statens konstmuseums samlingar (reservationsanslag 3 år), tillägg 60 000
 
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 750 000
10. Utvecklande av landsbygden
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (reservationsanslag 3 år)
30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet 600 000
25. Veterinärvård (förslagsanslag), tillägg 600 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning -50 000
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år), tillägg 200 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), minskning -250 000
60. Skogsbruk 1 200 000
42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 200 000
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 8 569 000
01. Kommunikationsministeriet 128 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg 128 000
24. Vägförvaltningen 4 860 000
21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 560 000
76. Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (förslagsanslag), tillägg 10 000 000
78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag), minskning -8 700 000
30. Sjöfartsverket 200 000
21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 300 000
78. Vissa vattenvägsprojekt (förslagsanslag), minskning -1 100 000
32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik 150 000
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år), tillägg 150 000
40. Banförvaltningscentralen 3 450 000
21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 450 000
60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik 661 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg 47 000
64. Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år), tillägg 614 000
99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde -880 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), minskning -1 300 000
62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg 4 620 000
78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag), minskning -4 200 000
 
Huvudtitel 32
32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 33 522 000
20. Teknologi- och innovationspolitik -14 000 000
27. Teknologisk forskningsverksamhet (förslagsanslag), minskning -14 000 000
30. Företagspolitik 38 400 000
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag), tillägg 11 400 000
62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg 2 000 000
63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 3 år) 25 000 000
60. Energipolitik 9 122 000
21. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 122 000
44. Understöd för utvecklande av nya produktionsteknologier för biobränslen (reservationsanslag 3 år) 9 000 000
 
Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -10 980 000
01. Social- och hälsovårdsministeriet
62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
10. Strålsäkerhetscentralen 80 000
21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 80 000
11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
22. Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (reservationsanslag 2 år)
13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning 210 000
21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 210 000
18. Sjukförsäkring -5 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), minskning -5 000 000
19. Pensionsförsäkring -20 000 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning -10 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag), minskning -10 000 000
22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering 10 800 000
50. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag), tilllägg 10 800 000
28. Annat utkomstskydd 1 000 000
50. Militärunderstöd (förslagsanslag), tillägg 600 000
51. Särskilt understöd till invandrare (förslagsanslag), tillägg 400 000
32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 900 000
36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg 300 000
39. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentra inom det sociala området (reservationsanslag 2 år), tillägg 600 000
33. Vissa utgifter inom social- och hälsovården 1 030 000
23. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), tillägg 1 030 000
 
Huvudtitel 34
34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 10 603 000
01. Arbetsförvaltningen 33 000
23. Arbetslivsprogram och arbetspolitisk forskning (reservationsanslag 3 år), tillägg 33 000
05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program -1 000 000
61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)
62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning -1 000 000
06. Arbetskraftspolitiken 9 570 000
50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag), minskning -18 430 000
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag), minskning -15 000 000
52. Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), tillägg 43 000 000
99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde 2 000 000
50. Lönegaranti (förslagsanslag), tilllägg 2 000 000
 
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 15 600 000
10. Miljövård 4 100 000
70. Anskaffning av fartyg för bekämpning av miljöskador och utrustning för luftövervakning (reservationsanslag 3 år) 3 000 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 1 100 000
20. Samhällen, användning av områden och naturvård 6 500 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år) 6 500 000
30. Främjande av boendet 5 000 000
54. Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg 5 000 000
99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN -50 000 000
01. Ränta på skulden i euro -50 000 000
90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), minskning -50 000 000
 
Huvudtitel 37
37. MINSKNING AV STATSSKULDEN 14 768 000
01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering 14 768 000
94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag) 14 768 000

Anslagens totalbelopp:

60 547 000