Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2006

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2006.

Ekonomiska utsikter

Den uppfattning om den ekonomiska utvecklingen som ligger till grund för tilläggsbudgetpropositionen baserar sig på finansministeriets konjunkturprognos i september 2006.

Tillväxten i den globala ekonomin fortsätter att vara hög trots det höga oljepriset och de snabbt stigande priserna på övriga produktionsförnödenheter. Det finns dock vissa tecken på att den ekonomiska tillväxten börjar avta. I euro-området uppskattas tillväxten bli 2,2 % år 2006 som en följd av ökat förtroende bland företagen och konsumenterna. Efter den vändning som redan skett på bostadsmarknaden förväntas Förenta staternas ekonomi bromsas upp. I Kina och Ryssland fortsätter den ekonomiska tillväxten att vara stark.

I Finland ökade tillväxten i den totala produktionen betydligt under det första halvåret 2006, och hela årets tillväxt uppskattas till 4,5 %, dvs. betydligt mer än vad som förutspåddes i samband med beredningen av 2006 års budget och ännu så sent som i samband med beredningen av vårens tilläggsbudget. Den ekonomiska tillväxten är övergripande och grundar sig såväl på den inhemska som på den utländska efterfrågan. Den privata konsumtionen backas upp av ett starkt förtroende hos hushållen, förbättrad sysselsättning och en måttlig ökning av köpkraften. Hushållens höga skuldsättningsgrad torde dock dämpa konsumtionstillväxten, och den utgör tillsammans med flaskhalsar i arbetskraftsutbudet en tilltagande riskfaktor när det gäller den ekonomiska tillväxten. Sysselsättningen ökar under innevarande år. Sysselsättningsgraden förutspås stiga till 68,8 procent år 2006. Utvecklingen är därmed något bättre än vad som förutsågs hösten 2005. Arbetslöshetsgraden förväntas sjunka till 7,7 procent. Den genomsnittliga årliga stegringen i konsumentpriserna accelererar i år till 1½ procent, bl.a. som en följd av högre priser på oljeprodukter.

Inkomstposterna

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås att kalkylen över de ordinarie inkomsterna höjs med ett nettobelopp på 61 miljoner euro.

Kalkylen över skatter och inkomster av skattenatur föreslås bli höjd med ett nettobelopp på 762 miljoner euro jämfört med det tidigare budgeterade beloppet. Som en följd av den goda ekonomiska utvecklingen har skattebaserna ökat snabbare än vad man förutspådde vid årets ingång.

Intäktskalkylen över inkomst- och förmögenhetsskatten höjs med 597 miljoner euro på basis av det belopp som influtit och de förhandsuppgifter som erhållits då beskattningen för 2005 färdigställts. På grund av den snabba ökningen av arbetsinsatserna har tillväxtprognosen för i år i fråga om lönesumman höjts med ½ procentenhet jämfört med våren, och tillväxten uppskattas bli 4¾ %. Beloppet av kapitalinkomsterna under skatteåret 2005 var på basis av förhandsuppgifterna högre än vad man förutspått, vilket ökar beloppet av den skatt som flyter in till staten år 2006. Företagens gynnsamma resultatutveckling återspeglas i en större ökning i intäkterna av samfundsskatt än vad man tidigare beräknat.

Det föreslås att intäktskalkylen över mervärdesskatten höjs med 107 miljoner euro. Ökningen av den privata konsumtionen, i synnerhet när det gäller sällanköpsvaror, har varit kraftigare än vad man tidigare förutspått. Försäljningen av nya personbilar torde dock stanna på föregående års nivå. Därför föreslås att intäktskalkylen över bilskatten sänks med 75 miljoner euro.

Kalkylen över inkomster av blandad natur föreslås bli sänkt med ett nettobelopp på 901 miljoner euro. Beloppet av överföringen från statens pensionsfond föreslås bli sänkt med 930 miljoner euro. Avsikten är att utöka pensionsfonderingen mer än tidigare eftersom inkomstutvecklingen inom statsekonomin varit god.

Det föreslås att kalklylen över ränteinkomsterna och intäktsföringen av vinst höjs med 200 miljoner euro till följd av att de inkomster som influtit av inkomsterna av försäljningen av Kapiteeli Oyj:s hotellfastigheter intäktsförs som dividend.

Balans och statsskulden

För utgifterna inom förvaltningsområdena föreslås en nettoökning på 96 miljoner euro. Vidare beräknas ränteutgifterna för statsskulden vara 50 miljoner euro mindre än vad som budgeterats tidigare. Därmed är nettobeloppet av de utgiftsökningar som föreslås i tilläggsbudgetpropositionen sammanlagt 46 miljoner euro.

Den andra tilläggsbudgetpropositionen uppvisar ett överskott på 15 miljoner euro. Det föreslås att överskottet används till amorteringar på statsskulden. Statsskulden amorteras med sammanlagt ca 360 miljoner euro år 2006. Statsskulden beräknas uppgå till 60 miljarder euro i slutet av 2006, vilket är ca 36 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
  2005
Bokslut
2006
Godkänd
budget (budget + I tillläggsb.)
2006
Regeringens
proposition
2006
Sammanlagt
         
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
37 467 39 782 46 39 827
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 2 263 2 288 -50 2 238
Minskning av statsskulden
(huvudtitel 37)
3 780 346 15 361
— Nettoamorteringar 3 736 300 -7 293
— Skuldhantering 44 46 22 68
         
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
39 023 40 127 61 40 188
— Skatteinkomster 32 311 33 704 762 34 466
— Övriga inkomster 6 712 6 424 -701 5 722
Nettoupplåning och skuldhantering - - - -

Ramen för valperioden och ofördelad reserv

För anslagen inom ramen föreslås i tilläggsbudgetpropositinen en nettoökning på 37 miljoner euro. Anslagsposterna har i många fall justeras nedåt och kompenserar därmed de föreslagna anslagsökningarnas verkningar på anslagens totalnivå.

I tilläggsbudgetpropositionen ingår ibruktagandet av nya lönesystem i vissa ämbetsverk, vilket föranleder en kostnadsnivåjustering på ca 10 miljoner euro i ramen för valperioden. Den justerade ramen för 2006 är därmed 29 847 miljoner euro. Den föreslagna totala summan av de utgifter som ingår i ramen, föreliggande tilläggsbudgetproposition medräknad, uppgår till 29 835 miljoner euro. Som ofördelad reserv för 2006 kvarstår alltså 12 miljoner euro.

EU-ordförandeskapet

För utgifter i anslutning till EU-ordförandeskapet föreslås en ökning på sammanlagt 7,9 miljoner euro. På grund av det ökade behovet av konferens-, datakommunikations- och medietjänster föreslås en anslagsökning på 2,8 miljoner euro under statsrådets kanslis huvudtitel. Under finansministeriets huvudtitel föreslås en anslagsökning på 2,6 miljoner euro för utgifter som föranleds av ordförandeskapet. För polisens utgifter för säkerhetsarrangemang under EU-ordförandeskapet föreslås ett tillägg på 2,2 miljoner euro och för gränsbevakningsväsendets utgifter för säkerhetsarrangemang ett tillägg på 0,3 miljoner euro.

Aktiebolaget Suomen Erillisverkot Oy

Det föreslås att ett tilläggsanslag på 2,2 miljoner euro reserveras för underskottsunderstöd till aktiebolaget Suomen Erillisverkot Oy.

Räddningsväsendet

För tryggandet av nödcentralsverkets serviceförmåga och verksamhet föreslås en anslagsökning på ca 1,5 miljoner euro. För räddningsväsendets särskilda utgifter föreslås ett tillägg på ca 4,1 miljoner euro, varav högst 1,7 miljoner euro får användas för att stödja Medi-Heli ry:s läkarhelikopterverksamhet.

Gränsbevakningsväsendet

Det föreslås att gränsbevakningsväsendet beviljas ett tilläggsanslag på 0,6 miljoner euro för anskaffning av avläsare för biometriska resedokument och informationssystem i anslutning till dem samt ett tilläggsanslag på 0,6 miljoner euro för utbyggnad av det tekniska övervakningssystemet för landsgränsen.

Finansieringsunderstöd enligt prövning till kommunerna

För finansieringsunderstöd enligt prövning till kommunerna föreslås ett tillägg på 2 miljoner euro till kommuner med dålig ekonomi som drabbats av strukturomvandlingar.

EU:s strukturfonder

På grund av preciseringar i den beräknade utbetalningstidpunkten föreslås för utgifter som betalas ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) ett tillägg på 15 miljoner euro. Vidare föreslås i utgifterna under kommunikationsministeriets förvaltningsområde för den statliga medfinansieringen för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar ett tillägg på 4,6 miljoner euro och under handels- och industriministeriets förvaltningsområde ett tillägg på 2 miljoner euro. På motsvarande sätt föreslås i utgifterna under inrikesministeriets och arbetsministeriets förvaltningsområden en minskning på sammanlagt 2 miljoner euro. Till följd av återkrävda medel för projekt i vilka Europeiska socialfonden deltar, utbetalningar via FPA för projekt som genomförts som s.k. eget arbete och vissa icke stödberättigade utgifter föreslås ett tillägg på sammanlagt 2,6 miljoner euro i den bevillningsfullmakt som gäller Europeiska socialfondens (ESF) medfinansiering. I fråga om icke stödberättigade utgifter föreslås en motsvarande minskning i den bevillningsfullmakt som gäller den statliga medfinansieringen inom ifrågavarande förvaltningsområden. Det föreslås att de bevillningsfullmakter som ännu bedöms bli upplösta bland fullmakterna för projekt under strukturfondsprogramperioden 2000—2006, vilken nu löper ut, skall ombudgeteras. Därför föreslås i bevillningsfullmakten för ESR och ERUF ett tillägg på sammanlagt 40,1 miljoner euro. Genom ombudgeteringen vill man ersätta strukturfondsprojekt som återgått eller som underskridit utgiftstaket enligt förbindelserna och därmed säkerställa genomförandet av programperioden 2000—2006. Om de utbetalningar som föranleds av de ombudgeterade bevillningsfullmakterna leder till att ramen för programperioden överskrids, är avsikten att ett antal projekt som motsvarar det överskridande beloppet skall överföras från den gamla programperioden till den nya perioden 2007—2013, samtidigt som ett motsvarande belopp dras av från bevillningsfullmakten för den nya programperioden. I fråga om projekt som inte går att överföra till den nya programperioden finansieras utbetalningar som överskrider ramen för programperioden genom en omfördelning av finansieringen inom det förvaltningsområde som finansierar projektet.

Fredsbevarande operationer

Finland har beredskap att delta i FN:s förstärkta UNIFIL-operation i Libanon med en avdelning som till sin omfattning uppgår till högst ett förstärkt kompani. Operationen föranleder under 2006 utgifter till ett belopp av sammanlagt 16,5 miljoner euro, varav personalutgifter till ett belopp av sammanlagt 3,4 miljoner euro under utrikesministeriets förvaltningsområde och utgifter för materiel till ett belopp av sammanlagt 13,1 miljoner euro under försvarsministeriets förvaltningsområde. En del av kostnaderna för operationen finansieras genom ändringar av dispositionsplanen. Därför uppgår det föreslagna tilläggsanslaget för fredsbevarande operationer i denna tilläggsbudgetproposition till sammanlagt 12,1 miljoner euro. Ökningen av utgifterna för fredsbevarande verksamhet beror förutom på Libanon-operationen på att kostnaderna för en del andra pågående operationer justerats.

FN:s fredsbevarande operation i Libanon UNIFIL ökar tillsammans med vissa andra fredsbevarande insatser inom ramen för FN dessutom Finlands finansiella bidrag till FN med 3,3 miljoner euro.

Avgifter till EU

På grund av att kalkylen preciserats föreslås att Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen minskas med 53 miljoner euro. Minskningen föranleds till största delen av EU:s återbetalning av överskottet från 2005.

Läroavtalsutbildning

För yrkesinriktad grund- och tilläggsutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning föreslås ett tilläggsanslag om sammanlagt 5,2 miljoner euro. Med tillägget finansieras bl.a. en utökning av tilläggsutbildningen i form av läroavtalsutbildning till att omfatta ytterligare 915 studerande.

Molekylärmedicinsk forskningscentral

För utrustandet av en forskningscentral för molekylärmedicin på Helsingfors universitets campus i Mejlans föreslås ett anslag om 2 miljoner euro.

Föreningen Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys

Ett anslag om 40 000 euro föreslås i understöd till föreningen Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys för DNA-identifiering av finländska soldater som stupat i fält.

Infrastrukturprojekt och trafiktjänster

I fullmakten att ingå avtal för vägprojektet Vichtis—Björneborg föreslås en höjning från 45 miljoner euro till 55 miljoner euro och för andra byggnadsetappen av Tammerfors västra ringväg föreslås en snabbare tidtabell och en höjning med 4 miljoner euro av startanslaget om 2 miljoner euro. För anskaffning av jordområden för vägprojekt föreslås ett tillägg av 10 miljoner euro. För förbättring av hamnförbindelsen i Raumo föreslås ett anslag om 2,6 miljoner euro. Trafikanslagen för basväghållning, basbanhållning, kollektivtrafik samt för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom förvaltningsområdet ökas med sammanlagt 4,6 miljoner euro, vilket motsvarar inkomsterna från EU-bidrag.

Skuldkonverteringsfullmakten

Skuldkonverteringsfullmakten mellan Finland och Ryssland undertecknades 15.08.2006. Med anledning av ändringen av avtalets giltighetstid förnyades den befogenhet som beviljades år 2004. Av denna anledning föreslås ett anslag av 25 miljoner euro för utbetalning till statsgarantifonden av de betalningar som hänför sig till fullmakten.

Biobränslen

För utvecklande av ny produktionsteknik för andra generationens biobränslen föreslås ett tillläggsanslag av 9 miljoner euro.

Företagsstöd

Fullmakten att bevilja företagsstöd utökas med 4 miljoner euro, vilket anslag får användas bl.a. för stöd till biobränsleprojekt och orter som genomgår strukturomvandlingar.

Miljövård

För statens andel i finansieringen av byggandet av det naturcenter i Noux, som planeras av flera instanser som ett gemensamt projekt, föreslås ett anslag om 6,5 miljoner euro. Projektets genomförande hänger samman med att det fastställs samarbetsplaner också i fråga om projektets övriga parter. För att förbättra oljebekämpningsberedskapen föreslås att ett centrum för oljebekämpning grundas enligt aktiebolagsmodell, och för ändamålet föreslås ett anslag om 1,1 miljoner euro. För förbättrandet av förmågan att förhindra miljöskador och upprätthållandet av en tillräcklig nivå i fråga om övervakningen av olagliga utsläpp föreslås ett tillägg av 3 miljoner euro för betalning av utgifterna för förnyande av övervakningsutrustningen i de två flygplanen för luftövervakning.

Omfördelning av anslagen för arbetskraftspolitiska åtgärder

Eftersom av anslagen under momentet för arbetsmarknadsstöd andelen för aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder varit större än beräknat, kan på motsvarande sätt från anslagen för sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder dras av 5 miljoner euro. Dessutom föreslås att det anslag som var avsett för studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning minskas med ca 8 miljoner på grund av omfördelningen av utbildningsanslagen.

Precisering av vissa utgiftsposter

På basis av behovsuppskattningen har vissa utgifter ökat. De tilläggsanslag som detta ger upphov till är bl.a. 11,4 miljoner euro för räntestöd för export- och fartygskrediter, 43 miljoner euro för arbetsmarknadsstöd, 5 miljoner euro för bostadsbidrag och 10,8 miljoner euro för ersättningar för skada, ådragen i militärtjänst.

Enligt behovsuppskattningen har andra utgifter minskat. Av denna anledning föreslås en minskning av de utgifter som föranleds av bl.a. lagen om pension för företagare med 10 miljoner euro, de utgifter som föranleds av folkpensionslagen med 10 miljoner euro, de utgifter som föranleds av sjukfösäkringslagen med 5 miljoner euro och de utgifter som föranleds av omställningsskyddet med 20 miljoner euro.

Omkostnader

För de ökade utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak föreslås ett tillägg av sammanlagt 1 miljon euro.

På grund av prisstegringen i fråga om det flygbränsle flygvapnet använder föreslås att ett tillläggsanslag om 4 miljoner euro beviljas för försvarsmaktens omkostnader. En del av det ökade behovet av medel som prisstegringen på flygbränsle ger upphov till fiansieras med hjälp av interna åtgärder. För anskaffningar av engångsnatur av försvarsmateriel föreslås ett tillägg av 5 miljoner euro.

På grund av de ökade utgifterna för sjötrafiken föreslås en anslagsökning om 1,3 miljoner euro för sjöfartsverkets omkostnader, 0,15 miljoner euro för prisstödet för lotsningen på Saimen och 0,6 miljoner euro för köp av förbindelsefartygstrafik.

På grund av universitetens övergång till ett nytt lönesystem föreslås ett tilläggsanslag om sammanlagt 9,4 miljoner euro.

Räntor på statsskulden

Det beräknas att ränteutgifterna blir 50 miljoner euro mindre än vad som budgeterats tidigare. Avdraget föranleds av att upplåningen för andra hälften av året skjuts upp till årets sista månader samt av de skuldhanteringsåtgärder som vidtagits under sommaren och hösten och genom vilka de verkningar höjningen av räntenivån har på ränteutgifterna har kunnat bromsas upp.

De av riksdagen godkända anslagen för 2006 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro
  Huvudtitel Godkänd
budget (budget + I tilläggsb.)
Regeringens proposition Sammanlagt
         
21. Riksdagen 104 480 000 - 104 480 000
22. Republikens president 11 645 000 - 11 645 000
23. Statsrådet 79 329 000 7 250 000 86 579 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 898 664 000 6 741 000 905 405 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 700 863 000 3 503 000 704 366 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 559 222 000 26 748 000 1 585 970 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 291 490 000 21 472 000 2 312 962 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 5 829 409 000 -46 608 000 5 782 801 000
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 6 483 914 000 17 609 000 6 501 523 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
2 707 634 000 1 750 000 2 709 384 000
31. Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
1 798 922 000 8 569 000 1 807 491 000
32. Handels- och industriministeriets
förvaltningsområde
987 508 000 33 522 000 1 021 030 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 11 319 294 000 -10 980 000 11 308 314 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 1 965 367 000 10 603 000 1 975 970 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 755 808 000 15 600 000 771 408 000
36. Räntor på statsskulden 2 288 000 000 -50 000 000 2 238 000 000
Sammanlagt (exkl. minskning av statsskulden) 39 781 549 000 45 779 000 39 827 328 000
         
37. Minskning av statsskulden 345 934 000 14 768 000 360 702 000
Sammanlagt 40 127 483 000 60 547 000 40 188 030 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2006 och de nu föreslagna ändringarna i inkomstposterna enligt avdelning, euro
  Avdelning Godkänd
budget (budget + I tilläggsb.)
Regeringens proposition Sammanlagt
         
11. Skatter och inkomster av skattenatur 33 703 949 000 762 000 000 34 465 949 000
12. Inkomster av blandad natur 4 376 845 000 -901 453 000 3 475 392 000
13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 748 995 000 200 000 000 1 948 995 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 297 694 000 - 297 694 000
Sammanlagt 40 127 483 000 60 547 000 40 188 030 000