Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2006

Tilläggsbudgeten för 2006PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 294 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 294 000 000
01. Mervärdesskatt, tillägg 294 000 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR -114 028 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 1 660 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg 1 660 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde -170 000 000
07. Överföring från statens pensionsfond, minskning -170 000 000
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 10 000 000
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel, tilllägg 10 000 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 76 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, tillägg 76 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 8 736 000
24. Vägförvaltningens inkomster, tillägg 1 680 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg 7 056 000
32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 35 500 000
30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten 35 500 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 743 100 000
01. Ränteinkomster 25 200 000
04. Räntor på statens lån till affärsverken, minskning -7 300 000
07. Räntor på depositioner, tillägg 32 500 000
03. Dividendinkomster 683 900 000
01. Dividendinkomster, tillägg 683 900 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst 34 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst, tilllägg 34 000 000
 
Avdelning 15
15. LÅN -377 209 000
01. Lån som återbetalas till staten 68 830 000
02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk, tilllägg 68 830 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -446 039 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, minskning -446 039 000

Inkomstposternas totalbelopp:

545 863 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 22 euro
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 30 000
01. Republikens president 30 000
01. Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag), tillägg 30 000
 
Huvudtitel 23
23. STATSRÅDET 4 800 000
02. Statsrådets kansli 4 700 000
21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 200 000
22. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 3 år), tillägg 4 500 000
99. Statsrådets övriga utgifter 100 000
27. Kommissionen för 90-årsjubileet med anledning av Finlands självständighet (reservationsanslag 2 år) 100 000
 
Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 280 000
01. Utrikesförvaltningen 3 280 000
21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 280 000
76. Anskaffning av fastigheter och lokaler (reservationsanslag 3 år)
30. Internationellt bistånd
66. Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år)
99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
22. Utgifter för underhåll av Finlands fredsbevarande styrkor (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 741 000
01. Ministeriet och myndigheter i samband med det 110 000
21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 110 000
10. Domstolsväsendet 470 000
21. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 000
22. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 000
23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 463 000
30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp 91 000
21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 91 000
40. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 244 000
21. Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 244 000
50. Verkställighet av straff 3 500 000
21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 500 000
60. Åklagarväsendet 326 000
21. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 326 000
 
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 7 926 000
01. Inrikesministeriet 100 000
21. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 100 000
02. Utlänningsverket 87 000
21. Utlänningsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 87 000
75. Polisväsendet 6 910 000
21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 6 910 000
80. Räddningsväsendet 60 000
21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 160 000
31. Statsunderstöd (reservationsanslag 2 år), minskning -100 000
90. Gränsbevakningsväsendet 769 000
21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 500 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år) 269 000
98. Utveckling av regionerna
61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)
62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 17 455 000
01. Försvarspolitik och förvaltning 16 005 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 17 005 000
21. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning -1 000 000
10. Militärt försvar 1 450 000
16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 2 år)
21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 450 000
30. Militär krishantering
21. Omkostnader i hemlandet för fredsbevarande verksamhet (reservationsanslag 2 år), tilllägg 314 000
22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (reservationsanslag 2 år), minskning -314 000
 
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 37 134 000
01. Finansministeriet 2 000 000
21. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 000 000
22. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år)
18. Skatteförvaltningen 1 750 000
21. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 750 000
39. Vissa överföringar till landskapet Åland 5 074 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 4 464 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg 610 000
40. Tullverket 11 500 000
21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 11 500 000
80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen 1 000 000
26. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 000 000
81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde
01. Avlöningar till nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)
99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde 15 810 000
43. Energiskattestöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (förslagsanslag) 15 810 000
 
Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 13 599 000
01. Undervisningsministeriet
62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
08. Internationellt samarbete 50 000
50. Vissa understöd (fast anslag), tilllägg 50 000
10. Undervisning och forskning vid universitet 2 100 000
21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 100 000
69. Yrkesinriktad tillläggsutbildning och fritt bildningsarbete 1 239 000
50. Statsandelar för folkhögskolornas driftskostnader (förslagsanslag), tillägg 1 239 000
88. Vetenskap 2 360 000
22. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 210 000
53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag), tillägg 2 150 000
90. Konst och kultur 4 170 000
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag), tillägg 4 170 000
98. Idrottsverksamhet 2 710 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag), tillägg 2 710 000
99. Ungdomsarbete 970 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag), tillägg 970 000
 
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 173 000
10. Utvecklande av landsbygden 76 000
54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (förslagsanslag), tillägg 76 000
61. Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)
20. Jordbruk 545 000
40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år), tillägg 545 000
30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet 200 000
21. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 200 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 3 277 000
41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag), tillägg 2 109 000
62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 168 000
60. Skogsbruk -734 000
21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 275 000
50. Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år), minskning -1 009 000
90. Förvaltning 809 000
23. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år), minskning -200 000
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag), tillägg 1 009 000
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 46 764 000
01. Kommunikationsministeriet 427 000
21. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 400 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg 27 000
24. Vägförvaltningen 4 569 000
21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 680 000
78. Vissa vägprojekt (förslagsanslag), tillägg 2 889 000
30. Sjöfartsverket 1 968 000
21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 100 000
77. Utvecklande av farledsnätet (reservationsanslag 3 år) 868 000
40. Banförvaltningscentralen 20 729 000
21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 7 060 000
78. Vissa banprojekt (förslagsanslag), tillägg 13 669 000
41. Järnvägsverket 300 000
21. Järnvägsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 300 000
60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik 129 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg 129 000
72. Ersättningar och understöd för kommunikation 440 000
43. Kommunikationsnät vid undantagsförhållanden (reservationsanslag 3 år), tilllägg 440 000
99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 18 202 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 7 732 000
62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg 470 000
78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag), tillägg 10 000 000
 
Huvudtitel 32
32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 13 270 000
10. Förvaltning 520 000
98. Skadeersättningar (förslagsanslag) 520 000
20. Teknologi- och innovationspolitik 8 500 000
22. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 9 500 000
50. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år), minskning -1 000 000
30. Företagspolitik 2 200 000
60. Överföringar till statsgarantifonden (förslagsanslag), tillägg 2 200 000
62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
40. Konsument- och konkurrenspolitik 50 000
21. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 33 000
26. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 17 000
60. Energipolitik 2 000 000
43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag) 2 000 000
 
Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -5 455 000
01. Social- och hälsovårdsministeriet 123 000
21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 123 000
62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården -58 000
21. Omkostnader för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), minskning -58 000
06. Rättsskyddscentralen för hälsovården 287 000
21. Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg 287 000
07. Institutet för arbetshygien -86 000
50. Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för arbetshygien (reservationsanslag 2 år), minskning -86 000
08. Folkhälsoinstitutet 1 916 000
21. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 876 000
26. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 040 000
09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral -14 000
21. Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (reservationsanslag 2 år), minskning -14 000
12. Statens skolhem 27 000
21. Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år), tillägg 27 000
19. Pensionsförsäkring 1 250 000
53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag), tilllägg 1 250 000
22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering
50. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)
56. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)
59. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
28. Annat utkomstskydd -8 500 000
60. Pensionsstöd till långtidsarbetslösa (förslagsanslag), minskning -8 500 000
32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård -400 000
30. Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg 600 000
33. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)
36. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), minskning -1 000 000
92. Användningen av avkastningen av Penningautomatföreningens verksamhet
58. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)
59. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
 
Huvudtitel 34
34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 149 000
05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program
61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)
62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
07. Flykting- och migrationsärenden 149 000
21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg 149 000
 
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 063 000
10. Miljövård 2 000 000
70. Anskaffning av fartyg för bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år) 2 000 000
20. Samhällen, användning av områden och naturvård -200 000
63. Vissa ersättningar i samband med naturvården (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 000 000
76. Anskaffning av naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år), minskning -1 200 000
40. De regionala miljöcentralerna 200 000
21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 200 000
50. Miljötillståndsverken 63 000
21. Miljötillståndsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 63 000
99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN 50 000 000
01. Ränta på skulden i euro 50 000 000
90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), tilllägg 50 000 000
 
Huvudtitel 37
37. MINSKNING AV STATSSKULDEN 345 934 000
01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering 345 934 000
94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag) 345 934 000

Anslagens totalbelopp:

545 863 000