Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2006

Tilläggsbudgeten för 2006PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR294 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning294 000 000
01.Mervärdesskatt, tillägg294 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR-114 028 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde1 660 000
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg1 660 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde-170 000 000
07.Överföring från statens pensionsfond, minskning-170 000 000
29.Undervisningsministeriets förvaltningsområde10 000 000
88.Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel, tilllägg10 000 000
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde76 000
99.Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, tillägg76 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde8 736 000
24.Vägförvaltningens inkomster, tillägg1 680 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg7 056 000
32.Handels- och industriministeriets förvaltningsområde35 500 000
30.Överföringar från fonder utanför statsbudgeten35 500 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST743 100 000
01.Ränteinkomster25 200 000
04.Räntor på statens lån till affärsverken, minskning-7 300 000
07.Räntor på depositioner, tillägg32 500 000
03.Dividendinkomster683 900 000
01.Dividendinkomster, tillägg683 900 000
04.Andel i statens penninginstituts vinst34 000 000
01.Andel i Finlands Banks vinst, tilllägg34 000 000
 
Avdelning 15
15.LÅN-377 209 000
01.Lån som återbetalas till staten68 830 000
02.Återbetalningar på statens lån till affärsverk, tilllägg68 830 000
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering-446 039 000
01.Nettoupplåning och skuldhantering, minskning-446 039 000

Inkomstposternas totalbelopp:

545 863 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 22euro
22.REPUBLIKENS PRESIDENT30 000
01.Republikens president30 000
01.Presidentens arvode och representationsanslag (fast anslag), tillägg30 000
 
Huvudtitel 23
23.STATSRÅDET4 800 000
02.Statsrådets kansli4 700 000
21.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg200 000
22.EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 3 år), tillägg4 500 000
99.Statsrådets övriga utgifter100 000
27.Kommissionen för 90-årsjubileet med anledning av Finlands självständighet (reservationsanslag 2 år)100 000
 
Huvudtitel 24
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 280 000
01.Utrikesförvaltningen3 280 000
21.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 280 000
76.Anskaffning av fastigheter och lokaler (reservationsanslag 3 år)
30.Internationellt bistånd
66.Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år)
99.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
22.Utgifter för underhåll av Finlands fredsbevarande styrkor (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 25
25.JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE4 741 000
01.Ministeriet och myndigheter i samband med det110 000
21.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg110 000
10.Domstolsväsendet470 000
21.Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg4 000
22.Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 000
23.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg463 000
30.Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp91 000
21.Rättshjälpsbyråernas och konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg91 000
40.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning244 000
21.Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg244 000
50.Verkställighet av straff3 500 000
21.Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år), tillägg3 500 000
60.Åklagarväsendet326 000
21.Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg326 000
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE7 926 000
01.Inrikesministeriet100 000
21.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000
02.Utlänningsverket87 000
21.Utlänningsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg87 000
75.Polisväsendet6 910 000
21.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg6 910 000
80.Räddningsväsendet60 000
21.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg160 000
31.Statsunderstöd (reservationsanslag 2 år), minskning-100 000
90.Gränsbevakningsväsendet769 000
21.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)269 000
98.Utveckling av regionerna
61.Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)
62.Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE17 455 000
01.Försvarspolitik och förvaltning16 005 000
19.Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg17 005 000
21.Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), minskning-1 000 000
10.Militärt försvar1 450 000
16.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 2 år)
21.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 450 000
30.Militär krishantering
21.Omkostnader i hemlandet för fredsbevarande verksamhet (reservationsanslag 2 år), tilllägg314 000
22.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (reservationsanslag 2 år), minskning-314 000
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE37 134 000
01.Finansministeriet2 000 000
21.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 000 000
22.Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år)
18.Skatteförvaltningen1 750 000
21.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 750 000
39.Vissa överföringar till landskapet Åland5 074 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg4 464 000
40.Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg610 000
40.Tullverket11 500 000
21.Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg11 500 000
80.Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen1 000 000
26.EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 2 år), tillägg1 000 000
81.Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde
01.Avlöningar till nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)
99.Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde15 810 000
43.Energiskattestöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (förslagsanslag)15 810 000
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE13 599 000
01.Undervisningsministeriet
62.Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
08.Internationellt samarbete50 000
50.Vissa understöd (fast anslag), tilllägg50 000
10.Undervisning och forskning vid universitet2 100 000
21.Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 100 000
69.Yrkesinriktad tillläggsutbildning och fritt bildningsarbete1 239 000
50.Statsandelar för folkhögskolornas driftskostnader (förslagsanslag), tillägg1 239 000
88.Vetenskap2 360 000
22.Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg210 000
53.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag), tillägg2 150 000
90.Konst och kultur4 170 000
52.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag), tillägg4 170 000
98.Idrottsverksamhet2 710 000
50.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag), tillägg2 710 000
99.Ungdomsarbete970 000
50.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag), tillägg970 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE4 173 000
10.Utvecklande av landsbygden76 000
54.Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (förslagsanslag), tillägg76 000
61.Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)
62.Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)
20.Jordbruk545 000
40.Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år), tillägg545 000
30.Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet200 000
21.Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg200 000
40.Fiskeri-, vilt- och renhushållning3 277 000
41.Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag), tillägg2 109 000
62.Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg1 168 000
60.Skogsbruk-734 000
21.Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg275 000
50.Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år), minskning-1 009 000
90.Förvaltning809 000
23.Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år), minskning-200 000
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag), tillägg1 009 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE46 764 000
01.Kommunikationsministeriet427 000
21.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg400 000
22.Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg27 000
24.Vägförvaltningen4 569 000
21.Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg1 680 000
78.Vissa vägprojekt (förslagsanslag), tillägg2 889 000
30.Sjöfartsverket1 968 000
21.Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 100 000
77.Utvecklande av farledsnätet (reservationsanslag 3 år)868 000
40.Banförvaltningscentralen20 729 000
21.Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg7 060 000
78.Vissa banprojekt (förslagsanslag), tillägg13 669 000
41.Järnvägsverket300 000
21.Järnvägsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg300 000
60.Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik129 000
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg129 000
72.Ersättningar och understöd för kommunikation440 000
43.Kommunikationsnät vid undantagsförhållanden (reservationsanslag 3 år), tilllägg440 000
99.Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde18 202 000
19.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg7 732 000
62.Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg470 000
78.Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag), tillägg10 000 000
 
Huvudtitel 32
32.HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE13 270 000
10.Förvaltning520 000
98.Skadeersättningar (förslagsanslag)520 000
20.Teknologi- och innovationspolitik8 500 000
22.Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg9 500 000
50.Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år), minskning-1 000 000
30.Företagspolitik2 200 000
60.Överföringar till statsgarantifonden (förslagsanslag), tillägg2 200 000
62.Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
40.Konsument- och konkurrenspolitik50 000
21.Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg33 000
26.Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg17 000
60.Energipolitik2 000 000
43.Kyotomekanismerna (förslagsanslag)2 000 000
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-5 455 000
01.Social- och hälsovårdsministeriet123 000
21.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg123 000
62.Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
02.Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården-58 000
21.Omkostnader för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), minskning-58 000
06.Rättsskyddscentralen för hälsovården287 000
21.Omkostnader för Rättsskyddscentralen för hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg287 000
07.Institutet för arbetshygien-86 000
50.Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för arbetshygien (reservationsanslag 2 år), minskning-86 000
08.Folkhälsoinstitutet1 916 000
21.Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg876 000
26.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), tillägg1 040 000
09.Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral-14 000
21.Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (reservationsanslag 2 år), minskning-14 000
12.Statens skolhem27 000
21.Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år), tillägg27 000
19.Pensionsförsäkring1 250 000
53.Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag), tilllägg1 250 000
22.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering
50.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)
56.Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)
59.Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
28.Annat utkomstskydd-8 500 000
60.Pensionsstöd till långtidsarbetslösa (förslagsanslag), minskning-8 500 000
32.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård-400 000
30.Statsandel till kommunerna för social- och hälsovårdens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg600 000
33.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)
36.Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), minskning-1 000 000
92.Användningen av avkastningen av Penningautomatföreningens verksamhet
58.Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)
59.Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
 
Huvudtitel 34
34.ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE149 000
05.Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program
61.Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)
62.Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
07.Flykting- och migrationsärenden149 000
21.Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg149 000
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 063 000
10.Miljövård2 000 000
70.Anskaffning av fartyg för bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)2 000 000
20.Samhällen, användning av områden och naturvård-200 000
63.Vissa ersättningar i samband med naturvården (reservationsanslag 3 år), tillägg1 000 000
76.Anskaffning av naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år), minskning-1 200 000
40.De regionala miljöcentralerna200 000
21.De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg200 000
50.Miljötillståndsverken63 000
21.Miljötillståndsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg63 000
99.Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
62.Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 36
36.RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN50 000 000
01.Ränta på skulden i euro50 000 000
90.Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), tilllägg50 000 000
 
Huvudtitel 37
37.MINSKNING AV STATSSKULDEN345 934 000
01.Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering345 934 000
94.Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag)345 934 000

Anslagens totalbelopp:

545 863 000