Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2006

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2006.

Ekonomiska utsikter

Den internationella ekonomiska tillväxten fortsätter i snabb takt trots höjningen av råvarupriserna. I Förenta staterna avtar tillväxten något, men är dock nästan 3 %. I Asien ökar produktionen fortfarande i ganska snabb takt. I euroområdet försnabbas den ekonomiska tillväxten, men stannar trots det på bara knappt 2 %.

I år ökar totalproduktionen i Finland med 3,7 %. Den snabbare tillväxten beror delvis på det låga procenttalet vid jämförelsetidpunkten, eftersom produktionstillväxten i fjol dämpades av störningarna på arbetsmarknaden. Innevarande år grundar sig tillväxten såväl på den inhemska som på den utländska efterfrågan. Inkomstökningen och lindringen av förvärvsinkomstbeskattningen ökar tillväxten i hushållens köpkraft, medan sparkvoten förblir oförändrad. Den privata konsumtionen ökar med närmare 3 %. Exportförväntningarna är gynnsamma, och i motsats till förra året har nettoexporten en positiv effekt på produktionstillväxten. Sysselsättningsgraden stiger i år till 68,8 %. Sysselsättningen ökar över lag i olika branscher, industrin medräknad. Arbetslöshetsgraden sjunker till 7,8 %. Konsumentpriserna stiger i år med drygt 1 %, även om den senaste utvecklingen i råvarupriserna ökar trycket på en snabbare höjning av prisnivån. Som helhet tagen är de ekonomiska utsikterna bättre än vad som förutsågs i den ordinarie budgeten. Detta beror närmast på bättre utsikter för den privata konsumtionen och exporten.

Inkomstposterna

Kalkylen över de ordinarie inkomsterna höjs med ett nettobelopp på sammanlagt 992 miljoner euro.

Kalkylen över skatter och inkomster av skattenatur höjs med 294 miljoner euro jämfört med det som budgeterats tidigare. Höjningen föranleds av att intäktskalkylen över mervärdesskatten höjs med 294 miljoner euro till följd av att mervärdesskattebasen växte mer än beräknat år 2005.

Kalkylen över inkomster av blandad natur sänks med ett nettobelopp på 114 miljoner euro. Det föreslås att överföringen från pensionsfonden sänks med 170 miljoner euro. Avsikten är att pensionsfondens medel skall öka med ett större belopp än tidigare på grund av den gynnsamma inkomstutvecklingen inom statsfinanserna. Ur statsgarantifonden överförs 11,5 miljoner euro till budgetekonomin och ur försörjningsberedskapsfonden 24 miljoner euro.

Kalkylen över ränteinkomster och intäktsföring av vinst höjs med ett nettobelopp på 743,1 miljoner euro. Dividendinkomstposten höjs med 683,9 miljoner euro på basis av det belopp som influtit. Av ökningen föranleds närmare 400 miljoner euro av de extra dividender som Fortum Abp och TeliaSonera AB delat ut. I ränteinkomster beräknas inflyta ett nettobelopp som är 25 miljoner euro större än det som beräknats i inkomstposten i budgeten efter det att uppskattningarna av de genomsnittliga kassareserverna och ränteintäkterna har preciserats. Av Finlands Banks vinst intäktsförs till staten 34 miljoner euro mer än det som budgeterats.

Kalkylen över lån som återbetalas till staten höjs med 68,8 miljoner euro.

Balans och statsskulden

I och med tilläggsbudgetpropositionen uppvisar statens budgetekonomi ett överskott i stället för ett underskott. För utgifterna inom förvaltningsområdena föreslås en nettoökning på 150 miljoner euro. Ränteutgifterna för statsskulden beräknas dessutom vara 50 miljoner euro större än vad som budgeterats tidigare.

Tilläggsbudgetpropositionen för 2006 uppvisar ett överskott på 346 miljoner euro. Det föreslås att överskottet används till amorteringar på statsskulden. Av höjningen av inkomstposten föranleds en tredjedel av dividendinkomster som skall betraktas som inkomster av engångsnatur och resten till stor del av att konjunkturutvecklingen varit gynnsammare än väntat. Statsskulden beräknas uppgå till 59,7 miljarder euro i slutet av 2006, vilket är ca 37 % i förhållande till bruttonationalprodukten. Enligt de begrepp som används i nationalräkenskaperna beräknas statsfinanserna uppvisa överskott år 2006. Överskottet beräknas vara 0,4 % i förhållande till bruttonationalprodukten.

Staten har genom sin strama finanspolitik minskat skuldsättningen och därmed ränteutgifterna. På detta sätt har man skapat rum för den ökning av utgifterna som föranleds av att befolkningens medelålder stiger. Trots detta är vi dock långt från det balansmål som uppställdes i början av decenniet och enligt vilket överskottet inom statsfinanserna under detta decennium bör uppgå till i genomsnitt 1½—2 % av bruttonationalprodukten om statsskulden skall kunna minskas tillräckligt för att garantera en hållbar offentlig ekonomi också under senare år. Utgiftsökningen måste dämpas för att de kommande generationernas skattebörda inte skall bli orimligt stor.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
  2005
Bokslut
2006
Godkänd
budget
2006
Regeringens
proposition
2006
Sammanlagt
         
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
37 467 39 582 200 39 782
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 2 263 2 238 50 2 288
Minskning av statsskulden
(huvudtitel 37)
3 780 - 346 346
— Nettoamorteringar 3 736 - 300 300
— Skuldhantering 44 - 46 46
         
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
39 023 39 136 992 40 127
— Skatteinkomster 32 311 33 410 294 33 704
— Övriga inkomster 6 712 5 726 698 6 424
Nettoupplåning och skuldhantering - 446 -446 -
— Nettoupplåning till nominellt värde - 492 -492 -
— Skuldhantering - -46 +46 -

Ramen för valperioden och ofördelad reserv

I budgeten för 2006 var anslagramen för innevarande år 29 833 miljoner euro. Tilläggsbudgetpropositionen innefattar ibruktagandet av ett nytt lönesystem vid vissa ämbetsverk, vilket föranleder en justering av kostnadsnivån i ramen med ca 4,6 miljoner euro. När detta beaktas uppgår den justerade ramen för valperioden till 29 838 miljoner euro för år 2006. I tilläggsbudgeten föreslås ett tillägg av 128 miljoner euro till anslagen inom ramen. I budgeten för 2006 och i denna tilläggsbudgetproposition har i ramanslag budgeterats sammanlagt 29 798 miljoner euro, varvid 39 miljoner euro kvarstår som en ofördelad reserv.

I tilläggsbudgetpropositionen har man förhållit sig avvisande till utgiftsbehov som är beroende av prövning, utom då man har bedömt att de är oundvikliga. Regeringen strävar efter att de behov av merutgifter som är beroende av prövning huvudsakligen skall bedömas samtidigt i samband med höstens tilläggsbudget. Man har haft goda erfarenheter av förfarandet de två föregående åren, då många anslagsbehov av engångsnatur har kunnat tillgodoses i höstens tillläggsbudgetar. I år är den ofördelade reserven dock betydligt mindre än under de två föregående åren.

EU-ordförandeskapet

För utgifter för EU-ordförandeskapet föreslås anslagsökningar om sammanlagt 12 miljoner euro, varav 6,5 miljoner euro för säkerhetsarrangemang under ordförandeskapet.

Dessutom föreslås 2 miljoner euro för anskaffning av ett skyddat informationssystem som är avsett för statsledningen och säkerhetsmyndigheterna bl.a. med tanke på behoven under Finlands EU-ordförandeskap.

Fullmakter att bevilja medel och ingå avtal i samband med bistånd

Fullmakterna att bevilja medel och ingå avtal i samband med bistånd höjs med sammanlagt 407,6 miljoner euro. Av dessa förbindelser är 57,2 miljoner euro avsedda för Initiativet till skuldavskrivningar (MDRI) och 350,4 miljoner euro för 10:e Europeiska utvecklingsfonden (EUF-10).

Verkställighet av straff

För fångvårdens omkostnader föreslås ett tillägg av 3,5 miljoner euro för tryggande av fångvårdens verksamhetsförutsättningar.

Systemen vid tullverket

För tullverkets omkostnader föreslås ett tillägg av 11,5 miljoner euro. Av tillägget föranleds 10,5 miljoner euro av utvecklandet av tullverkets datanät, vilket har bedömts vara brådskande, och 1 miljon euro av förnyandet av systemet med exporttullar.

Energiskattestöd till jordbruket, trädgårdsodlingen och renhushållningen

I samband med rambeslutet 2005 beslöt regeringen att jordbruks- och växthusnäringens samt renhushållningens produktionskostnader skall sänkas genom att dessas energibeskattning lättas. För ändamålet föreslås sammanlagt 16,3 miljoner euro. För energiskattestöd som skall betalas till jordbruket och växthusnäringen föreslås ett anslag om 15,8 miljoner euro. Inom jordbruket och trädgårdsodlingen kompenseras energiskatten på lätt och tung brännolja och el delvis genom stödet.

Inom renhushållningen kan motsvarande stödmodell inte tillämpas. Det föreslås därför att energiskattestödet riktas till renhushållningen år 2006 i form av en höjning av det nuvarande stödet för livrenar, vilken betalas av anslaget under momentet för nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen. För nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen föreslås därför ett tillägg av 0,5 miljoner euro.

Tippningsvinstmedel

Det föreslås att 10 miljoner euro intäktsförs ur Oy Veikkaus Ab:s dispositionsfond. Det föreslås att av intäktsföringen används bl.a 1,4 miljoner euro för förnyande av datanätet Funet, 1 miljon euro för filmproduktion och filmdistribution, 1 miljon euro för kulturexport, 1 miljon euro för idrottsprogrammet för barn och unga och 1 miljon euro för riksomfattande ungdomscentralers pågående investeringsprojekt.

Universitetscentret Porin yliopistokeskus

För utvecklande av undervisningen på teknikens område vid universitetscentret Porin yliopistokeskus och för vissa andra projekt föreslås 2,1 miljoner euro.

Beredskapen med tanke på en hotande influensapandemi

För beredskapen med tanke på en hotande influensapandemi föreslås en anslagsökning om 1 miljon euro för fördelning av vaccin på ampuller och 1 miljon euro för höjande av Folkhälsoinstitutets beredskap med tanke på smittsamma sjukdomar, varav 0,9 miljoner euro är omfördelning av finansieringen av projekt inom social- och hälsovården. Det föreslås dessutom att 2,5 miljoner euro av finansieringen av projekt inom social- och hälsovården riktas till sjukvårdsdistrikten för utvecklande av beredskapen inför en eventuell pandemi och för utvecklande av den regionala epidemiologiska verksamheten.

Kommunikationstjänster

För anläggande av en vägförbindelse till gruvområdet Suurikuusikko föreslås en fullmakt att ingå avtal till ett belopp av högst 2,2 miljoner euro, och inledandet av arbetena på Ilmala bangård påskyndas med en anslagsökning om 5 miljoner euro. Trafikanslagen för basväghållning, basbanhållning, kollektivtrafik samt för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom förvaltningsområdet ökas med sammanlagt 8,9 miljoner euro, vilket motsvarar inkomsterna från EU-bidrag. På grund av att vissa pågående trafikprojekt fördröjs eller påskyndas ses behoven av anslag för dem över. För främjande av övergången till digital televisionsverksamhet föreslås en anslagsökning om 0,4 miljoner euro. För inledande av verksamheten vid Järnvägsverket föreslås en anslagsökning om 0,3 miljoner euro.

Förberedelser för anskaffning av ett fartyg för bekämpning av miljöskador

I syfte att förbättra bekämpningen av miljöskador föreslås en fullmakt för Finlands miljöcentral att förbereda anskaffningen av ett kombinationsfartyg som är utrustat för bekämpning av olje- och kemikalieskador så att fullmakten åren 2006—2008 kan åsamka staten utgifter om högst 35 miljoner euro. Anslagsbehovet år 2006 på grund av detta är 2 miljoner euro.

Reparation av brandskador i VTT:s forskningslokaler

För reparation av skador som orsakats av eldsvåda i Statens tekniska forskningscentrals forskningslokaler föreslås ett anslag om 9,5 miljoner euro.

Anskaffning av utsläppsenheter

För uppfyllande av förpliktelserna enligt Kyotoprotokollet föreslås en fullmakt om 10 miljoner euro att år 2006 ingå förbindelser om anskaffning av utsläppsenheter med användning av de flexibla mekanismerna enligt Kyotoprotokollet i en omfattning av högst 10 miljoner ton under avtalsperioden 2008—2012. Anslagsbehovet år 2006 på grund av detta är 2 miljoner euro.

Strukturfonderna

En del av projekten inom ramen för strukturfondsprogrammen har underskridit utgiftstaket enligt förbindelserna på ett sådant sätt att bevillningsfullmakterna inte har kunnat bindas till nya projekt. Därför har en del av de förbindelser som ingåtts med stöd av bevillningsfullmakter som beviljats i budgetarna 2000—2005 upplösts. De bevillningsfullmakter för strukturfonderna som blivit oanvända under åren 2003—2004 uppgår till sammanlagt 21,5 miljoner euro. Samtidigt uppgår de bevillningsfullmakter för den statliga medfinansieringen som blivit oanvända till sammanlagt 21,7 miljoner euro. Det föreslås att bevillningsfullmakterna ombudgeteras inom respektive ministeriums förvaltningsområde i denna tilläggsbudgetproposition. Syftet med ombudgeteringen av bevillningsfullmakterna är att göra det möjligt att ingå förbindelser enligt programramarna. En motsvarande ombudgetering av fullmakter för åren 2000—2002 genomfördes i den första tilläggsbudgeten för 2003 och av fullmakter för åren 2000—2004 i den första tillläggsbudgeten för 2005.

Räntor på statsskulden

Höjningen av räntenivån ökar ränteutgifterna för statsskulden i euro med ett större belopp än vad som kan sparas in i ränteutgifter genom amorteringar på skulden. För ränteutgifter föreslås ett tillägg av 50 miljoner euro.

De av riksdagen godkända anslagen för 2006 och de nu föreslagna ändringarna av anslagen enligt huvudtitel, euro
  Huvudtitel Godkänd
budget
Regeringens
proposition
Sammanlagt
         
21. Riksdagen 104 480 000 - 104 480 000
22. Republikens president 11 615 000 30 000 11 645 000
23. Statsrådet 74 529 000 4 800 000 79 329 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 895 384 000 3 280 000 898 664 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 696 122 000 4 741 000 700 863 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 551 296 000 7 926 000 1 559 222 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 274 035 000 17 455 000 2 291 490 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 5 792 275 000 37 134 000 5 829 409 000
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde 6 470 315 000 13 599 000 6 483 914 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde
2 703 461 000 4 173 000 2 707 634 000
31. Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
1 752 158 000 46 764 000 1 798 922 000
32. Handels- och industriministeriets
förvaltningsområde
974 238 000 13 270 000 987 508 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 11 324 749 000 -5 455 000 11 319 294 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 1 965 218 000 149 000 1 965 367 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 753 745 000 2 063 000 755 808 000
36. Räntor på statsskulden 2 238 000 000 50 000 000 2 288 000 000
Sammanlagt (exkl. minskning av statsskulden) 39 581 620 000 199 929 000 39 781 549 000
         
37. Minskning av statsskulden - 345 934 000 345 934 000
Sammanlagt 39 581 620 000 545 863 000 40 127 483 000

De av riksdagen godkända inkomstposterna för 2006 och de nu föreslagna ändringarna av inkomstposterna enligt avdelning, euro
  Avdelning Godkänd
budget
Regeringens
proposition
Sammanlagt
         
11. Skatter och inkomster av skattenatur 33 409 949 000 294 000 000 33 703 949 000
12. Inkomster av blandad natur 4 490 873 000 -114 028 000 4 376 845 000
13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 1 005 895 000 743 100 000 1 748 995 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 228 864 000 68 830 000 297 694 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 39 135 581 000 991 902 000 40 127 483 000
         
Nettoupplåning och skuldhantering (moment 15.03.01) 446 039 000 -446 039 000 -
Sammanlagt 39 581 620 000 545 863 000 40 127 483 000