Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       10. Miljövård
            70. Anskaffning av fartyg för bekämpning av miljöskador
       20. Samhällen, användning av områden och naturvård
       40. De regionala miljöcentralerna
       50. Miljötillståndsverken
       99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2006

10. MiljövårdPDF-versio

70. Anskaffning av fartyg för bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter som föranleds av anskaffning av ett kombinationsfartyg som är utrustat för bekämpning av olje- och kemikalieskador. Finlands miljöcentral får i samarbete med marinen ingå avtal eller förbindelser för anskaffning av ett kombinationsfartyg som är utrustat för bekämpning av olje- och kemikalieskador så att avtalen och förbindelserna åren 2006—2008 åsamkar staten utgifter om högst 35 000 000 euro.

Förklaring: I syfte att förbättra förmågan att bekämpa miljöskador föreslås att Finlands miljöcentral får fullmakt att tillsammans med marinen anskaffa ett kombinationsfartyg som är utrustat för bekämpning av olje- och kemikalieskador. Avsikten är att förbättra beredskapen att bekämpa olje- och kemikalieskador i synnerhet på Finska viken då den risk för miljöskador som den ökade internationella trafiken innebär tilltar. Det nya fartyget förbättrar bekämpningsberedskapen också under dåliga väderleksförhållanden. Avsikten är att det skall ersätta oljebekämpningsfartyget Hylje, som marinen nu använder, samt kabelfartyget Putsaari. Fullmakten beräknas föranleda utgifter till ett belopp av 2 000 000 euro år 2006, 10 000 000 euro år 2007 och 23 000 000 euro år 2008.

Avsikten är att utgifter som hänför sig till oljebekämpningsberedskapen också skall ersättas med medel ur oljeskyddsfonden.


2006 tilläggsb.2 000 000
2004 bokslut8 000 000