Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       10. Utvecklande av landsbygden
       20. Jordbruk
       30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
       40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
       60. Skogsbruk
          63. Forststyrelsen
       90. Förvaltning
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2006

63. ForststyrelsenPDF-versio

7. Sänkning av grundkapitalet

Fastighetsförmögenhet som är i Forststyrelsens besittning får överföras till Senatfastigheter till ett balansvärde av ca 0,23 miljon euro. Med anledning av detta kan Forststyrelsens grundkapital sänkas med ytterligare 0,23 miljon euro utöver det belopp på 9,237 miljoner euro som fastställts i budgeten för innevarande år, dvs. till 2 462,27 miljoner euro. Statsrådet bemyndigas att besluta närmare om egendomsöverföringen.

Förklaring: Enligt beslutet om ramarna för statsfinanserna 2007—2011, som statsrådet fattade den 23 mars 2006, koncentrerar regeringen för att påskynda och förenkla förhandlingarna med kommunerna ägarinnehavet när det gäller statens fastighetstillgångar i Helsingforsregionen, vilka lämpar sig för bostadsbyggande, till affärsverket Senatfastigheter i syfte att trygga bostadsproduktion till rimligt pris. I syfte att genomföra ovan nämnda rambeslut överförs Hyrylä garnisons övningsskogsområde, som är i Forststyrelsens besittning och har en areal på ca 182 hektar, till Senatfastigheter. Övningsskogsområdet hör till Forststyrelsens affärsverksamhets tillgångar som skogsbruksområde och upptas i balansräkningen under grundkapital och därför sänks grundkapitalet med motsvarande belopp. Överföringens balansvärde motsvarar inte områdets gängse värde.

Statsrådet har inte ännu fattat beslut om den sänkning av grundkapitalet med 9,237 miljoner euro som nämns i kompletteringspropositionen till budgetpropositionen för innevarande år.