Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       10. Utvecklande av landsbygden
       20. Jordbruk
       30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
       40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
            41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
            62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen
       60. Skogsbruk
          63. Forststyrelsen
       90. Förvaltning
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2006

40. Fiskeri-, vilt- och renhushållningPDF-versio

41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 109 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av att inkomster influtit under moment 12.30.42 åren 2002—2005 till ett större belopp än vad som betalts i utgifter under motsvarande tid. Det föreslås att det tilläggsanslag som behövs under momentet täcks med det influtna beloppet.


2006 tilläggsb.2 109 000
2006 budget4 200 000
2005 bokslut4 375 831
2004 bokslut4 271 656

62. Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken inom fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 168 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att 8 139 000 euro av anslaget har reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU.

Motiveringen till momentet ändras även så att anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning som motsvarar högst 40 årsverken.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av att mål 1-programmet i östra Finland ändras genom att 635 000 euro av EUGFJ:s medfinansiering överförs från moment 30.10.61 och 533 000 euro av den statliga medfinansieringen överförs från moment 30.10.62 för att användas av fonden för fiskets utveckling (FFU).


2006 tilläggsb.1 168 000
2006 budget14 200 000
2005 bokslut15 200 000
2004 bokslut15 289 000