Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       01. Utrikesförvaltningen
       30. Internationellt bistånd
       99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
            22. Utgifter för underhåll av Finlands fredsbevarande styrkor
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2006

99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

22. Utgifter för underhåll av Finlands fredsbevarande styrkor (förslagsanslag)

Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

Ändringar i dispositionsplanen (euro)
  Ursprunglig dispositionsplanFörändring +/-Ändrad dispositionsplan
     
01.Utbildnings- och beredskapsutgifter för EU:s stridsgrupper5 483 000+600 0006 083 000
02.Utgifter för EU:s militära krishanteringsoperation i Kongo (stöd till FN-styrkan MONUC)-+158 000158 000
03.Utgifter för den fredsbevarande operationen i Liberia (UNMIL-operationen)189 000-189 000
04.Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Kosovo (KFOR-operationen)21 405 000+696 00022 101 000
05.Gemensamma utgifter2 251 000-2 251 000
06.Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Bosnien och Hercegovina (ALTHEA/EUFOR-operationen)10 110 000-10 110 000
07.Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan (UNMIS-operationen)257 000-50 000207 000
08.Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Afghanistan (ISAF-operationen)7 385 000-7 385 000
09.I reserv för merutgifter för pågående operationer eller för förlängning av dem, för eventuella nya fredsbevarande operationer samt för andra utgifter för den fredsbevarande verksamheten2 039 000-1 476 000563 000
10.Utgifter för AMIS II-operationen-+72 00072 000
Sammanlagt49 119 000-49 119 000

Förklaring: Tilläggsbehovet av 600 000 euro under punkt 01. i dispositionsplanen föranleds av en höjning av utbildningskostnaderna till följd av att anställningsvillkoren för EU:s stridsgrupper preciserats. Tilläggsbehovet av 696 000 euro under punkt 04. i dispositionsplanen föranleds av att numerären inom Finlands fredsbevarande styrka i Kosovo måste ha varit 450 personer fram till den 9 maj 2006, varefter numerären kan sänkas till 400 personer, som användes som planeringsgrund vid uppgörandet av budgeten för 2006. Finland är berett att från och med juni 2006 i fyra månaders tid delta med fem stabsofficerare i EU:s nya militära krishanteringsoperation, som stöder valen i Demokratiska republiken Kongo. Till dispositionsplanen under momentet fogas därför en ny punkt 02. Utgifter för EU:s militära krishanteringsoperation i Kongo (stöd till FN-styrkan MONUC). Finland är berett att från och med maj som en del av EU delta i Afrikanska unionens AMIS II-operation i Sudan. Till dispositionsplanen under momentet fogas därför en ny punkt 10. Utgifter för AMIS II-operationen. Inbesparingen under punkt 07. i dispositionsplanen uppkommer av att en numerär på tre personer användes som planeringsgrund vid uppgörandet av budgeten för 2006, medan den faktiska numerären är två personer. Tilläggsbehoven under punkterna 01., 02., 04. och 10. i dispositionsplanen täcks med anslagsöverföringar från punkterna 07. och 09.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2006 tilläggsb.
2006 budget49 119 000
2005 bokslut46 249 115
2004 bokslut49 113 697