Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       01. Utrikesförvaltningen
       30. Internationellt bistånd
            66. Egentligt bistånd
       99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2006

66. Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att år 2006 får nya biståndsavtal ingås och förbindelser avges, vilka föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 907 574 500 euro efter år 2006.

I tabellen över fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal tillförs dessutom under punkt 1. Multilateralt bistånd 57 200 000 euro, avdras under punkt 2. Bistånd till enskilda länder och regioner 11 050 000 euro samt tillförs under punkt 3. Europeiska utvecklingsfonden 350 374 500 euro och under punkt 8. Understöd till medborgarorganisationernas bistånd, Servicecentralen för biståndssamarbete (KePa) och informationen om biståndet 11 050 000 euro.

Förklaring: Ökningen av fullmakterna att bevilja medel och ingå avtal med 57 200 000 euro är avsedd som en förbindelse till Initiativet till skuldavskrivningar (MDRI) och ökningen med 350 374 500 euro är avsedd som en förbindelse till 10:e Europeiska utvecklingsfonden (EUF-10). Efter ändringarna beräknas fullmakterna föranleda utgifter om 129,7 miljoner euro år 2007, 158,4 miljoner euro år 2008, 177,8 miljoner euro år 2009 samt sammanlagt 441,7 miljoner euro efter år 2009. Till punkt 8. Understöd till medborgarorganisationernas bistånd, Servicecentralen för biståndssamarbete (KePa) och informationen om biståndet överförs från punkt 2. Bistånd till enskilda länder och regioner 11 050 000 euro av fullmakter som inte kommer att fördelas enligt beslutet om fördelning av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal 2006. Överföringen inverkar inte på det totala beloppet av fullmakterna att bevilja medel och ingå avtal.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2006 tilläggsb.
2006 budget516 077 000
2005 bokslut469 922 000
2004 bokslut409 800 000