Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2016
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Utbildnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
            02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
            25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården
       03. Forskning och utveckling
       20. Utkomstskydd för arbetslösa
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteranerna
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2006

01. FörvaltningPDF-versio

02. Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000 euro.

Förklaring: Tillägget beviljas på grund av det ökade antalet besvärs- och avskrivningsärenden samt de kortare behandlingstiderna i syfte att bevara beslutsmängden på samma nivå som i början av 2016.


2016 III tilläggsb.150 000
2016 II tilläggsb.93 000
2016 budget2 592 000
2015 bokslut2 730 000
2014 bokslut2 305 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget kan användas fram till utgången av programperioden till avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken per år för strategisk och operativ planering och styrning av nationella elektroniska klientdatasystem för social- och hälsovården, för uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer samt för utvecklande och ibruktagande av systemet.

Förklaring: För att genomföra IKT-förändringen och verkställa en planmässig digitalisering krävs det att den statliga styrningen och samordningen på nationell nivå är stark. I samband med beredningen av social- och hälsovårdsreformen bör man också bygga upp en permanent verksamhetsmodell som ska användas av landskapen och de som producerar tjänsterna inom social- och hälsovårdsreformen vid styrningen av informationsförvaltningen. Social- och hälsovårdsministeriets nuvarande personalresurser är inte tillräckliga för att genomföra reformen och hantera de förändringar som den medför.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2016 III tilläggsb.
2016 budget15 330 000
2015 bokslut17 330 000
2014 bokslut16 330 000