Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2006

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 23 euroa
23. VALTIONEUVOSTO 7 250 000
02. Valtioneuvoston kanslia 7 250 000
19. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 4 500 000
22. EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 750 000
 
Pääluokka 24
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 741 000
01. Ulkoasiainhallinto -44 000
21. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -44 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 6 785 000
22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), lisäystä 3 508 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha), lisäystä 3 277 000
 
Pääluokka 25
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 3 503 000
01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 3 266 000
21. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 116 000
22. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 150 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha), lisäystä 3 000 000
10. Tuomioistuinlaitos 120 000
23. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 120 000
30. Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu 117 000
21. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 117 000
 
Pääluokka 26
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 26 748 000
01. Sisäasiainministeriö 2 170 000
43. Poikkeusolojen viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) 2 170 000
05. Lääninhallitukset 32 000
21. Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 32 000
75. Poliisitoimi 1 200 000
21. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 200 000
22. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha), vähennystä -1 000 000
80. Pelastustoimi 5 633 000
21. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 578 000
22. Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä 4 055 000
90. Rajavartiolaitos 1 713 000
21. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 500 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 213 000
97. Avustukset kunnille 2 000 000
32. Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha)
34. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha), lisäystä 2 000 000
98. Alueiden kehittäminen 14 000 000
61. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä 15 000 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä -1 000 000
 
Pääluokka 27
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 21 472 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 3 872 000
19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 3 872 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 9 000 000
16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 000 000
21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 000 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 8 600 000
22. Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 8 600 000
 
Pääluokka 28
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA -46 608 000
01. Valtiovarainministeriö 2 700 000
19. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 2 000 000
22. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 700 000
05. Valtiokonttori -25 000
21. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -25 000
39. Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 1 152 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 1 152 000
40. Tullilaitos
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)
80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet 2 565 000
26. EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 565 000
81. Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot
25. Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (siirtomääräraha 2 v)
90. Suomen maksuosuudet Euroopan unionille -53 000 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä -53 000 000
 
Pääluokka 29
29. OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 17 609 000
01. Opetusministeriö
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha)
05. Kirkollisasiat 40 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä 40 000
10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 11 404 000
21. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 9 360 000
22. Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 020 000
24. Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 24 000
60. Ammatillinen koulutus 5 178 000
31. Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha), lisäystä 5 178 000
88. Tiede
50. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v)
90. Taide ja kulttuuri 987 000
24. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 225 000
33. Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 522 000
70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 180 000
72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 60 000
 
Pääluokka 30
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 750 000
10. Maaseudun kehittäminen
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (siirtomääräraha 3 v)
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 600 000
25. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha), lisäystä 600 000
40. Kala-, riista- ja porotalous -50 000
43. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 200 000
62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -250 000
60. Metsätalous 1 200 000
42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 200 000
 
Pääluokka 31
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 8 569 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriö 128 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 128 000
24. Tiehallinto 4 860 000
21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 560 000
76. Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 10 000 000
78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), vähennystä -8 700 000
30. Merenkulkulaitos 200 000
21. Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 300 000
78. Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha), vähennystä -1 100 000
32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen 150 000
51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 150 000
40. Ratahallintokeskus 3 450 000
21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 450 000
60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet 661 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 47 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 614 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot -880 000
19. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), vähennystä -1 300 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä 4 620 000
78. Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha), vähennystä -4 200 000
 
Pääluokka 32
32. KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 33 522 000
20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka -14 000 000
27. Teknologinen tutkimustoiminta (arviomääräraha), vähennystä -14 000 000
30. Yrityspolitiikka 38 400 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha), lisäystä 11 400 000
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä 2 000 000
63. Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v) 25 000 000
60. Energiapolitiikka 9 122 000
21. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 122 000
44. Biopolttoaineiden uusien tuotantoteknologioiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 9 000 000
 
Pääluokka 33
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA -10 980 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriö
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha)
10. Säteilyturvakeskus 80 000
21. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 80 000
11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus
22. Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
13. Työsuojelun piirihallinto 210 000
21. Työsuojelupiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 210 000
18. Sairausvakuutus -5 000 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -5 000 000
19. Eläkevakuutus -20 000 000
52. Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -10 000 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä -10 000 000
22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot 10 800 000
50. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha), lisäystä 10 800 000
28. Muu toimeentuloturva 1 000 000
50. Sotilasavustus (arviomääräraha), lisäystä 600 000
51. Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha), lisäystä 400 000
32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 900 000
36. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 300 000
39. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 600 000
33. Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot 1 030 000
23. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä 1 030 000
 
Pääluokka 34
34. TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 10 603 000
01. Työhallinto 33 000
23. Työelämäohjelmat ja työpoliittinen tutkimus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 33 000
05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus -1 000 000
61. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä -1 000 000
06. Työvoimapolitiikan toimeenpano 9 570 000
50. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha), vähennystä -18 430 000
51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), vähennystä -15 000 000
52. Työmarkkinatuki (arviomääräraha), lisäystä 43 000 000
99. Työministeriön hallinnonalan muut menot 2 000 000
50. Palkkaturva (arviomääräraha), lisäystä 2 000 000
 
Pääluokka 35
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 15 600 000
10. Ympäristön suojelu 4 100 000
70. Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen ja ilmavalvontalaitteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) 3 000 000
88. Osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 1 100 000
20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu 6 500 000
88. Osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) 6 500 000
30. Asumisen edistäminen 5 000 000
54. Asumistuki (arviomääräraha), lisäystä 5 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 36
36. VALTIONVELAN KOROT -50 000 000
01. Euromääräisen velan korko -50 000 000
90. Euromääräisen velan korko (arviomääräraha), vähennystä -50 000 000
 
Pääluokka 37
37. VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN 14 768 000
01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta 14 768 000
94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha) 14 768 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

60 547 000