Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2005

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition till en andra komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd). Regeringens proposition om budgeten för 2005 överlämnades till riksdagen den 14 september 2004 och regeringens propositionen om en komplettering av budgetpropositionen den 26 november 2004. Finansutskottet har ännu inte avgett sitt betänkande om propositionen.

Åtgärder som stöder sysselsättningen, köpkraften och konkurrenskraften

Arbetsmarknadens centralorganisationer har den 29 november 2004 nått ett förhandlingsresultat gällande det inkomstpolitiska avtalet för 2005—2007. Regeringen har i sitt ställningstagande av den 30 november 2004 för sin del förbundit sig att vidta vissa åtgärder gällande budgeten för 2005 och även ett stort antal andra åtgärder. Om förhandlingsresultatet vid förhandlingarna på förbundsnivå inte godkänns som tillräckligt täckande framhåller regeringen att alla övriga åtgärder förutom de som gäller budgeten för 2005 förfaller.

I syfte att öka sysselsättningen och löntagarnas köpkraft föreslår regeringen att beskattningen av arbete lindras år 2005 med ca 350 miljoner euro på årsnivå, varav statens andel är 208 miljoner euro. Lindringen genomförs genom en förändring av statens inkomstskatteskala och en höjning av förvärvsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen. I statens inkomstskatteskala görs dessutom en inflationsjustering på två procent. Kommunerna får kompensation för de förluster i skatteintäkterna som följer av höjningen av förvärvsinkomstavdraget genom att statsandelarna för social- och hälsovården höjs och församlingarna genom att deras andel av samfundsskatten höjs.

I de anslag för basväghållningen som redan föreslagits för 2005 föreslås en anslagsökning av engångskaraktär på sammanlagt 10 miljoner euro (inkl. moms) för kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

I fråga om justeringen av kostnadsfördelningen mellan kommunerna och staten tidigareläggs den periodiserade andelen för 2008 med 20 miljoner euro för år 2005.

Ramen för valperioden

I den kompletterande propositionen ökas de anslag som ingår i ramen med sammanlagt 30 miljoner euro. Sålunda föreslås att det totala beloppet av anslag som ingår i ramen för valperioden skall uppgå till 28 471 miljoner euro för år 2005. Sammanlagt 377 miljoner euro återstår som ofördelad reserv. Avsikten är att av denna ofördelade reserv utöver oförutsedda tilläggsbudgetsbehov finansiera de löneförhöjningar som avtalas inom ramen för de nya arbets- och tjänstekollektivavtalen och som enligt planerna skall budgeteras för ämbetsverk och inrättningar i den första tilläggsbudgeten för 2005.

Till de utgifter som inte ingår i ramen föreslås ett tillägg på 121 miljoner euro, som föranleds av att kommunernas förlust av inkomster till följd av skattelättnader i fråga om förvärvsinkomsterna kompenseras genom en ökning av statsandelarna för social- och hälsovården. För utgifterna utanför ramen föreslås 9 314 miljoner euro för år 2005.

Utgifter, inkomster och balans

Regeringen föreslår att anslagen i budgeten för 2005 inklusive denna kompletterande proposition skall utgöra 37 785 miljoner euro och inkomstposten utan upplåning 36 916 miljoner euro. För att täcka budgeten föreslås ny upplåning motsvarande 870 miljoner euro.

Fördelning av de under behandling varande samt nu beräknade ändringarna i inkomstposterna på de olika avdelningarna, euro
  Avdelning Regeringens
budgetproposition + första kompletterings-propositionen
Andra
kompletteringspropositionen
Sammanlagt
         
11. Skatter och inkomster av skattenatur 31 261 908 000 -197 000 000 31 064 908  000
12. Inkomster av blandad natur 4 569 013 000 - 4 569 013 000
13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst 929 280 000 - 929 280 000
15. Lån (exkl. nettoupplåning och skuldhantering) 352 390 000 - 352 390 000
Sammanlagt (exkl. nettoupplåning och
skuldhantering)
37 112 591 000 -197 000 000 36 915 591 000
         
Nettoupplåning och skuldhantering (mom. 15.03.01) 522 012 000 347 813 000 869 825 000
Sammanlagt 37 634 603 000 150 813 000 37 785 416 000

Fördelning av de under behandling varande samt nu föreslagna ändringarna i anslagen på de olika huvudtitlarna, euro
  Huvudtitel Regeringens
budgetproposition + första kompletterings-propositionen
Andra
kompletteringspropositionen
Sammanlagt
         
21. Riksdagen 97 461 000 - 97 461 000
22. Republikens president 8 505 000 - 8 505 000
23. Statsrådet 49 137 000 - 49 137 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde 825 174 000 - 825 174 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 662 312 000 - 662 312 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 1 503 674 000 - 1 503 674 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 2 148 871 000 - 2 148 871 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 5 564 129 000 -887 000 5 563 242 000
29. Undervisningsministeriets
förvaltningsområde
6 168 162 000 5 000 000 6 173 162 000
30. Jord- och skogbruksministeriets
förvaltningsområde
2 721 554 000 - 2 721 554 000
31. Kommunikationsministeriets
förvaltningsområde
1 749 664 000 10 000 000 1 759 664 000
32. Handels- och industriministeriets
förvaltningsområde
975 743 000 - 975 743 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområde
9 861 454 000 136 700 000 9 998 154 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 2 164 015 000 - 2 164 015 000
35. Miljöministeriets förvaltningsområde 687 748 000 - 687 748 000
36. Räntor på statsskulden 2 447 000 000 - 2 447 000 000
Sammanlagt 37 634 603 000 150 813 000 37 785 416 000