Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
     1. Sammanfattning
            Stabilitetspakten
   Siffertabell

Statsbudgeten 2005

Strategin för tillväxt och konkurrenskraft

Strukturpolitiken inom EU står också inför nya utmaningar. Unionens strategi för tillväxt och konkurrenskraft har inte framskridit enligt fastställda tidtabeller. Det problematiska med tanke på hållbarhetsmålen är att sysselsättningsgraden inom EU inte har stigit på det sätt som förutsätts i Lissabonstrategin. Detta beror delvis på den svaga ekonomiska tillväxten, men också på att arbetsmarknadsreformerna fördröjts.

Wim Kok-sysselsättningsgruppen, som Europeiska rådet tillsatte i mars 2003, rekommenderade att reformerna skulle påskyndas. Rekommendationerna har i mån av möjlighet beaktats i den europeiska sysselsättningsstrategin och i de linjer som gäller sysselsättningen. Hur rekommendationerna verkställs i de enskilda medlemsstaterna är dock den avgörande faktorn.

Vid sidan av arbetsmarknaden är en reform av produktmarknaden lika viktig. Finland har uppmanats förnya konkurrensmiljön och vidta åtgärder för att marknaderna skall fungera bättre.

Diskussionen om den europeiska strategin för tillväxt och konkurrenskraft och om den kommande översynen av den efter halva perioden torde komma i gång hösten 2004 också i rådet. I diskussionen söker man en lösning på hur strategins uppenbara eftersläpning kan tas in och hur åtgärder som stöder tillväxten och tillväxtpotentialen kan initieras. Den utmaning som skrevs ned i Lissabon år 2000 har inte alls blivit mindre under de gångna åren och de uppställda målen har inte förlorat sin betydelse. Strategin gäller nu både gamla och nya medlemsstater på samma sätt.

I samband med översynen av strategin efter halva perioden blir man tvungen att begrunda de verkningar en hårdare global konkurrens har på uppnåendet av unionens strategiska mål. Samtidigt bli man tvungen att bedöma hur förändringar i den globala ekonomin inverkar på Europeiska unionens utveckling. Med tanke på konkurrenskraften är det allt viktigare att den potentiella effektivitetsnytta som kan uppnås i synnerhet av att den inre marknaden utvecklas kan utnyttjas till fullo. De gemensamma målen för forskning och produktutveckling måste uppnås och förutsättningar sålunda skapas för en ökning av produktiviteten då arbetsinsatsens betydelse som en faktor som upprätthåller tillväxt med tiden blir mindre.