Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
     1. Sammanfattning
            Stabilitetspakten
   Siffertabell

Statsbudgeten 2005

Den finanspolitiska koordineringen

Under det gångna året försvagades budgetläget betydligt inom EU och i synnerhet i medlemsstaterna i euroområdet till stor del till följd av den långvariga lågkonjunkturen. Målen enligt stabilitets- och tillväxtpakten har inte uppnåtts, vilket har försvagat den gemensamma ekonomisk-politiska strategins trovärdighet och hotar att försvåra också uppnåendet av tillväxt- och sysselsättningsmålen.

Den vändning till det bättre som skett i den ekonomiska utvecklingen inverkar relativt långsamt på utsikterna för och balansen i den offentliga ekonomin. Därför har problemen i anslutning till genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten och uppnåendet av dess mål på medellång sikt — nära balans eller överskott — inte blivit mindre.

Underskottet i hela euroområdet uppgår till 2,7 % av bruttonationalprodukten år 2004. De nya medlemsstaterna har inte desto bättre utgångspunkter och deras offentliga ekonomi uppvisar ett genomsnittligt underskott på 5 % av bruttonationalprodukten år 2005. Dessa länder har lagt fram egna konvergensprogram där de binder sig till mångåriga saneringsprogram för den offentliga ekonomin så att alla länder har uppnått målet på 3 % fram till 2008. Vid anslutningen uppvisade den offentliga ekonomin i sex nya medlemsstater ett underskott som översteg referensramen på 3 % (ett s.k. alltför stort underskott) och rådet har gett dessa länder särskilda politiska rekommendationer för avhjälpande av situationen.