Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
     1. Sammanfattning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2005

Arbetspensionsfonderna som buffert

Trots att staten tagit nya lån sjunker den offentliga skulden i förhållande till totalproduktionen alltjämt de närmaste åren, men betydligt långsammare än på 1990-talet och i början av 2000-talet. Enligt dagens bedömning ligger statens skuldsättning fortfarande kring 40 % i början av nästa decennium, dvs. den är fyrfaldig jämfört med nivån före depressionen på 1990-talet. Då statens skuldsättning så som det nu ser ut inte kan återföras till sin historiska nivå, är de insamlade arbetspensionsfonderna den enda bufferten med hjälp av vilken man skapat beredskap för kostnaderna till följd av att åldersstrukturen försvagas kraftigt.

De största utmaningarna för den offentliga ekonomin återfinns inom utgiftspolitiken. Förväntningarna när det gäller servicevolymen och kvaliteten på servicen ökar utgiftstrycken inom nästan alla förvaltningsområden, men det är i synnerhet social- och hälsovårdstjänsterna i anslutning till befolkningens stigande medelålder och pensionsutgifterna som är de centrala.

Fonderingen av arbetspensionerna stärks i och med att man bereder sig på de ökande pensionsutgifterna då befolkningen blir äldre. I det pensionsavtal som ingicks år 2002 beslöt man öka fonderingen av pensioner för en viss tid från och med år 2003. Detta innebär tryck på en höjning av såväl arbetstagarnas som arbetsgivarnas arbetspensionsavgifter. I relation till totalproduktionen stiger socialskyddsavgifterna med närmare ½ procentenhet före år 2008. Socialskyddsfondernas överskott väntas därför vara ca 3 % i relation till totalproduktionen de närmaste åren.