Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Balans
        Ram
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2005

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2005.

Inkomstposterna

Det föreslås att kalkylen över skatter och inkomster av skattenatur i tilläggsbudgetpropositionen höjs med 208 miljoner euro. Utgående från de uppgifter som erhållits då beskattningen för 2004 färdigställts höjs intäktskalkylen över inkomst- och förmögenhetsskatt med 70 miljoner euro. Skattebasen för mervärdesskatten har fortsatt öka snabbare än vad som tidigare beräknades, varför 130 miljoner euro mera än vad som tidigare beräknats beräknas flyta in i mervärdesskatt. Intäktsprognosen för källskatt på ränteinkomster höjs med 8 miljoner euro på basis av uppgifterna om det belopp som influtit.

Balans

Inkomsterna i den tredje tilläggsbudgetpropositionen beräknas uppgå till 208 miljoner euro, och i fråga om anslagen föreslås en nettoökning på 44 miljoner euro. Den tredje tilläggsbudgetpropositionen uppvisar ett överskott på 164 miljoner euro. Det föreslås att överskottet används till amortering på statsskulden.

Ram

Den justerade ramen för valperioden för 2005 uppgår till 28 853 miljoner euro. Det föreslås att den totala summan av de utgifter som ingår i ramen, föreliggande tilläggsbudgetproposition medräknad, är 28 828 miljoner euro, varvid 24 miljoner euro kvarstår som en ofördelad reserv för 2005.

Väg- och bannätet

För basväghållningen föreslås ett tillägg på 12 miljoner euro och för basbanhållningen ett tilllägg på 12 miljoner euro för genomförande av de temaprojekt som ministerarbetsgruppen för utveckling av trafiknätet lagt fram.

Användning av Kyotomekanismerna

Finland har förbundit sig att som en del av Europeiska unionen uppfylla sina skyldigheter enligt Kyotoprotokollet. Enligt förslaget skall staten delta i minskningen av utsläppen genom att använda sig av de flexibla mekanismer som avses i Kyotoprotokollet och som möjliggör anskaffning av utsläppsenheter på flera olika sätt. För att garantera kostnadseffektivitet och riskkontroll förutsätts att man redan år 2005 kan börja använda Kyotomekanismerna, varför ett anslag på 30 miljoner euro föreslås för anskaffning av utsläppsenheter.

Räntor på statsskulden

Det beräknas att ränteutgifterna blir 11,5 miljoner euro mindre än vad som budgeterats tidigare när kalkylen för ränteutgifter preciserats.

De av riksdagen godkända inkomstposterna och anslagen för 2005, ändringar som behandlas i riksdagen och som nu föreslås, euro
  Inkomstposter
(utan nettoupplåning och skuldhantering)
Nettoupplåning och
skuldhantering
Anslag
(utan netto-
amorteringar och skuldhantering)
Nettoamorteringar och
skuldhantering
         
Ordinarie budget 36 915 591 000 939 783 000 37 855 374 000 -
I tilläggsbudget 3 308 578 000 -939 783 000 171 941 000 2 196 854 000
II tilläggsbudgetpropositionen 1 303 675 000 - -123 405 000 1 427 080 000
I kompletterande tilläggsbudgetproposition - - 2 412 000 -2 412 000
II kompletterande tilläggsbudgetproposition - - 4 000 000 -4 000 000
III tilläggsbudgetpropositionen 208 000 000 - 44 340 000 163 660 000
Sammanlagt 41 735 844 000 - 37 954 662 000 3 781 182 000