Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2005 (RP 161/2005 rd)
      Allmän motivering
   Anslag

Statsbudgeten 2005

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om en andra komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2005 (RP 161/2005 rd). Regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2005 överlämnades till riksdagen den 14 oktober 2005 och regeringens proposition om en komplettering (RP 171/2005 rd) den 21 oktober 2005. Finansutskottet har ännu inte avgett sitt betänkande om propositionerna.

Avtalsfullmakten för genomförandet av vägprojektet Skogsbackavägen, Helsingfors höjs från 90,0 miljoner euro till 100,0 miljoner euro.

För den hjälp som via FN:s organisationer ges för den förödelse som följde på jordbävningen i Pakistan föreslås för humanitärt bistånd tilläggsanslag till biståndsmedlen till ett belopp av 4 miljoner euro. Samtidigt föreslås att nettoamorteringarna på statsskulden minskas med motsvarande belopp.

Med beaktande av den andra tilläggsbudgeten och propositionerna om komplettering av denna föreslås att den totala summan av de utgifter som ingår i ramen skall vara 28 773 miljoner euro. Därmed kvarstår 80 miljoner euro som en ofördelad reserv.

De budgeterade beloppen av statens inkomstposter och anslag samt kompletterande tilläggsbudgetpropositioner, euro
 Inkomstposter
(utan nettoupplåning och skuldhantering)
Nettoupplåning och
skuldhantering
Anslag
(utan netto-
amorteringar och skuldhantering)
Nettoamorteringar och
skuldhantering
     
Ordinarie budget36 915 591 000939 783 00037 855 374 000-
I tilläggsbudget3 308 578 000-939 783 000171 941 0002 196 854 000
II tilläggsbudgetpropositionen1 303 675 000--123 405 0001 427 080 000
I kompletterande tilläggsbudgetproposition--2 412 000-2 412 000
II kompletterande tilläggsbudgetproposition--4 000 000-4 000 000
Sammanlagt41 527 844 000-37 910 322 0003 617 522 000