Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2005

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om komplettering av propositionen om en andra tilläggsbudget för 2005 (RP 161/2005 rd). Regeringens proposition med förslag till en andra tilläggsbudget för 2005 överlämnades till riksdagen den 14 oktober 2005, och finansutskottet har ännu inte gett sitt betänkande om den.

Till anslagen föreslås ett tillägg av ca 2,4 miljoner euro för betalning av statsbidrag till skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio för utgifter för retroaktiva pensioner och utgifter för dröjsmålsränta på dem. Det föreslås att nettoamorteringarna på statsskulden minskas med ett motsvarande belopp.

De budgeterade beloppen av statens inkomstposter och anslag samt den kompletterande tilläggsbudgetpropositionen, euro
  Inkomstposter
(utan nettoupplåning och skuldhantering)
Nettoupplåning och
skuldhantering
Anslag
(utan netto-
amorteringar och skuldhantering)
Nettoamorteringar och
skuldhantering
         
Ordinarie budget 36 915 591 000 939 783 000 37 855 374 000 -
I tilläggsbudget 3 308 578 000 -939 783 000 171 941 000 2 196 854 000
II tilläggsbudgetpropositionen 1 303 675 000 - -123 405 000 1 427 080 000
Kompletterande tilläggsbudgetproposition - - 2 412 000 -2 412 000
Sammanlagt 41 527 844 000 - 37 906 322 000 3 621 522 000