Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2005 (RP 161/2005 rd)
      Allmän motivering
   Anslag

Statsbudgeten 2005

ALLMÄN MOTIVERINGPDF-versio

Till riksdagen överlämnas regeringens proposition om komplettering av propositionen om en andra tilläggsbudget för 2005 (RP 161/2005 rd). Regeringens proposition med förslag till en andra tilläggsbudget för 2005 överlämnades till riksdagen den 14 oktober 2005, och finansutskottet har ännu inte gett sitt betänkande om den.

Till anslagen föreslås ett tillägg av ca 2,4 miljoner euro för betalning av statsbidrag till skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio för utgifter för retroaktiva pensioner och utgifter för dröjsmålsränta på dem. Det föreslås att nettoamorteringarna på statsskulden minskas med ett motsvarande belopp.

De budgeterade beloppen av statens inkomstposter och anslag samt den kompletterande tilläggsbudgetpropositionen, euro
 Inkomstposter
(utan nettoupplåning och skuldhantering)
Nettoupplåning och
skuldhantering
Anslag
(utan netto-
amorteringar och skuldhantering)
Nettoamorteringar och
skuldhantering
     
Ordinarie budget36 915 591 000939 783 00037 855 374 000-
I tilläggsbudget3 308 578 000-939 783 000171 941 0002 196 854 000
II tilläggsbudgetpropositionen1 303 675 000--123 405 0001 427 080 000
Kompletterande tilläggsbudgetproposition--2 412 000-2 412 000
Sammanlagt41 527 844 000-37 906 322 0003 621 522 000