Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2005
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2005

II tilläggsbudgeten för 2005PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR517 000 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet249 000 000
01.Skatt på inkomst och förmögenhet, tillägg249 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning84 000 000
01.Mervärdesskatt, tillägg70 000 000
02.Skatt på vissa försäkringspremier, tillägg14 000 000
08.Acciser-37 000 000
01.Tobaksaccis, tilllägg33 000 000
05.Läskedrycksaccis, tillägg2 000 000
07.Energiskatter, minskning-77 000 000
08.Skatt som hänför sig till miljöstyrning av dryckesförpackningar, tillägg5 000 000
10.Övriga skatter221 000 000
03.Bilskatt, tillägg110 000 000
05.Överlåtelseskatt, tillägg111 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR738 063 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde-18 000
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, minskning-18 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde5 000 000
47.Utsökningsavgifter, tillägg5 000 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde4 800 000
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg4 800 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde52 317 000
63.Gottgörelser för pensionsavgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar, tillägg7 000 000
87.Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden, tillägg30 137 000
90.Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel, tillägg15 180 000
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde-358 800 000
01.Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket, minskning-358 800 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde13 160 000
24.Vägverkets inkomster, tillägg6 450 000
40.Inkomster av banhållningen, tillägg6 520 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg190 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde45 000 000
98.Återbäringar av statsunderstöd, tillägg45 000 000
34.Arbetsministeriets förvaltningsområde-45 130 000
40.Inkomster från Europeiska socialfonden, minskning-45 130 000
39.Övriga inkomster av blandad natur1 021 734 000
01.Böter, tillägg6 000 000
50.Nettoinkomster av försäljning av aktier, tilllägg1 015 734 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST6 612 000
03.Dividendinkomster6 612 000
01.Dividendinkomster, tillägg6 612 000
 
Avdelning 15
15.LÅN42 000 000
01.Lån som återbetalas till staten42 000 000
02.Återbetalningar på statens lån till affärsverk, tilllägg42 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

1 303 675 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 23euro
23.STATSRÅDET120 000
02.Statsrådets kansli120 000
21.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg120 000
 
Huvudtitel 24
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 630 000
01.Utrikesförvaltningen1 130 000
21.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 130 000
99.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde500 000
22.Utgifter för underhåll av Finlands fredsbevarande styrkor (förslagsanslag)
25.Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), tillägg500 000
 
Huvudtitel 25
25.JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE10 287 000
01.Ministeriet och myndigheter i samband med det3 912 000
22.Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg612 000
29.Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg700 000
51.Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag), tillägg2 600 000
10.Domstolsväsendet2 900 000
23.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg1 500 000
29.Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg1 400 000
30.Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp5 000
21.Rättshjälpsbyråernas och konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg5 000
50.Verkställighet av straff3 470 000
21.Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år), tillägg3 470 000
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 594 000
05.Länsstyrelserna250 000
21.Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg250 000
07.Häradena178 000
21.Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg178 000
75.Polisväsendet671 000
21.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg671 000
90.Gränsbevakningsväsendet2 319 000
21.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 174 000
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)145 000
97.Understöd åt kommuner10 476 000
32.Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindelningen samt understöd till kommunsamarbete (förslagsanslag)
34.Finansieringsunderstöd till kommunerna enligt prövning (fast anslag), tillägg10 000 000
36.Statsbidrag till kommuner och samkommuner för kostnader i anslutning till naturkatastrofen i Asien (fast anslag)476 000
98.Utveckling av regionerna-10 300 000
61.Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), minskning-9 300 000
62.Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning-1 000 000
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE37 116 000
01.Försvarsministeriet3 975 000
19.Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg3 945 000
21.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg30 000
10.Försvarsmakten33 141 000
16.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 2 år), tillägg10 134 000
17.Reparation av ett Hornet 413-plan (reservationsanslag 3 år)15 100 000
21.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg7 907 000
30.Internationell fredsbevarande verksamhet
22.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE27 566 000
01.Finansministeriet63 081 000
22.Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år), tillägg1 200 000
62.Statlig medfinansiering för finansministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning-119 000
73.Utveckling av ekonomi-, personal- och informationsförvaltningen (reservationsanslag 3 år)12 000 000
83.Kapitallån till Solidium Oy (fast anslag)50 000 000
07.Pensioner och ersättningar som staten betalar ut7 000 000
63.Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter skall svara för (förslagsanslag), tillägg7 000 000
39.Vissa överföringar till landskapet Åland12 966 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg12 966 000
40.Tullverket9 219 000
21.Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 019 000
71.Anskaffning av ett system för kontorsautomation (reservationsanslag 3 år)8 200 000
80.Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen7 000 000
26.EU-ordförandeskap (reservationsanslag 2 år), tillägg2 000 000
27.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), tillägg5 000 000
81.Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde450 000
01.Avlöningar till nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)
28.Projektet för elektronisk identifikation och betalningar över nätet inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)450 000
90.Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen-84 000 000
69.Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning-84 000 000
99.Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde11 850 000
42.Stöd till rederier (förslagsanslag)8 250 000
63.På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg3 600 000
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-15 077 000
01.Undervisningsministeriet1 000 000
19.Mervärdesskatteutgifter inom undervisningsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg8 000 000
62.Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning-7 000 000
07.Utbildningsstyrelsen36 000
21.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg36 000
08.Internationellt samarbete3 000
22.Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år), tillägg3 000
10.Undervisning och forskning vid universitet11 000
23.Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reservationsanslag 2 år), tillägg11 000
40.Allmänbildande utbildning-18 000 000
30.Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag), minskning-18 000 000
60.Yrkesutbildning-2 000 000
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag), minskning-2 000 000
69.Yrkesinriktad tillläggsutbildning och fritt bildningsarbete2 000 000
34.Statsunderstöd till programmet för höjande av utbildningsnivån hos vuxna (reservationsanslag 3 år), tillägg2 000 000
70.Studiestöd30 000
58.Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg30 000
90.Konst och kultur643 000
22.Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg232 000
26.Finlands filmarkivs omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg11 000
50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg400 000
98.Idrottsverksamhet1 200 000
53.Understöd för kostnader för mediearrangemang i samband med VM i friidrott 2005 (fast anslag)1 200 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE7 030 000
20.Jordbruk-8 500 000
43.Miljöstöd för jordbruket (reservationsanslag 2 år)
49.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), minskning-17 000 000
61.Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 2 år), tillägg8 500 000
40.Fiskeri-, vilt- och renhushållning130 000
21.Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg130 000
50.Vattenhushållning13 200 000
48.Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år), tillägg3 250 000
77.Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 3 år), tillägg9 950 000
60.Skogsbruk
42.Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (fast anslag)
70.Lantmäteri och samanvändning av geografisk information590 000
40.Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag), tillägg590 000
71.Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel62 000
21.Omkostnader för Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel (reservationsanslag 2 år), tillägg62 000
72.Livsmedelsverket30 000
21.Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg30 000
73.Kontrollcentralen för växtproduktion49 000
21.Omkostnader för Kontrollcentralen för växtproduktion (reservationsanslag 2 år), tillägg49 000
90.Förvaltning1 464 000
21.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg764 000
25.Veterinärvård (förslagsanslag), tillägg700 000
91.Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämnden5 000
21.Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg5 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE12 060 000
01.Kommunikationsministeriet119 000
22.Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg119 000
24.Vägförvaltningen8 110 000
21.Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg6 450 000
76.Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (förslagsanslag), tillägg4 300 000
78.Vissa vägprojekt (förslagsanslag), minskning-2 640 000
30.Sjöfartsverket-4 500 000
78.Vissa vattenvägprojekt (förslagsanslag), minskning-4 500 000
32.Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik-8 000 000
41.Tryggande av konkurrensförutsättningarna för lastfartyg samt passagerarfartyg i trafik mellan tredje länder vilka är upptagna i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart (förslagsanslag), minskning-8 000 000
40.Banförvaltningscentralen12 120 000
21.Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg6 520 000
76.Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag), tillägg900 000
78.Vissa banprojekt (förslagsanslag), tillägg4 700 000
60.Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik311 000
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg71 000
64.Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år), tillägg240 000
70.Kommunikationsverket
21.Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
72.Ersättningar och understöd för kommunikation5 900 000
43.Kommunikationsnät för exceptionella förhållanden (reservationsanslag 3 år)5 900 000
80.Meteorologiska institutet
21.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
99.Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde-2 000 000
62.Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning-2 000 000
 
Huvudtitel 32
32.HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-6 130 000
10.Förvaltning270 000
22.Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg270 000
20.Teknologi- och innovationspolitik
83.Lån för teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag)
30.Företagspolitik-16 000 000
21.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år), tillägg3 000 000
42.Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag)
43.Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag), minskning-5 000 000
48.Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag), minskning-3 000 000
62.Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning-11 000 000
60.Energipolitik9 600 000
41.Understöd för byggande av försöksanläggningar (reservationsanslag 3 år)9 600 000
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-48 873 000
01.Social- och hälsovårdsministeriet3 975 000
21.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg190 000
29.Främjande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik samt byggande av behövlig infrastruktur (reservationsanslag 3 år), tillägg3 225 000
63.Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg560 000
03.Arbetslöshetsnämnden6 000
21.Arbetslöshetsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg6 000
04.Prövningsnämnden250 000
21.Prövningsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg250 000
08.Folkhälsoinstitutet20 800 000
26.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), tillägg20 800 000
09.Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral20 000
21.Omkostnader för social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (reservationsanslag 2 år), tillägg20 000
10.Strålsäkerhetscentralen360 000
21.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg360 000
15.Utjämning av familjekostnader150 000
51.Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag), tilllägg150 000
17.Utkomstskydd för arbetslösa-16 000 000
50.Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning-9 000 000
51.Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag), minskning-2 000 000
55.Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag), minskning-5 000 000
18.Sjukförsäkring-45 000 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), minskning-45 000 000
19.Pensionsförsäkring-18 000 000
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning-8 000 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag), minskning-10 000 000
21.Frontveteranpensioner-2 000 000
52.Fronttillägg och bostadsbidrag (förslagsanslag), minskning-2 000 000
28.Annat utkomstskydd6 000 000
60.Pensionsbidrag för långtidsarbetslösa (förslagsanslag), tillägg6 000 000
32.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård400 000
39.Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscenter inom det sociala området (reservationsanslag 2 år), tillägg400 000
33.Vissa utgifter inom social- och hälsovården166 000
23.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), tillägg166 000
 
Huvudtitel 34
34.ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-34 378 000
01.Arbetsförvaltningen68 000
21.Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg66 000
22.Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 000
05.Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program-5 000 000
61.Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), minskning-4 000 000
62.Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning-1 000 000
06.Arbetskraftspolitiken-29 446 000
21.Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reservationsanslag 2 år), tilllägg554 000
52.Arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), minskning-30 000 000
07.Flykting- och migrationsärenden
29.Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-4 350 000
01.Miljöministeriet100 000
21.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg100 000
10.Miljövård-3 950 000
27.Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag), tilllägg1 000 000
66.Avfallsunderstöd för uttjänta bilar (reservationsanslag 3 år), minskning-6 000 000
77.Miljövårdsarbeten (reservationsanslag 3 år), tillägg1 050 000
20.Samhällen, användning av områden och naturvård300 000
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg300 000
99.Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde-800 000
62.Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), minskning-800 000
 
Huvudtitel 36
36.RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN-114 000 000
01.Ränta på skulden i euro-122 000 000
90.Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), minskning-122 000 000
09.Övriga utgifter för statsskulden8 000 000
21.Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag), tilllägg8 000 000
 
Huvudtitel 37
37.MINSKNING AV STATSSKULDEN1 427 080 000
01.Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering1 427 080 000
94.Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag)1 427 080 000

Anslagens totalbelopp:

1 303 675 000