Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

Balans och statsskulden

Inkomsterna i den andra tilläggsbudgetpropositionen uppskattas till ett nettobelopp på 1 304 miljoner euro. Det föreslås att förvaltningsområdenas utgifter minskas med ett nettobelopp på 9 miljoner euro, eftersom man vid beredningen av propositionen aktivare än de senaste åren har sökt områden där anslag beräknas bli över. Nettobeloppet av ränteutgifterna för statsskulden beräknas vara 114 miljoner euro mindre än vad som budgeterats tidigare.

Den andra tilläggsbudgetpropositionen uppvisar ett överskott på 1,4 miljarder euro, vilket får sin förklaring av att i synnerhet inkomsterna av försäljning av aktier är större än beräknat, dvs. av att statens aktieinnehav minskas. Enligt de begrepp som används i nationalräkenskaperna beräknas statsfinanserna uppvisa underskott år 2005. Underskottet beräknas motsvara ca ½ % i förhållande till bruttonationalprodukten.

På statsskulden amorteras sammanlagt 3,6 miljarder euro år 2005, varav den intäktsföring av det kumulativa överskottet från föregående räkenskapsperioder som upptagits i den första tillläggsbudgeten utgör 2,7 miljarder euro. Statsskulden beräknas uppgå till 60,2 miljarder euro vid utgången av år 2005. Amorteringen på skulden i den andra tilläggsbudgetpropositionen sänker statsskulden i förhållande till bruttonationalprodukten med nästan en procentenhet, och det ser ut som om skulden redan detta år skulle sjunka så att den understiger 40 % av totalproduktionen.

Budgetekonomins inkomstposter, anslag och balans, mn euro
  2004
Bokslut
2005
Godkänd
budget
(budget+
I tilläggsb.)
2005
Regeringens
proposition
2005
Sammanlagt
         
Anslag sammanlagt
(exkl. minskning av statsskulden)
36 320 38 027 -123 37 904
— Räntor på statsskulden (huvudtitel 36) 2 381 2 394 -114 2 280
Minskning av statsskulden
(huvudtitel 37)
- 2 197 1 427 3 624
— Nettoamorteringar - 2 112 1 461 3 573
— Skuldhantering - 85 -34 51
         
Inkomstposter sammanlagt
(exkl. nettoupplåning och skuldhantering)
38 493 40 224 1 304 41 528
— Skatteinkomster 31 191 31 379 517 31 896
— Övriga inkomster 7 303 6 145 787 6 932
varav inkomster av försäljning av egendom 2 134 475 1 016 1 491
— Användning av överskott från de föregående åren - 2 700 - 2 700
Nettoupplåning och skuldhantering 32 - - -
— Nettoupplåning till nominellt värde 74 - - -
— Skuldhantering -42 - - -