Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Omkostnader
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Ekonomiska utsikter

Den uppfattning av den ekonomiska utvecklingen som ligger till grund för tilläggsbudgetpropositionen baserar sig på finansministeriets ekonomiska avdelnings konjunkturprognos i september 2005.

Tillväxten i världsekonomin är fortsättningsvis stark efter ett exceptionellt snabbt tillväxtår 2004. Stegringen i råvarupriserna och framför allt i oljepriset dämpar dock tillväxten. I Kina och Japan fortsätter den snabba ekonomiska tillväxten. I euroområdet utgör arbetslösheten och den dyra oljan ett hot mot den ekonomiska tillväxten. I Förenta staterna är hushållens konsumtion fortfarande stark. Underskottet i den offentliga ekonomin håller på att minska, men underskottet i bytesbalansen vållar fortfarande bekymmer.

I Finland stannar tillväxten inom totalproduktionen på 2,1 % år 2005, dvs. den är svagare än vad som beräknades när budgeten för 2005 och också när vårens tilläggsbudget gjordes upp. Driftstoppen inom skogsindustrin i början av sommaren dämpade den ekonomiska tillväxten, och tillväxten grundar sig därför nästan helt på den inhemska efterfrågan. Arbetslöshetsgraden sjunker till 8,2 %, dvs. utvecklingen är något bättre än vad som förutsågs hösten 2004. Nya arbetstillfällen har uppstått inom byggandet, inom handeln i form av deltidsanställningar samt inom social- och hälsovårdstjänsterna. Stegringen i konsumentpriserna stannar på 1,3 %. Inkomstnivån stiger med 3,6 %.