Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Omkostnader
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Ramen för valperioden och ofördelad reserv

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås att ramanslagen ökas med ett nettobelopp på endast ca 33 miljoner euro, fastän propositionen innehåller flera utgiftsökningar av engångsnatur som skall hänföras till ramen. Anslagsposterna har i flera fall preciserats nedåt, vilket i stor utsträckning kompenserar de föreslagna tilläggens verkningar på anslagens totalnivå.

Tilläggsbudgetpropositionen innefattar ibruktagandet av nya lönesystem vid vissa ämbetsverk, vilket föranleder en justering av kostnadsnivån i ramen med ca 3 miljoner euro. När detta beaktas uppgår den justerade ramen för valperioden till 28 853 miljoner euro. Det föreslås att den totala summan av de utgifter som ingår i ramen, föreliggande tilläggsbudgetproposition medräknad, är 28 766 miljoner euro, varvid 87 miljoner euro kvarstår som en ofördelad reserv för 2005.