Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       04. Prövningsnämnden
       18. Sjukförsäkring
       28. Annat utkomstskydd

Statsbudgeten 2005

01. Social- och hälsovårdsministerietPDF-versio

21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 190 000 euro.

Förklaring:Avsikten är att genom tilläggsanslaget finansiera de utgifter som föranleds av förberedelserna för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet och de utgifter som föranleds av den praktiska verksamheten när det gäller partnerskapet inom den Nordliga dimensionen och av de regionala rådens verksamhet.


2005 II tilläggsb. 190 000
2005 I tilläggsb. 373 000
2005 budget 34 556 000
2004 bokslut 33 733 000
2003 bokslut 32 472 000

29. Främjande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik samt byggande av behövlig infrastruktur(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 225 000 euro.

Dessutom ombildas anslaget under momentet till ett treårigt reservationsanslag.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till slutförande och genomförande av de projekt som förutsätts på grund av reformen Tieto 2005 inom förvaltningsområdet, t.ex. register-, statistik- och forskningsprojekt.

Anslaget får användas till avlöning av personal som motsvarar högst tre årsverken och för betalning av andra utgifter på grund av detta.


2005 II tilläggsb. 3 225 000
2005 budget 460 000
2003 bokslut 2 682 000

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 560 000 euro.

Den del om 560 000 euro som är oanvänd av det treåriga reservationsanslag om 1 000 000 euro som i den första tilläggsbudgeten för 2003 budgeterats under momentet återtas.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av ombudgetering av den oanvända delen av det treåriga reservationsanslag som anvisats för genomförandet av alkoholprogrammet för åren 2004—2007 i den första tilläggsbudgeten för 2003 på grund av att starten av programmet försenades.

Återtagandet av anslaget har beaktats i de inkomster som influtit under moment 12.39.04.


2005 II tilläggsb. 560 000
2005 budget 7 375 000
2004 bokslut 7 500 000
2003 bokslut 7 000 000