Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2005

41. Understöd för byggande av försöksanläggningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 9 600 000 euro.

Anslaget får användas till att bevilja understöd för byggande av högst fyra nya stora försöksanläggningar som företräder ny energiteknologi.

Det treåriga reservationsanslag om 9 600 000 euro som budgeterats under momentet i den andra tilläggsbudgeten för 2003 återtas.

Förklaring:I enlighet med syftena med klimatstrategin och det uttalande som riksdagen godkände i samband med behandlingen av budgeten för 2003 beviljades i den andra tilläggsbudgeten för 2003 ett reservationsanslag om 9 600 000 euro för byggande av en stor försöksanläggning som företräder ny energiteknologi. Anslaget är fortfarande oanvänt eftersom det försöksanläggningsprojekt som avsikten var att stöda försenades på grund av besvär som hänförde sig till tillståndsärenden och återkallades slutligen helt. Nu har emellertid nya lovande projekt med motsvarande teknologi kommit fram som skulle vara lämpliga som försöksanläggningsprojekt. Tiden för användning av reservationsanslaget för 2003 utgår 2005, därmed lämpar sig anslaget inte längre för stödjande av långsiktiga projekt. Därmed blir anslaget oanvänt och motsvarande anslag ombudgeteras, varvid tiden för användningen av anslaget förlängs till utgången av 2007.

Återtagandet av anslaget har beaktats i de inkomster som influtit under moment 12.39.04.


2005 II tilläggsb. 9 600 000
2003 bokslut 9 600 000