Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       10. Förvaltning
       30. Företagspolitik
       60. Energipolitik

Statsbudgeten 2005

30. FöretagspolitikPDF-versio

21. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 000 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att datasystemen vid företags- och sammanslutningslinjen förnyas. Det nuvarande handelsregister-, stiftelseregister- och företagsinteckningssystemet samt bildarkivet för bokslut ersätts med ett nytt datasystem som samtidigt förenhetligar den teknik som tillämpats i systemen, förbättrar servicen och ökar produktiviteten. Projektet finansieras också med anslag under moment 28.80.27 (Främjande av produktiviteten) och när det gäller att genomföra projektet iakttas i förklaringsdelen till momentet nämnda förfaranden enligt vilka finansministeriet och respektive ministerium har ingått ett samarbetsavtal om ökning av produktiviteten och realisering av nyttan av produktiviteten. Samarbetsavtalet skall även omfatta frågor som gäller projektplan, tidtabellen för genomförandet av projektet, resursering, totalfinansiering, styrning och rapportering samt projektets verkningar på styckkostnader och prissättningen av tjänster. De totala kostnaderna för projektet har preliminärt beräknats uppgå till ca 25 miljoner euro.


2005 II tilläggsb. 3 000 000
2005 I tilläggsb.
2005 budget 1 177 000
2004 bokslut -1 648 906
2003 bokslut -545 302

42. Räntestöd till Finnvera Abp(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att specialfinansieringsbolaget får 2005 bevilja krediter som omfattas av specialräntestöd och beviljas i enlighet med stödprogram som stöds på näringspolitiska grunder till ett belopp av sammanlagt högst 132 912 000 euro, vilket belopp också inbegriper lån till kvinnliga företagare.

Förklaring:Bevillningsfullmakten för lån som omfattas av specialräntestöd höjs med 10 000 000 euro på grund av att efterfrågan på ifrågavarande lån varit större än beräknat.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas åsamka staten utgifter om 225 000 euro år 2006, 385 000 euro år 2007, 286 000 euro år 2008 och 273 000 euro åren 2009—2010.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2005 II tilläggsb.
2005 I tilläggsb.
2005 budget 17 320 000
2004 bokslut 17 494 338
2003 bokslut 20 510 367

43. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 5 000 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av att utnyttjandet har varit mindre än beräknat.


2005 II tilläggsb. -5 000 000
2005 budget 22 200 000
2004 bokslut 12 923 119
2003 bokslut 17 007 217

48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 3 000 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av att utnyttjandet har varit mindre än beräknat.


2005 II tilläggsb. -3 000 000
2005 budget 6 300 000
2004 bokslut 1 361 331
2003 bokslut 1 819 034

62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 11 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att bevillningsfullmakten ökar från 103 653 000 euro till 104 013 000 euro.

Förklaring:Anslagsminskningen föranleds av mindre utbetalningar till strukturfondsprogrammen än beräknat.

Tilläggsbehovet av bevillningsfullmakt, 360 000 euro, föranleds av större inkomster än beräknat från projekt som gäller produktion av små och medelstora företags kompetensutvecklingstjänster som delfinansieras från Europeiska socialfonden (ESF).

Fördelning av ökningen av bevillningsfullmakten enligt program (mn euro)
  Bevillningsfullmakt
Program Budget + I tilläggsb. II tilläggsb. Sammanlagt
       
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)      
Mål 1 43,533   43,533
Mål 2 37,943   37,943
Interreg 1,176   1,176
Sammanlagt 82,652   82,652
       
Europeiska socialfonden (ESF)      
Mål 1 2,059   2,059
Mål 2 2,493   2,493
Mål 3 12,747   12,747
Sammanlagt 17,299   17,299
Inkomster 3,702 0,360 4,062
Alla sammanlagt 103,653 0,360 104,013

Bevillningsfullmakten för 2005 beräknas föranleda utgifter om 21 374 000 euro år 2005, 51 435 000 euro år 2006, 26 003 000 euro år 2007 och 5 201 000 euro år 2008.


2005 II tilläggsb. -11 000 000
2005 I tilläggsb.
2005 budget 87 898 000
2004 bokslut 70 660 260
2003 bokslut 68 463 984