Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       24. Vägförvaltningen
       30. Sjöfartsverket

Statsbudgeten 2005

72. Ersättningar och understöd för kommunikationPDF-versio

43. Kommunikationsnät för exceptionella förhållanden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 900 000 euro.

Anslaget får användas för genomförandet av investeringar i anslutning till myndighetsradionätet (VIRVE) samt för betalning av prisstöd, användarstöd i anslutning till terminalerna och underskottsunderstöd till Suomen Erillisverkot Oy.

Förklaring:Avsikten är att myndighetsradionätet från och med ingången av 2006 skall utvecklas, marknadsföras och underhållas centralt av Suomen Erillisverkot Oy, ett bolag som är helt statsägt och vars verksamhet styrs av kommunikationsministeriet. Bolaget tillämpar i fråga om sina investeringar och prissättningen av sina tjänster företagsekonomiska principer. Bolaget kan av särskilda skäl inom ramen för det anslag som kommunikationsministeriet disponerar anvisas statlig finansiering på viss tid för ändamål som man särskilt avtalat om, samt med stöd av Försörjningsberedskapscentralens beslut, för ombyggnads- och utvecklingsinvesteringar.

I den andra tilläggsbudgeten för 2003 beviljades som ett treårigt reservationsanslag under moment 26.01.23 35 miljoner euro för den totala finansieringen av utvecklandet av myndighetsradionätet. Myndighetsradionätet beräknas ha ca 27 200 användare i slutet av 2005 och ca 28 800 i slutet av 2006, vilket är betydligt mindre än det mål på 50 000 terminaler som inrikesministeriet uppställt. Suomen Erillisverkot Oy förutsätts i en affärsverksamhetsplan snabbt utreda det förväntade antalet terminaler i slutet av 2007 och ange vilka åtgärder man har för avsikt att vidta i syfte att uppnå målet.

Genomförandet av myndighetsradionätet har fördröjts. För fullföljandet av kommunikationsministeriets investeringsprogram föreslås efter år 2005 högst 1 200 000 euro. Avsikten är att det statsbidrag om 50 procent som kommunerna fram till slutet av 2005 beviljas för upphandling av terminaler från och med ingången av 2006 skall omvandlas till ett prisstöd som betalas via Suomen Erillisverkot Oy, och för detta stöd föreslås högst 1 000 000 euro. Den personal som fram till slutet av 2005 fungerar som användarstöd i anslutning till terminalerna i kommunerna kan vid behov från och med ingången av 2006 fortsätta denna verksamhet som anställda hos Suomen Erillisverkot. För köp av dessa tjänster föreslås högst 500 000 euro. I syfte att täcka det underskott som Suomen Erillisverkot Oy förorsakas av VIRVE-nätverksamheten fram till slutet av 2006 föreslås ett underskottsunderstöd om högst 5 200 000 euro, varav 3 200 000 euro beviljas i denna tilläggsbudget och 2 000 000 euro i budgeten för 2006.

Den beräknade fördelningen av användningen av anslaget
   
Den resterande delen av kommunikationsministeriets VIRVE-investeringsprogram 1 200 000
Prisstöd till Suomen Erillisverkot Oy för upphandling av terminaler till kommunerna 1 000 000
Inköp av användarstödstjänster i anslutning till kommunernas terminaler av Suomen Erillisverkot Oy 500 000
Underskottsunderstöd för VIRVE-nätet till Suomen Erillisverkot Oy 3 200 000
Sammanlagt 5 900 000


2005 II tilläggsb. 5 900 000