Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       20. Jordbruk
       60. Skogsbruk
       72. Livsmedelsverket
       90. Förvaltning

Statsbudgeten 2005

50. VattenhushållningPDF-versio

48. Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 3 250 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av de skador som förorsakades av de exceptionellt kraftiga översvämningarna våren 2005. Det totala skadebeloppet uppgår enligt preliminära bedömningar till ca 5 100 000 euro. Enligt lag kan högst 80 % av skadorna ersättas. På basis av det uppskattade totalbeloppet av skadorna uppgår ersättningarna till högst ca 4 100 000 euro. Då i budgeten för 2005 anvisats 841 000 euro för ersättningar för översvämningsskador, är behovet av tilläggsanslag därmed 3 250 000 euro. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar närmare om ersättningsnivån efter att behandlingen av ansökningarna om ersättning för skada har avslutats och man känner till skadornas omfattning.

Genomförandet av stödsystemet förutsätter kommissionens godkännande till de delar ersättningar betalas för skador som åsamkats jordbrukets produktionsbyggnader och växande gröda eller bärgad skörd på jordbruks- och trädgårdslägenheter. För dessa ersättningars vidkommande måste kommissionen informeras om att åtgärden utgör statsstöd.


2005 II tilläggsb. 3 250 000
2005 budget 841 000
2004 bokslut 4 841 000
2003 bokslut 841 000

77. Vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 9 950 000 euro.

Förklaring:

Den beräknade fördelningen av användningen av tilläggsanslaget (1 000 euro)
  Projekt eller ändamål Uppskattning av de totala kostnaderna Statens andel Beviljat tidigare Beviljas
           
1. Nya och påbörjade projekt        
  Nya projekt        
  Sydvästra och nordvästra Birkaland, vatten- och avloppsprojekt 8 300 3 500 - 3 500
  Laitila—Nystad, förbindelseledning och överföringsledningsprojekt 2 800 1 400 - 1 400
  Anjalankoski—Kotka, överförings- och förbindelseledningsprojekt 15 100 2 000 - 2 000
  Nya projekt sammanlagt 26 200 6 900 - 6 900
  Påbörjade projekt sammanlagt 10 525 7 440 5 390 2 050
  Sammanlagt 36 725 14 340 5 390 8 950
5. Smärre vattendrags- samt vatten- och avloppsarbeten - - - 1 000
  Sammanlagt 36 725 14 340 5 390 9 950

Anslag som beviljas för nya projekt används för finansiering av statsandel för följande projekt:

Projektet med överförings- och förbindelseledning i Anjalankoski—Kotka. Projektet är nödvändigt för tryggande av vattenförsörjningen under exceptionella vattenförhållanden i södra Kymmenedalen. Statsandelen uppgår till sammanlagt 5 000 000 euro, varav ett anslag om 2 000 000 euro motsvarar statsandelen för kostnaderna för förbindelseledning. I fråga om överföringsledningsprojektet finansieras statens andel under miljöministeriets huvudtitel.

Vatten- och avloppsprojekt i sydvästra och nordvästra Birkaland. Projektet är brådskande på grund av problem med kvaliteten på och tillgången till hushållsvatten i regionen.

Laitila—Nystad, förbindelseledning och överföringsledningsprojekt. Syftet med projektet är att säkerställa vattenförsörjningen i båda städerna och hantera avloppsvattnet från Laitila på ett mer ekonomiskt sätt i Nystad.

Anslag som beviljas för påbörjade projekt används för slutförande av följande projekt: skydd mot översvämningar samt iståndsättning i Ivalo, Kittilä och Vörå å, restaurering av Tusby å, förbindelseledning i Joutseno—Imatra—Ruokolahti, matarledning i Uukuniemi—Kesälahti samt skydd mot översvämningar i de mellersta delarna av Purmo å och skydd mot översvämningar i den nedre delen av Pyhäjoki.


2005 II tilläggsb. 9 950 000
2005 budget 13 458 000
2004 bokslut 16 965 000
2003 bokslut 16 565 000