Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       72. Livsmedelsverket
       90. Förvaltning

Statsbudgeten 2005

43. Miljöstöd för jordbruket(reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet ändras så att de förbindelser och avtal som ingås år 2005 i enlighet med det system med miljöstöd för jordbruket som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 2000—2006 får föranleda utgifter om sammanlagt högst 350 000 000 euro åren 2006—2014 och så att beslut om beviljande av den oanvända delen av bevillningsfullmakten för 2004 inte fattas år 2005.

Förklaring:Enligt budgeten för 2005 får förbindelser och avtal ingås så att de föranleder utgifter om sammanlagt högst 280 000 000 euro under åren 2006—2007 och om en del av bevillningsfullmakten för 2004 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas år 2005.

Den ändrade motiveringen innehåller en periodisering till år 2014 av de utgifter som föranleds av användningen av bevillningsfullmakten, en ökning av fullmaktens belopp med 70 000 000 euro samt ett beslut om att beslut om beviljande som gäller den oanvända delen av bevillningsfullmakten för 2004 inte fattas år 2005.

Av bevillningsfullmakten för 2004 användes inte 157 989 000 euro. För tydlighetens skull administrativt sett fattas inga beslut år 2005, i stället ökas bevillningsfullmakten för 2005 med ett nödvändigt anslag på 70 000 000 euro.

Den bevillningsfullmakt som behövs för beslut som fattas och åtgärder som vidtas år 2005 beräknas uppgå till 350 000 000 euro. En del av förbindelserna föranleder utgifter till år 2014. Sådana lägenheter som har ingått en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion kan med stöd av jord- och skogsbruksministeriets förordning (229/2005) ingå nya förbindelser som gäller bas- och tilläggsåtgärder på fem år i stället för att deras förbindelser skulle ha förlängts med endast två år. Dessutom ingås helt nya avtal om specialstöd på fem och tio år.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2005 II tilläggsb.
2005 budget 321 900 000
2004 bokslut 312 300 000
2003 bokslut 305 900 000