Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       01. Finansministeriet
       40. Tullverket
            26. EU-ordförandeskap

Statsbudgeten 2005

80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningenPDF-versio

26. EU-ordförandeskap(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 2 000 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av ett ökat behov av tilläggspersonal för EU-ordförandeskapet.


2005 II tilläggsb. 2 000 000
2005 budget 5 000 000

27. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 5 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så, att av anslaget får användas ett belopp av sammanlagt 800 000 euro till utgifter som föranleds av den arbetsgrupp för utredning av kommun- och servicestrukturerna som tillsatts för att bereda kommun- och servicestrukturreformen. Av detta belopp får anslag användas till avlönande av personal motsvarande högst fyra årsverken.

Förklaring:Av anslaget under momentet har hittills reserverats sammanlagt 3,77 miljoner euro, vilka är avsedda att användas till att finansiera genomförandet av projekt som främjar effektivare förvaltningstjänster inom inrikesministeriets och justitieministeriets förvaltningsområden.

Dessutom har ministerierna i fråga om kärnuppgifter inom sina respektive förvaltningsområden förberett och redan vid det här laget överlämnat förslag om anvisande av sammanlagt ca 7 miljoner euro under momentet för genomförande av sådana produktionsfrämjande projekt vilkas produktivitetsnytta kan beaktas som utgiftsavdrag i rambesluten fram till år 2011. För att projekten skall kunna genomföras tillräckligt effektivt och snabbt måste man förutom den finansiering som anvisas inom ramarna för de enskilda förvaltningsområdena också anvisa särskild finansiering. Man kan förvänta sig att det i de justerade förvaltningsområdesspecifika produktivitetsprogram som ministerierna skall lägga fram senast den 14 oktober 2005 kommer att ingå flera sådana förslag.

Man har inte för avsikt att under den innevarande regeringsperioden mera öka finansieringen under momentet.

Ändringen av motiveringen föranleds av preciseringar i kostnadsförslaget.


2005 II tilläggsb. 5 000 000
2005 I tilläggsb.
2005 budget 10 000 000