Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       01. Finansministeriet
       40. Tullverket

Statsbudgeten 2005

01. FinansministerietPDF-versio

22. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 1 200 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av utgifter som den ökade och utvidgade serviceproduktionen medför. Enheten för statsrådets informationsförvaltning producerar informationsförvaltningstjänster för samtliga ministerier och för övriga ämbetsverk som är kansliets kunder. I fråga om finansieringen av verksamheten i framtiden utreder man möjligheterna att i högre grad än för närvarande övergå till kundfinansierad verksamhet.


2005 II tilläggsb. 1 200 000
2005 I tilläggsb. 32 000
2005 budget 6 953 000
2004 bokslut 7 752 000
2003 bokslut 7 298 000

62. Statlig medfinansiering för finansministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar(förslagsanslag)

Från anslaget under momentet avdras 119 000 euro.

Förklaring:Anslagsminskningen föranleds av att genomförandet av projekt inom ramen för programmen för gränsöverskridande samarbete Interreg III A fördröjts.


2005 II tilläggsb. -119 000
2005 budget 169 000
2004 bokslut
2003 bokslut 129 298

73. Utveckling av ekonomi-, personal- och informationsförvaltningen(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 12 000 000 euro.

Anslaget får användas för utveckling av processer inom ekonomi-, personal- och informationsförvaltningen som stöder statsförvaltningen och för utveckling och anskaffning av system i samma syfte. Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande sammanlagt högst 15 årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring:I syfte att öka produktiviteten och utveckla serviceförmågan och kvaliteten inom förvaltningen pågår flera projekt som syftar till att effektivera produktionen av stödtjänster inom ekonomi-, personal- och informationsförvaltningen. Avsikten är att med anslaget under momentet finansiera utvecklandet av enhetliga processer och verksamhetsmodeller för stödtjänsterna som går att tillämpa inom samtliga förvaltningsområden samt att finansiera anskaffningen av de system som behövs för förvaltningsområdenas gemensamma serviceproduktion. Utvecklandet och anskaffningen av gemensamma system minskar ämbetsverkens utgifter under de kommande åren, vilket kommer att beaktas som en faktor som minskar utgiftstrycket i rambeslutet för åren 2007—2010.


2005 II tilläggsb. 12 000 000

83. Kapitallån till Solidium Oy(fast anslag)

Under momentet beviljas 50 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av det kapitallån som beviljas det helt statsägda fastighetsinvesteringsbolaget Solidium Oy.

Förklaring:Kapiteeli Oyj återbetalar till staten sitt kapitallån på 59 500 000 euro, vilket i den ordinarie budgeten och den första tilläggsbudgeten för innevarande år antecknats som en inkomst under moment 12.28.99. Dessutom beviljar staten ett kapitallån på 50 000 000 euro till Solidium Oy. Arrangemanget föranleds av att Kapiteeli Oyj:s dotterbolag Kruunuasunnot Oy den 2 januari 2005 överfördes som dotterbolag till Solidium Oy. I syfte att möjliggöra affären har Kapiteeli Oyj beviljat Kruunuasunnot Oy ett kapitallån på 59 500 000 euro som är avsett som ett tillfälligt lån. Solidium Oy ansvarar för detta kapitallån och finansierar arrangemanget genom ett kapitallån på 50 000 000 euro som staten beviljar på motsvarande villkor.


2005 II tilläggsb. 50 000 000