Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet(förslagsanslag)

Dispositionsplanen under momentet ändras som följer:

Ändringar i dispositionsplanen (euro)        
  Ursprunglig dispositionsplan I tilläggsb. II tilläggsb. Ändrad dispositionsplan
           
01. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 2 310 000 - - 2 310 000
02. Utgifter för Finlands FN-avdelning på Cypern (UNFICYP-operationen) 50 000 - - 50 000
03. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Eritrea (UNMEE-operationen) 98 000 - -65 000 33 000
04. Utgifter för den fredsbevarande operationen i Liberia (UNMIL-operationen) 36 000 - - 36 000
05. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Kosovo (KFOR-operationen) 13 500 000 - - 13 500 000
06. Gemensamma utgifter 1 077 000 - - 1 077 000
07. Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering 16 000 000 - +335 000 16 335 000
08. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Bosnien-Hercegovina (ALTHEA/EUFOR-operationen) 10 276 000 - - 10 276 000
09. Utgifter för Finlands FN-avdelning i Sudan (UNMIS-operationen) - +79 000 - 79 000
10. Utgifter för Finlands fredsbevarande styrka i Afghanistan (ISAF-operationen) 5 900 000 - - 5 900 000
11. Utgifter för reparation och underhåll av material som evakueras i samband med UNMEE-operationen 444 000 - - 444 000
12. Utgifter för AMIS II-operationen - - +24 000 24 000
20. I reserv för merutgifter för pågående operationer och för förlängning av dem samt för eventuella nya fredsbevarande operationer 784 000 -79 000 -294 000 411 000
Sammanlagt 50 475 000 - - 50 475 000

Förklaring:Tilläggsbehovet av 335 000 euro under punkt 07. i dispositionsplanen föranleds av kostnader för komplettering och underhåll av och reservdelar till den ledningssystemutrustning som är avsedd för internationella uppgifter. Till dispositionsplanen har fogats en ny punkt 12. Utgifter för AMIS II-operationen, eftersom Finland enligt ett beslut som fattats den 9 december 2004 som ett led i EU:s åtgärder deltar i Afrikanska unionens AMIS II-operation i Sudan. Operationen föranleder utgifter om sammanlagt 24 000 euro 2005. Tilläggsbehoven under ovan nämnda punkter i dispositionsplanen finansieras genom ändringar i dispositionsplanen av de anslag som sparas in under punkt 03. på grund av att Finlands FN-avdelning i Eritrea hemförlovas och av anslagen i reserv under punkt 20.

Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.


2005 II tilläggsb.
2005 I tilläggsb.
2005 budget 50 475 000
2004 bokslut 50 127 933
2003 bokslut 50 989 624