Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2005

10. FörsvarsmaktenPDF-versio

16. Anskaffning av försvarsmateriel(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 10 134 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen under momentet så att av anslaget får 493 248 000 euro användas till betalning av utgifter för tidigare beviljade beställningsfullmakter och till utgifter för ändringar i index och valutakurser i anslutning till dem.

Förklaring:Skillnaden mellan de tilläggsbehov som uppkommer på grund av stegringen i index och valutakurser i anslutning till beställningsfullmakterna och de avdrag som nedgången i index och valutakurser i anslutning till beställningsfullmakterna medför beräknas förorsaka utgifter om 21 163 182 euro 2005.

Behovet av tilläggsanslag föranleds av utgifter för ändringar i index och valutakurser, vilka grundar sig på mer detaljerade kalkyler per beställningsfullmakt än tidigare.

De utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder ändras inte med anledning av det som anförts ovan.


2005 II tilläggsb. 10 134 000
2005 I tilläggsb. -16 416 000
2005 budget 577 129 000
2004 bokslut 571 565 000
2003 bokslut 519 000 000

17. Reparation av ett Hornet 413-plan(reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 15 100 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter som föranleds av reparation och modifiering av ett Hornet 413-plan.

Betalningar enligt maximibeloppet för anslaget kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det tredje kvartalet 2005.

Förklaring:Avsikten med anslaget är att flygvapnets Hornet 413-plan som fick skador vid en flygolycka repareras och modifieras till ett tvåsitsigt skolflygplan. För tillfället har flygvapnet med tanke på verksamheten ett för litet antal tvåsitsiga flygplan och om redan ett flygplan får skador fördröjs hela pilotutbildningen vid flygvapnet.

Avsikten är att eventuella index- och valutakursutgifter för de utgifter som föranleds av reparationen och modifieringen av Hornet 413-planet finansieras av anslaget under moment 27.10.16.


2005 II tilläggsb. 15 100 000

21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 7 907 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 7 800 000 euro av prisstegringen på de flygbränslen som flygvapnet använder och 107 000 euro av övergången till ett nytt lönesystem vid Försvarsförvaltningens byggverk. Avsikten är också att säkerhetsupplagen skall fyllas på med det anslag som anvisats för flygbränslen.


2005 II tilläggsb. 7 907 000
2005 I tilläggsb. 14 158 000
2005 budget 1 309 589 000
2004 bokslut 1 270 436 000
2003 bokslut 1 231 990 000