Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2016
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och forskning
         10. (30.10 och 32.50, delvis) Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk och livsmedelsekonomi
              02. Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader
              03. Landsbygdsverkets omkostnader
              20. Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare
              40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
              41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
              (42.) Vissa ersättningar
              43. Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar
              44. Kompensationsersättningar
              46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan
              47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan
              60. Överföring till interventionsfonden
              61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond
              62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag
         40. Naturresursekonomi
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2005

03. Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 561 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013)

2) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt.

Förklaring: Till Landsbygdsverkets (Mavi) uppgifter hör förvaltnings- och verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt EU:s gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som unionen delvis finansierar samt nationella åtgärder som kompletterar dessa.

Mavi stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

  • — genom att lyfta fram verkställighetsperspektivet vid beredningen av stödsystem och författningar och medverka till en minskning av den administrativa bördan
  • — genom att ansvara för verkställigheten av stödsystemen och utbetalningarna samt för de informationssystem som dessa förutsätter
  • — genom styrning av samt utbildning och rådgivning till närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunernas samarbetsområden
  • — genom att verkställa programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (landsbygdsprogrammet) för egen del samt genom att styra kommunernas samarbetsområden och närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2016 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Mavi:

  • — vid verkställigheten och utvecklandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, programperioden 2014—2020 samt de kompletterande nationella åtgärderna främjas enklare och effektivare system som ett samarbete inom hela förvaltningsområdet
  • — Mavis verksamhet stöder uppnåendet av de strategiska och kvantitativa mål samt mål för kommunikationen som uppställs i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020
  • — åtgärder för avslutande av programperioden 2007—2013 vidtas enligt tidtabellsplanen
  • — införandet av elektroniska processer och tjänster inom förvaltningen fortsätter på ett kundorienterat sätt
  • — samarbetet mellan Mavi och Lantmäteriverket utvecklas i fråga om informationsförvaltningen och inom sektorn för geografisk information.
Verksamhetens resultat och hanteringen av resurser

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2016 ställer jord- och skogsbruksministeriet för Mavi upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.

Kostnader, intäkter och årsverken för Landbygdsverkets huvudfunktioner (även andra än moment 30.20.03)

 2014 utfall2015 uppskattning1)2016 uppskattning1)
 Kostnader
1 000 €
Intäkter 1000 €Årsv.Kostnader
1 000 €
Intäkter 1000 €Årsv.Kostnader
1 000 €
Intäkter 1000 €Årsv.
          
Planering och administration av stödsystemen6 112217705 890390745 66035568
Behandling av ansökningar69759927909887859
Behandling av stödutbetalningar1 544117141 540190171 31716915
Övervakning och kontroller av stöd3 097182333 223202362 72019129
Återkrav av stöd och uppföljning av fordringar69758635109605108
Samarbete och utveckling 3 7321 986284 2162 496263 4111 92124
Intern revision och kontroll36311435495347105
Informationsteknik och informationsförvaltning17 3667464818 6481 0504818 19195047
Sammanlagt2)33 6083 26921435 4334 43722433 1383 691205

1) Kostnaderna och intäkterna inbegriper det tekniska biståndets andel av det operativa program som finansieras med medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, men inte kostnaderna och intäkterna i anslutning till den egentliga anskaffningen, distributionen och lagringen av maten. Uppgifterna för 2016 innehåller inte den uppgift för det attesterande organet som finansieras under moment 30.01.01.

2) Årsverkskvoterna under moment 30.20.03: 206 årsv. (198+8 för den attesterande myndighetens uppgifter) i budgeten för 2014, 204 årsv. (196+8 för den attesterande myndighetens uppgifter) i budgeten för 2015 och, enligt en uppskattning av antalet anställda, 185 årsverken i budgetpropositionen för 2016.

Nyckeltal för ämbetsverket

 2014
utfall
2015
mål
2016
mål
    
Effektivitet   
Elektroniska stödansökningar vid arealbaserade stöd, %60-75
Elektroniska stödansökningar vid företags-, projekt- och strukturstöd, %--60
Reserverat för företags-, projekt- och strukturstöd, %--30
Utbetalat av de reserverade medlen för företags-, projekt- och strukturstöd, % --10
    
Funktionell effektivitet1)   
Lönsamhetsindex (2011=100)-100100
Produktivitetsindex (2011=100)-110110
    
Produktion och kvalitetsledning   
Kundtillfredsställelse med användarstödet (skala 4—10)7,9 8,1
Kundtillfredsställelse med tillsynen (skala 4—10)8,3 8,4

1) I budgeten för 2014 har inget mål ställts upp för år 2014.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2014
utfall
2015
ordinarie
budget
2016
budgetprop.
    
Bruttoutgifter30 35631 27231 552
Bruttoinkomster3 2685 9657 991
Nettoutgifter27 08825 30723 561
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år4 751  
— överförts till följande år4 684  

Vid dimensionering har beaktats 3 059 000 euro i utgifterna och inkomsterna som ett belopp för tekniskt bistånd inom ramen för programmet för utveckling av landbygden i Fastlandsfinland.

Av anslaget används 3 600 000 euro för it-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ersättningar som betalas till kommunerna i landskapet Åland för skötseln av uppgifter som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Ersättningen fastställs på basis av antalet stödansökningar och ersättningsbeloppet anges i en förordning av statsrådet.

Mavi är förvaltningsmyndighet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (fonden för dem som har det sämst ställt), som arbets- och näringsministeriet ansvarar för. När det gäller årsverkena för genomförandet av det operativa program för bistånd till dem som har det sämst ställt som finansieras ur fonden används fondens tekniska bistånd och när det gäller anskaffning, distribution och lagring av livsmedel används finansieringen för själva programmet.

Det anslag som är avsett för temporär användning av produktivitetsinbesparingar ska användas för utgifter för revideringen av stödtillämpningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsbesparingar (-11 årsverken)-1 600
Reform av systemet för administrering av jordbrukarstöden (bortfall av tillägg av engångsnatur)-600
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (2 årsverken)595
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-23
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatfastigheters hyror-24
Indexhöjning av hyresutgifterna9
Löneglidningsinbesparing-62
Lönejusteringar74
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-115
Sammanlagt-1 746

2016 budget23 561 000
2015 budget25 307 000
2014 bokslut27 021 000