Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Tilläggsbudgeten för 2005PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 314 000 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 264 000 000
01. Skatt på inkomst och förmögenhet, tillägg 264 000 000
10. Övriga skatter 50 000 000
05. Överlåtelseskatt, tillägg 50 000 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 160 201 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 200 000
99. Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg 200 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 15 101 000
20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter, tillägg 1 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg 15 100 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 8 665 000
87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden, tillägg 4 480 000
91. Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader, minskning -515 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, tillägg 4 700 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 22 260 000
24. Vägverkets inkomster, tillägg 1 760 000
40. Inkomster av banhållningen, tillägg 4 800 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg 15 700 000
32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde 50 000 000
30. Överföringar från fonder utanför statsbudgeten, tillägg 50 000 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 8 500 000
98. Återbäringar av statsunderstöd, tillägg 8 500 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 381 000
99. Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde, tillägg 381 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 55 094 000
50. Nettoinkomster av försäljning av aktier, tilllägg 55 094 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 134 377 000
03. Dividendinkomster 175 435 000
01. Dividendinkomster, tillägg 175 435 000
04. Andel i statens penninginstituts vinst -44 000 000
01. Andel i Finlands Banks vinst, minskning -44 000 000
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 2 942 000
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst, tilllägg 2 942 000
 
Avdelning 15
15. LÅN 1 760 217 000
02. Användning av överskott 2 700 000 000
01. Användning av överskott 2 700 000 000
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering -939 783 000
01. Nettoupplåning och skuldhantering, minskning -939 783 000

Inkomstposternas totalbelopp:

2 368 795 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 22 euro
22. REPUBLIKENS PRESIDENT 78 000
02. Republikens presidents kansli 78 000
21. Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 78 000
 
Huvudtitel 23
23. STATSRÅDET 383 000
01. Statsrådet 112 000
01. Avlöningar (förslagsanslag), tilllägg 112 000
02. Statsrådets kansli 206 000
21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg 206 000
03. Justitiekanslersämbetet 65 000
21. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 65 000
 
Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 10 891 000
01. Utrikesförvaltningen 1 358 000
21. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 358 000
30. Internationellt bistånd 8 000 000
50. Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab
66. Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år), tillägg 8 000 000
50. Närområdessamarbete 810 000
66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg 810 000
99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 723 000
22. Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna (förslagsanslag), tilllägg 599 000
25. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), tillägg 124 000
 
Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 8 993 000
01. Ministeriet och myndigheter i samband med det 892 000
21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 754 000
22. Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 138 000
10. Domstolsväsendet 3 488 000
21. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 122 000
22. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 141 000
23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 3 225 000
30. Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp 403 000
21. Rättshjälpsbyråernas och konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 403 000
40. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning 1 353 000
21. Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 353 000
50. Verkställighet av straff 2 319 000
21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 319 000
60. Åklagarväsendet 538 000
21. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 538 000
 
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 27 852 000
01. Inrikesministeriet 340 000
21. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 340 000
02. Utlänningsverket 162 000
21. Utlänningsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 162 000
05. Länsstyrelserna 888 000
21. Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 888 000
06. Registerförvaltningen 1 161 000
21. Registerförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 161 000
07. Häradena 137 000
21. Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 137 000
75. Polisväsendet 17 813 000
21. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 17 813 000
80. Räddningsväsendet 1 709 000
21. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 237 000
22. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg 472 000
90. Gränsbevakningsväsendet 4 192 000
21. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 192 000
97. Understöd åt kommuner 1 250 000
36. Statsbidrag till kommuner och samkommuner för kostnader i anslutning till naturkatastrofen i Asien (fast anslag) 1 250 000
98. Utveckling av regionerna 200 000
61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)
62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
63. Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg 200 000
 
Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 23 783 000
01. Försvarsministeriet 26 041 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 25 896 000
21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 145 000
10. Försvarsmakten -2 258 000
16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 2 år), minskning -16 416 000
21. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 14 158 000
30. Internationell fredsbevarande verksamhet
22. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 19 904 000
01. Finansministeriet 395 000
21. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 363 000
22. Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år), tillägg 32 000
03. Statens ekonomiska forskningscentral 66 000
21. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 66 000
05. Statskontoret 496 000
21. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 490 000
22. Statens pensionsnämnds omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 6 000
07. Pensioner och ersättningar som staten betalar ut 322 000
50. Olycksfallsersättningar och övriga skadestånd (förslagsanslag), tilllägg 322 000
18. Skatteförvaltningen 4 650 000
21. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 4 650 000
39. Vissa överföringar till landskapet Åland 11 249 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 2 739 000
31. Skattegottgörelse (förslagsanslag), tillägg 9 000 000
40. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), minskning -490 000
40. Tullverket 2 114 000
21. Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 114 000
52. Statistikcentralen 827 000
21. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 827 000
80. Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen
27. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
81. Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde -215 000
25. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år), minskning -515 000
95. På lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilt anslag icke ingår i budgeten (förslagsanslag), tillägg 300 000
 
Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 24 801 000
01. Undervisningsministeriet 326 000
21. Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 326 000
62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
05. Kyrkliga ärenden 30 000
21. Ortodoxa kyrkostyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 30 000
07. Utbildningsstyrelsen 303 000
21. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 303 000
08. Internationellt samarbete 12 000
22. Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år), tillägg 12 000
10. Undervisning och forskning vid universitet 18 353 000
21. Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 17 139 000
22. Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 159 000
23. Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reservationsanslag 2 år), tillägg 70 000
24. Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 985 000
40. Allmänbildande utbildning 624 000
21. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg 624 000
60. Yrkesutbildning 907 000
21. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg 407 000
31. Statsandel för läroavtalsutbildning (förslagsanslag), tillägg 500 000
70. Studiestöd 754 000
22. Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), tillägg 14 000
58. Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 740 000
88. Vetenskap 2 332 000
21. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 526 000
22. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 169 000
23. Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg 47 000
24. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 15 000
50. Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 575 000
90. Konst och kultur 560 000
21. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg 13 000
22. Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 187 000
23. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg 61 000
24. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 229 000
25. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år), tillägg 36 000
26. Finlands filmarkivs omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 27 000
27. Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 7 000
98. Idrottsverksamhet 600 000
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag), tillägg 600 000
 
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 4 354 000
10. Utvecklande av landsbygden
61. Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)
62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)
20. Jordbruk 661 000
21. Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år), tillägg 652 000
22. Kontroll av bekämpningsmedel (förslagsanslag), tillägg 9 000
40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning 251 000
21. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 235 000
43. Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år), tillägg 16 000
50. Vattenhushållning 88 000
22. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 2 år), tillägg 88 000
60. Skogsbruk 1 039 000
21. Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 219 000
41. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (fast anslag), tillägg 225 000
42. Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (fast anslag), tillägg 595 000
63. Forststyrelsen -114 000
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), minskning -114 000
70. Lantmäteri och samanvändning av geografisk information 874 000
21. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 803 000
22. Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 71 000
71. Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel 220 000
21. Omkostnader för Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel (reservationsanslag 2 år), tillägg 220 000
72. Livsmedelsverket 78 000
21. Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 78 000
73. Kontrollcentralen för växtproduktion 176 000
21. Omkostnader för Kontrollcentralen för växtproduktion (reservationsanslag 2 år), tillägg 176 000
90. Förvaltning 1 072 000
21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 445 000
23. Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år), tillägg 227 000
27. Samarbetsforskning (reservationsanslag 3 år), tillägg 400 000
91. Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämnden 9 000
21. Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 9 000
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 38 170 000
01. Kommunikationsministeriet 246 000
21. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 192 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg 54 000
24. Vägförvaltningen 2 638 000
21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 726 000
79. Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelfinansierinsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg 912 000
30. Sjöfartsverket 1 496 000
21. Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 496 000
79. Vägen inom den arrenderade delen av Saima kanal (reservationsanslag 3 år) 1 000 000
32. Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik 938 000
51. Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år), tillägg 938 000
40. Banförvaltningscentralen 7 035 000
21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 8 935 000
76. Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag), tillägg 900 000
78. Vissa banprojekt (förslagsanslag), minskning -2 800 000
60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik 144 000
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg 144 000
80. Meteorologiska institutet 370 000
21. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 370 000
81. Havsforskningsinstitutet 144 000
21. Havsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 144 000
99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 25 159 000
19. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg 7 389 000
62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg 770 000
78. Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag), tillägg 17 000 000
 
Huvudtitel 32
32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 17 486 000
10. Förvaltning 2 328 000
21. Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 342 000
22. Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 986 000
20. Teknologi- och innovationspolitik 1 891 000
21. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 588 000
22. Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 812 000
23. Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 126 000
24. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 55 000
25. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 67 000
26. Teknologiska utvecklingscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 243 000
83. Lån för teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag)
30. Företagspolitik 1 500 000
21. Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
42. Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag)
47. Statsunderstöd för utvecklingsservice och för vissa sammanslutningar i branschen (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 500 000
62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
40. Konsument- och konkurrenspolitik 181 000
21. Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 84 000
24. Konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 26 000
26. Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 71 000
50. Internationaliseringspolitik 86 000
21. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg 86 000
70. Ägarpolitik 11 500 000
87. Kapitallån till Finnvera Abp (fast anslag) 11 500 000
 
Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 897 000
01. Social- och hälsovårdsministeriet 373 000
21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 373 000
62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården 290 000
21. Omkostnader för forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg 290 000
03. Arbetslöshetsnämnden 28 000
21. Arbetslöshetsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 28 000
04. Prövningsnämnden 27 000
21. Prövningsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 27 000
06. Rättsskyddscentralen för hälsovården 39 000
21. Omkostnader för rättsskyddcentralen (reservationsanslag 2 år), tillägg 39 000
07. Institutet för arbetshygien 460 000
50. Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för arbetshygien (reservationsanslag 2 år), tillägg 460 000
51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 2 år)
08. Folkhälsoinstitutet 416 000
21. Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 416 000
09. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral 85 000
21. Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (reservationsanslag 2 år), tillägg 85 000
10. Strålsäkerhetscentralen 256 000
21. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 256 000
11. Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
22. Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (reservationsanslag 2 år)
13. Arbetarskyddets distriktsförvaltning 463 000
21. Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 463 000
18. Sjukförsäkring 4 260 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), tillägg 4 260 000
22. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering 200 000
51. Statlig ersättning till personer som utsattes för partisananfall (reservationsanslag 3 år) 200 000
 
Huvudtitel 34
34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 38 626 000
01. Arbetsförvaltningen 354 000
21. Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 224 000
22. Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 6 000
23. Arbetslivsprogram och arbetspolitisk forskning (reservationsanslag 3 år), tillägg 124 000
63. Statsunderstöd för projekt med arbetslivsprogram (reservationsanslag 3 år)
05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program
61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)
62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
06. Arbetskraftspolitiken 28 422 000
21. Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reservationsanslag 2 år), tilllägg 2 575 000
50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag), tillägg 11 597 000
51. Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag), tillägg 14 250 000
07. Flykting- och migrationsärenden 9 850 000
21. Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg 1 247 000
63. Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg 8 603 000
 
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 2 723 000
01. Miljöministeriet 331 000
21. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 331 000
20. Samhällen, användning av områden och naturvård 319 000
22. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år), tillägg 7 000
52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg 312 000
40. De regionala miljöcentralerna 1 242 000
21. De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 242 000
50. Miljötillståndsverken 101 000
21. Miljötillståndsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 101 000
60. Finlands miljöcentral 634 000
21. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 634 000
70. Statens bostadsfond 72 000
21. Bostadsfondens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 72 000
99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde 24 000
22. Utveckling och planering (reservationsanslag 2 år), tillägg 24 000
62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN -53 000 000
03. Ränta på skulden i utländsk valuta -53 000 000
90. Ränta på skulden i utländsk valuta (förslagsanslag), minskning -53 000 000
 
Huvudtitel 37
37. MINSKNING AV STATSSKULDEN 2 196 854 000
01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering 2 196 854 000
94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag) 2 196 854 000

Anslagens totalbelopp:

2 368 795 000