Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2005
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Tilläggsbudgeten för 2005PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR314 000 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet264 000 000
01.Skatt på inkomst och förmögenhet, tillägg264 000 000
10.Övriga skatter50 000 000
05.Överlåtelseskatt, tillägg50 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR160 201 000
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde200 000
99.Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg200 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde15 101 000
20.Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter, tillägg1 000
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg15 100 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde8 665 000
87.Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden, tillägg4 480 000
91.Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av resekostnader, minskning-515 000
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde, tillägg4 700 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde22 260 000
24.Vägverkets inkomster, tillägg1 760 000
40.Inkomster av banhållningen, tillägg4 800 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg15 700 000
32.Handels- och industriministeriets förvaltningsområde50 000 000
30.Överföringar från fonder utanför statsbudgeten, tillägg50 000 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde8 500 000
98.Återbäringar av statsunderstöd, tillägg8 500 000
34.Arbetsministeriets förvaltningsområde381 000
99.Övriga inkomster inom arbetsministeriets förvaltningsområde, tillägg381 000
39.Övriga inkomster av blandad natur55 094 000
50.Nettoinkomster av försäljning av aktier, tilllägg55 094 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST134 377 000
03.Dividendinkomster175 435 000
01.Dividendinkomster, tillägg175 435 000
04.Andel i statens penninginstituts vinst-44 000 000
01.Andel i Finlands Banks vinst, minskning-44 000 000
05.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst2 942 000
01.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst, tilllägg2 942 000
 
Avdelning 15
15.LÅN1 760 217 000
02.Användning av överskott2 700 000 000
01.Användning av överskott2 700 000 000
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering-939 783 000
01.Nettoupplåning och skuldhantering, minskning-939 783 000

Inkomstposternas totalbelopp:

2 368 795 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 22euro
22.REPUBLIKENS PRESIDENT78 000
02.Republikens presidents kansli78 000
21.Omkostnader för Republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg78 000
 
Huvudtitel 23
23.STATSRÅDET383 000
01.Statsrådet112 000
01.Avlöningar (förslagsanslag), tilllägg112 000
02.Statsrådets kansli206 000
21.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg206 000
03.Justitiekanslersämbetet65 000
21.Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg65 000
 
Huvudtitel 24
24.UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE10 891 000
01.Utrikesförvaltningen1 358 000
21.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 358 000
30.Internationellt bistånd8 000 000
50.Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab
66.Egentligt bistånd (reservationsanslag 3 år), tillägg8 000 000
50.Närområdessamarbete810 000
66.Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg810 000
99.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde723 000
22.Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna (förslagsanslag), tilllägg599 000
25.Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag), tillägg124 000
 
Huvudtitel 25
25.JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE8 993 000
01.Ministeriet och myndigheter i samband med det892 000
21.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg754 000
22.Vissa verks omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg138 000
10.Domstolsväsendet3 488 000
21.Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg122 000
22.Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg141 000
23.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg3 225 000
30.Juridiska tjänster och offentlig rättshjälp403 000
21.Rättshjälpsbyråernas och konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg403 000
40.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning1 353 000
21.Exekutionsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 353 000
50.Verkställighet av straff2 319 000
21.Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år), tillägg2 319 000
60.Åklagarväsendet538 000
21.Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg538 000
 
Huvudtitel 26
26.INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE27 852 000
01.Inrikesministeriet340 000
21.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg340 000
02.Utlänningsverket162 000
21.Utlänningsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg162 000
05.Länsstyrelserna888 000
21.Länsstyrelsernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg888 000
06.Registerförvaltningen1 161 000
21.Registerförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 161 000
07.Häradena137 000
21.Häradsämbetenas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg137 000
75.Polisväsendet17 813 000
21.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg17 813 000
80.Räddningsväsendet1 709 000
21.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 237 000
22.Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg472 000
90.Gränsbevakningsväsendet4 192 000
21.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg4 192 000
97.Understöd åt kommuner1 250 000
36.Statsbidrag till kommuner och samkommuner för kostnader i anslutning till naturkatastrofen i Asien (fast anslag)1 250 000
98.Utveckling av regionerna200 000
61.Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)
62.Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
63.Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år), tillägg200 000
 
Huvudtitel 27
27.FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE23 783 000
01.Försvarsministeriet26 041 000
19.Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg25 896 000
21.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg145 000
10.Försvarsmakten-2 258 000
16.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 2 år), minskning-16 416 000
21.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg14 158 000
30.Internationell fredsbevarande verksamhet
22.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för fredsbevarande verksamhet (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 28
28.FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE19 904 000
01.Finansministeriet395 000
21.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg363 000
22.Omkostnader för enheten för statsrådets informationsförvaltning (reservationsanslag 2 år), tillägg32 000
03.Statens ekonomiska forskningscentral66 000
21.Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg66 000
05.Statskontoret496 000
21.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg490 000
22.Statens pensionsnämnds omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg6 000
07.Pensioner och ersättningar som staten betalar ut322 000
50.Olycksfallsersättningar och övriga skadestånd (förslagsanslag), tilllägg322 000
18.Skatteförvaltningen4 650 000
21.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg4 650 000
39.Vissa överföringar till landskapet Åland11 249 000
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg2 739 000
31.Skattegottgörelse (förslagsanslag), tillägg9 000 000
40.Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), minskning-490 000
40.Tullverket2 114 000
21.Tullverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg2 114 000
52.Statistikcentralen827 000
21.Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg827 000
80.Förnyande av förvaltningen och vissa stödåtgärder inom personalförvaltningen
27.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
81.Vissa utgifter som icke fördelas enligt förvaltningsområde-215 000
25.Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år), minskning-515 000
95.På lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilt anslag icke ingår i budgeten (förslagsanslag), tillägg300 000
 
Huvudtitel 29
29.UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE24 801 000
01.Undervisningsministeriet326 000
21.Undervisningsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg326 000
62.Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
05.Kyrkliga ärenden30 000
21.Ortodoxa kyrkostyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg30 000
07.Utbildningsstyrelsen303 000
21.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg303 000
08.Internationellt samarbete12 000
22.Omkostnader för Institutet för Ryssland och Östeuropa (reservationsanslag 2 år), tillägg12 000
10.Undervisning och forskning vid universitet18 353 000
21.Universitetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg17 139 000
22.Universitetsväsendets gemensamma utgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg159 000
23.Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reservationsanslag 2 år), tillägg70 000
24.Övningsskolornas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg985 000
40.Allmänbildande utbildning624 000
21.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg624 000
60.Yrkesutbildning907 000
21.Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg407 000
31.Statsandel för läroavtalsutbildning (förslagsanslag), tillägg500 000
70.Studiestöd754 000
22.Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), tillägg14 000
58.Understöd för ersättning av hyreskostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg740 000
88.Vetenskap2 332 000
21.Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg526 000
22.Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg169 000
23.Omkostnader för Forskningscentralen för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg47 000
24.Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg15 000
50.Finlands Akademis forskningsanslag (reservationsanslag 3 år), tillägg1 575 000
90.Konst och kultur560 000
21.Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg13 000
22.Statens konstmuseums omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg187 000
23.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg61 000
24.Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg229 000
25.Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år), tillägg36 000
26.Finlands filmarkivs omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg27 000
27.Statens filmgranskningsbyrås omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg7 000
98.Idrottsverksamhet600 000
50.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag), tillägg600 000
 
Huvudtitel 30
30.JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE4 354 000
10.Utvecklande av landsbygden
61.Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbrukets deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)
62.Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)
20.Jordbruk661 000
21.Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi (reservationsanslag 2 år), tillägg652 000
22.Kontroll av bekämpningsmedel (förslagsanslag), tillägg9 000
40.Fiskeri-, vilt- och renhushållning251 000
21.Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg235 000
43.Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år), tillägg16 000
50.Vattenhushållning88 000
22.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 2 år), tillägg88 000
60.Skogsbruk1 039 000
21.Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg219 000
41.Fröförsörjning i fråga om skogsträd (fast anslag), tillägg225 000
42.Statsbidrag till organisationer för främjande och övervakning av skogsbruk (fast anslag), tillägg595 000
63.Forststyrelsen-114 000
50.Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), minskning-114 000
70.Lantmäteri och samanvändning av geografisk information874 000
21.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg803 000
22.Geodetiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg71 000
71.Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel220 000
21.Omkostnader för Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel (reservationsanslag 2 år), tillägg220 000
72.Livsmedelsverket78 000
21.Livsmedelsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg78 000
73.Kontrollcentralen för växtproduktion176 000
21.Omkostnader för Kontrollcentralen för växtproduktion (reservationsanslag 2 år), tillägg176 000
90.Förvaltning1 072 000
21.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg445 000
23.Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år), tillägg227 000
27.Samarbetsforskning (reservationsanslag 3 år), tillägg400 000
91.Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd och veterinärmedicinska skadenämnden9 000
21.Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg9 000
 
Huvudtitel 31
31.KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE38 170 000
01.Kommunikationsministeriet246 000
21.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg192 000
22.Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg54 000
24.Vägförvaltningen2 638 000
21.Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg1 726 000
79.Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelfinansierinsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg912 000
30.Sjöfartsverket1 496 000
21.Sjöfartsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg496 000
79.Vägen inom den arrenderade delen av Saima kanal (reservationsanslag 3 år)1 000 000
32.Främjande av sjöfarten och annan sjötrafik938 000
51.Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år), tillägg938 000
40.Banförvaltningscentralen7 035 000
21.Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg8 935 000
76.Anskaffningar av jordområden för bannätet och ersättningar (förslagsanslag), tillägg900 000
78.Vissa banprojekt (förslagsanslag), minskning-2 800 000
60.Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik144 000
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg144 000
80.Meteorologiska institutet370 000
21.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg370 000
81.Havsforskningsinstitutet144 000
21.Havsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg144 000
99.Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde25 159 000
19.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg7 389 000
62.Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg770 000
78.Byggande av trafikförbindelser till Nordsjö hamn (förslagsanslag), tillägg17 000 000
 
Huvudtitel 32
32.HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE17 486 000
10.Förvaltning2 328 000
21.Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg342 000
22.Arbetskrafts- och näringscentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 986 000
20.Teknologi- och innovationspolitik1 891 000
21.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg588 000
22.Statens tekniska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg812 000
23.Säkerhetsteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg126 000
24.Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg55 000
25.Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg67 000
26.Teknologiska utvecklingscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg243 000
83.Lån för teknologisk forskning och utveckling (förslagsanslag)
30.Företagspolitik1 500 000
21.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
42.Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag)
47.Statsunderstöd för utvecklingsservice och för vissa sammanslutningar i branschen (reservationsanslag 3 år), tillägg1 500 000
62.Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
40.Konsument- och konkurrenspolitik181 000
21.Konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg84 000
24.Konsumentklagonämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg26 000
26.Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg71 000
50.Internationaliseringspolitik86 000
21.Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg86 000
70.Ägarpolitik11 500 000
87.Kapitallån till Finnvera Abp (fast anslag)11 500 000
 
Huvudtitel 33
33.SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 897 000
01.Social- och hälsovårdsministeriet373 000
21.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg373 000
62.Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
02.Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården290 000
21.Omkostnader för forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg290 000
03.Arbetslöshetsnämnden28 000
21.Arbetslöshetsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg28 000
04.Prövningsnämnden27 000
21.Prövningsnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg27 000
06.Rättsskyddscentralen för hälsovården39 000
21.Omkostnader för rättsskyddcentralen (reservationsanslag 2 år), tillägg39 000
07.Institutet för arbetshygien460 000
50.Statsbidrag för utgifterna vid Institutet för arbetshygien (reservationsanslag 2 år), tillägg460 000
51.Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 2 år)
08.Folkhälsoinstitutet416 000
21.Folkhälsoinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg416 000
09.Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral85 000
21.Omkostnader för Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral (reservationsanslag 2 år), tillägg85 000
10.Strålsäkerhetscentralen256 000
21.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg256 000
11.Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
22.Omkostnader för Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (reservationsanslag 2 år)
13.Arbetarskyddets distriktsförvaltning463 000
21.Arbetarskyddsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg463 000
18.Sjukförsäkring4 260 000
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), tillägg4 260 000
22.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst och vissa utgifter för rehabilitering200 000
51.Statlig ersättning till personer som utsattes för partisananfall (reservationsanslag 3 år)200 000
 
Huvudtitel 34
34.ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE38 626 000
01.Arbetsförvaltningen354 000
21.Arbetsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg224 000
22.Arbetskraftsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg6 000
23.Arbetslivsprogram och arbetspolitisk forskning (reservationsanslag 3 år), tillägg124 000
63.Statsunderstöd för projekt med arbetslivsprogram (reservationsanslag 3 år)
05.Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program
61.Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag)
62.Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
06.Arbetskraftspolitiken28 422 000
21.Omkostnader inom arbetskraftsärendenas lokalförvaltning (reservationsanslag 2 år), tilllägg2 575 000
50.Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag), tillägg11 597 000
51.Sysselsättnings- och utbildningsåtgärder samt speciella åtgärder (fast anslag), tillägg14 250 000
07.Flykting- och migrationsärenden9 850 000
21.Statens åtgärder för mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg1 247 000
63.Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tilllägg8 603 000
 
Huvudtitel 35
35.MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 723 000
01.Miljöministeriet331 000
21.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg331 000
20.Samhällen, användning av områden och naturvård319 000
22.Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år), tillägg7 000
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg312 000
40.De regionala miljöcentralerna1 242 000
21.De regionala miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 242 000
50.Miljötillståndsverken101 000
21.Miljötillståndsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg101 000
60.Finlands miljöcentral634 000
21.Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg634 000
70.Statens bostadsfond72 000
21.Bostadsfondens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg72 000
99.Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde24 000
22.Utveckling och planering (reservationsanslag 2 år), tillägg24 000
62.Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 36
36.RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN-53 000 000
03.Ränta på skulden i utländsk valuta-53 000 000
90.Ränta på skulden i utländsk valuta (förslagsanslag), minskning-53 000 000
 
Huvudtitel 37
37.MINSKNING AV STATSSKULDEN2 196 854 000
01.Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering2 196 854 000
94.Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag)2 196 854 000

Anslagens totalbelopp:

2 368 795 000